5.12.2022 13.53
Lukijan juttu
 

Köyliö-seuran kirjasarja jatkuu – seuraavaksi ilmestyy Lallis-kirja

Köyliö-seuran jäsen Heikki Saarinen luovutti puheenjohtaja Pirkko Peltolalle aloitteen. Hänellä oli toive, että Köyliö-seura tutkisi mahdollisuutta saada muistokivi ja nimilaatta Köyliöön, niille 20:lle köyliöläiselle, jotka kaatuivat Kustaa III:n sodassa 1788-90 ja Suomen sodassa 1808-09.

Köyliö-seuran jäsen Heikki Saarinen luovutti puheenjohtaja Pirkko Peltolalle aloitteen. Hänellä oli toive, että Köyliö-seura tutkisi mahdollisuutta saada muistokivi ja nimilaatta Köyliöön, niille 20:lle köyliöläiselle, jotka kaatuivat Kustaa III:n sodassa 1788-90 ja Suomen sodassa 1808-09.

Samuli Vahteristo

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Köy­liö-seu­ran syys­ko­kous hy­väk­syi hal­li­tuk­sen ja ja­os­to­jen te­ke­män laa­jan kuu­si si­vua kä­sit­tä­vän toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Köy­liö-seu­ra tu­lee mm. jul­kai­se­maan uu­den Köy­liist-sar­jan kir­jan, min­kä työ­ni­me­nä on Mo­nien muis­to­jen Lal­lis. En­nen ko­ro­na-ai­kaa aloi­tet­tu su­ku­tut­ki­mus­kurs­si voi­daan kah­den vuo­den tau­on jäl­keen vie­dä pää­tök­seen.

Pe­rin­tei­set seu­ran jär­jes­tä­mät ta­pah­tu­mat ovat mu­ka­na, ku­ten Köy­liö-päi­vät, mis­sä va­li­taan Lal­li ja Kert­tu, vuo­den Köy­li­ön ys­tä­vä ja ky­lä­toi­mi­ja. Seu­ran ys­tä­vät-ja­os­to jär­jes­tää myös alu­eil­la mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa, joi­hin kaik­ki seu­ran jä­se­net ovat ter­ve­tul­lei­ta.

Köy­liö-seu­ran toi­min­ta­suun­ni­tel­maan on kir­jat­tu mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa kai­ke­ni­käi­sil­le. Lu­vas­sa on jat­koa lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­na­tuil­le Mes­ta­rit & Ki­säl­lit -hank­keen ta­pah­tu­mil­le, ret­kiä ala­kou­lui­käi­sil­le ja Pop Up -nuok­ka­ri­ta­paa­mi­sia ylä­kou­lui­käis­ten kans­sa.

Muistokivi sodissa kaatuneille

Heik­ki Saa­ri­nen teki syys­ko­kouk­sel­le aloit­teen. Hän toi­voo, et­tä Köy­liö-seu­ra tut­ki­si mah­dol­li­suut­ta saa­da muis­to­ki­vi ja ni­mi­laat­ta niil­le 20 köy­li­ö­läi­sel­le, jot­ka kaa­tui­vat Kus­taa III:n so­das­sa vuo­si­na 1788–90 ja Suo­men so­das­sa vuo­si­na 1808–09.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­maan on kir­jat­tu va­lo­ku­va-ar­kis­ton täy­den­tä­mi­nen ja yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-seu­ran ja Sä­ky­län kun­nan kans­sa ko­ti­seu­tu­ar­kis­ton lu­et­te­loin­ti- ja di­gi­toin­ti­työn jat­ka­mi­nen. Köy­liö-seu­ra te­kee yh­teis­työ­tä myös yh­dis­tys­ten, eri­tyi­ses­ti ky­läyh­dis­tys­ten, kou­lu­jen, Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan ja Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kans­sa. Yk­si seu­ran tu­le­van vuo­den haas­teis­ta on jä­sen­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen.

– Toi­vee­na on, et­tä Köy­li­ös­sä asu­vat tu­ki­si­vat Köy­liö-seu­ran te­ke­mää kult­tuu­ri­työ­tä mak­sa­mal­la jä­sen­mak­sun. Seu­ran ny­kyi­sis­tä jä­se­nis­tä noin puo­let on muu­al­la asu­via Köy­li­ön ys­tä­viä. Syys­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Rou­ta­ma vi­si­oi, et­tä jä­sen­mää­rä voi­si kas­vaa yli 500 hen­ki­löön. Yli 400 oli­si jä­sen­mää­räs­sä jo hyvä lu­ke­ma, to­te­si Köy­liö-seu­raa kak­si vuot­ta luot­san­nut Pirk­ko Pel­to­la.

Hän jat­kaa edel­leen pu­heen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­noon tuli muu­tok­sia, kun uu­sik­si jä­se­nik­si va­lit­tiin Tuu­la Ky­tö­vuo­ri ja Pir­jo Su­lin. Hei­dän va­ra­jä­se­nik­seen va­lit­tiin Axel Ce­derc­reutz ja Jaak­ko Park­ki­la. Satu Vä­hä­ta­lo-Vir­ta­sen ja Sari Min­ko­vitsc­hin va­ra­hen­ki­löik­si va­lit­tiin Mer­ja Num­mi ja Mer­ja Mik­ko­la.

Sa­mu­li Vah­te­ris­to

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram