5.12.2022 13.53
Lukijan juttu
 

Köyliö-seuran kirjasarja jatkuu – seuraavaksi ilmestyy Lallis-kirja

Köyliö-seuran jäsen Heikki Saarinen luovutti puheenjohtaja Pirkko Peltolalle aloitteen. Hänellä oli toive, että Köyliö-seura tutkisi mahdollisuutta saada muistokivi ja nimilaatta Köyliöön, niille 20:lle köyliöläiselle, jotka kaatuivat Kustaa III:n sodassa 1788-90 ja Suomen sodassa 1808-09.

Köyliö-seuran jäsen Heikki Saarinen luovutti puheenjohtaja Pirkko Peltolalle aloitteen. Hänellä oli toive, että Köyliö-seura tutkisi mahdollisuutta saada muistokivi ja nimilaatta Köyliöön, niille 20:lle köyliöläiselle, jotka kaatuivat Kustaa III:n sodassa 1788-90 ja Suomen sodassa 1808-09.

Samuli Vahteristo

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Köy­liö-seu­ran syys­ko­kous hy­väk­syi hal­li­tuk­sen ja ja­os­to­jen te­ke­män laa­jan kuu­si si­vua kä­sit­tä­vän toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Köy­liö-seu­ra tu­lee mm. jul­kai­se­maan uu­den Köy­liist-sar­jan kir­jan, min­kä työ­ni­me­nä on Mo­nien muis­to­jen Lal­lis. En­nen ko­ro­na-ai­kaa aloi­tet­tu su­ku­tut­ki­mus­kurs­si voi­daan kah­den vuo­den tau­on jäl­keen vie­dä pää­tök­seen.

Pe­rin­tei­set seu­ran jär­jes­tä­mät ta­pah­tu­mat ovat mu­ka­na, ku­ten Köy­liö-päi­vät, mis­sä va­li­taan Lal­li ja Kert­tu, vuo­den Köy­li­ön ys­tä­vä ja ky­lä­toi­mi­ja. Seu­ran ys­tä­vät-ja­os­to jär­jes­tää myös alu­eil­la mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa, joi­hin kaik­ki seu­ran jä­se­net ovat ter­ve­tul­lei­ta.

Köy­liö-seu­ran toi­min­ta­suun­ni­tel­maan on kir­jat­tu mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa kai­ke­ni­käi­sil­le. Lu­vas­sa on jat­koa lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­na­tuil­le Mes­ta­rit & Ki­säl­lit -hank­keen ta­pah­tu­mil­le, ret­kiä ala­kou­lui­käi­sil­le ja Pop Up -nuok­ka­ri­ta­paa­mi­sia ylä­kou­lui­käis­ten kans­sa.

Muistokivi sodissa kaatuneille

Heik­ki Saa­ri­nen teki syys­ko­kouk­sel­le aloit­teen. Hän toi­voo, et­tä Köy­liö-seu­ra tut­ki­si mah­dol­li­suut­ta saa­da muis­to­ki­vi ja ni­mi­laat­ta niil­le 20 köy­li­ö­läi­sel­le, jot­ka kaa­tui­vat Kus­taa III:n so­das­sa vuo­si­na 1788–90 ja Suo­men so­das­sa vuo­si­na 1808–09.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­maan on kir­jat­tu va­lo­ku­va-ar­kis­ton täy­den­tä­mi­nen ja yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-seu­ran ja Sä­ky­län kun­nan kans­sa ko­ti­seu­tu­ar­kis­ton lu­et­te­loin­ti- ja di­gi­toin­ti­työn jat­ka­mi­nen. Köy­liö-seu­ra te­kee yh­teis­työ­tä myös yh­dis­tys­ten, eri­tyi­ses­ti ky­läyh­dis­tys­ten, kou­lu­jen, Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan ja Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kans­sa. Yk­si seu­ran tu­le­van vuo­den haas­teis­ta on jä­sen­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen.

– Toi­vee­na on, et­tä Köy­li­ös­sä asu­vat tu­ki­si­vat Köy­liö-seu­ran te­ke­mää kult­tuu­ri­työ­tä mak­sa­mal­la jä­sen­mak­sun. Seu­ran ny­kyi­sis­tä jä­se­nis­tä noin puo­let on muu­al­la asu­via Köy­li­ön ys­tä­viä. Syys­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Rou­ta­ma vi­si­oi, et­tä jä­sen­mää­rä voi­si kas­vaa yli 500 hen­ki­löön. Yli 400 oli­si jä­sen­mää­räs­sä jo hyvä lu­ke­ma, to­te­si Köy­liö-seu­raa kak­si vuot­ta luot­san­nut Pirk­ko Pel­to­la.

Hän jat­kaa edel­leen pu­heen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­noon tuli muu­tok­sia, kun uu­sik­si jä­se­nik­si va­lit­tiin Tuu­la Ky­tö­vuo­ri ja Pir­jo Su­lin. Hei­dän va­ra­jä­se­nik­seen va­lit­tiin Axel Ce­derc­reutz ja Jaak­ko Park­ki­la. Satu Vä­hä­ta­lo-Vir­ta­sen ja Sari Min­ko­vitsc­hin va­ra­hen­ki­löik­si va­lit­tiin Mer­ja Num­mi ja Mer­ja Mik­ko­la.

Sa­mu­li Vah­te­ris­to

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram