5.12.2022 13.53
Lukijan juttu
 

Köyliö-seuran kirjasarja jatkuu – seuraavaksi ilmestyy Lallis-kirja

Köyliö-seuran jäsen Heikki Saarinen luovutti puheenjohtaja Pirkko Peltolalle aloitteen. Hänellä oli toive, että Köyliö-seura tutkisi mahdollisuutta saada muistokivi ja nimilaatta Köyliöön, niille 20:lle köyliöläiselle, jotka kaatuivat Kustaa III:n sodassa 1788-90 ja Suomen sodassa 1808-09.

Köyliö-seuran jäsen Heikki Saarinen luovutti puheenjohtaja Pirkko Peltolalle aloitteen. Hänellä oli toive, että Köyliö-seura tutkisi mahdollisuutta saada muistokivi ja nimilaatta Köyliöön, niille 20:lle köyliöläiselle, jotka kaatuivat Kustaa III:n sodassa 1788-90 ja Suomen sodassa 1808-09.

Samuli Vahteristo

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Köy­liö-seu­ran syys­ko­kous hy­väk­syi hal­li­tuk­sen ja ja­os­to­jen te­ke­män laa­jan kuu­si si­vua kä­sit­tä­vän toi­min­ta­suun­ni­tel­man. Köy­liö-seu­ra tu­lee mm. jul­kai­se­maan uu­den Köy­liist-sar­jan kir­jan, min­kä työ­ni­me­nä on Mo­nien muis­to­jen Lal­lis. En­nen ko­ro­na-ai­kaa aloi­tet­tu su­ku­tut­ki­mus­kurs­si voi­daan kah­den vuo­den tau­on jäl­keen vie­dä pää­tök­seen.

Pe­rin­tei­set seu­ran jär­jes­tä­mät ta­pah­tu­mat ovat mu­ka­na, ku­ten Köy­liö-päi­vät, mis­sä va­li­taan Lal­li ja Kert­tu, vuo­den Köy­li­ön ys­tä­vä ja ky­lä­toi­mi­ja. Seu­ran ys­tä­vät-ja­os­to jär­jes­tää myös alu­eil­la mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa, joi­hin kaik­ki seu­ran jä­se­net ovat ter­ve­tul­lei­ta.

Köy­liö-seu­ran toi­min­ta­suun­ni­tel­maan on kir­jat­tu mo­ni­puo­lis­ta toi­min­taa kai­ke­ni­käi­sil­le. Lu­vas­sa on jat­koa lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­na­tuil­le Mes­ta­rit & Ki­säl­lit -hank­keen ta­pah­tu­mil­le, ret­kiä ala­kou­lui­käi­sil­le ja Pop Up -nuok­ka­ri­ta­paa­mi­sia ylä­kou­lui­käis­ten kans­sa.

Muistokivi sodissa kaatuneille

Heik­ki Saa­ri­nen teki syys­ko­kouk­sel­le aloit­teen. Hän toi­voo, et­tä Köy­liö-seu­ra tut­ki­si mah­dol­li­suut­ta saa­da muis­to­ki­vi ja ni­mi­laat­ta niil­le 20 köy­li­ö­läi­sel­le, jot­ka kaa­tui­vat Kus­taa III:n so­das­sa vuo­si­na 1788–90 ja Suo­men so­das­sa vuo­si­na 1808–09.

Toi­min­ta­suun­ni­tel­maan on kir­jat­tu va­lo­ku­va-ar­kis­ton täy­den­tä­mi­nen ja yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-seu­ran ja Sä­ky­län kun­nan kans­sa ko­ti­seu­tu­ar­kis­ton lu­et­te­loin­ti- ja di­gi­toin­ti­työn jat­ka­mi­nen. Köy­liö-seu­ra te­kee yh­teis­työ­tä myös yh­dis­tys­ten, eri­tyi­ses­ti ky­läyh­dis­tys­ten, kou­lu­jen, Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan ja Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kans­sa. Yk­si seu­ran tu­le­van vuo­den haas­teis­ta on jä­sen­mää­rän kas­vat­ta­mi­nen.

– Toi­vee­na on, et­tä Köy­li­ös­sä asu­vat tu­ki­si­vat Köy­liö-seu­ran te­ke­mää kult­tuu­ri­työ­tä mak­sa­mal­la jä­sen­mak­sun. Seu­ran ny­kyi­sis­tä jä­se­nis­tä noin puo­let on muu­al­la asu­via Köy­li­ön ys­tä­viä. Syys­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Rou­ta­ma vi­si­oi, et­tä jä­sen­mää­rä voi­si kas­vaa yli 500 hen­ki­löön. Yli 400 oli­si jä­sen­mää­räs­sä jo hyvä lu­ke­ma, to­te­si Köy­liö-seu­raa kak­si vuot­ta luot­san­nut Pirk­ko Pel­to­la.

Hän jat­kaa edel­leen pu­heen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­noon tuli muu­tok­sia, kun uu­sik­si jä­se­nik­si va­lit­tiin Tuu­la Ky­tö­vuo­ri ja Pir­jo Su­lin. Hei­dän va­ra­jä­se­nik­seen va­lit­tiin Axel Ce­derc­reutz ja Jaak­ko Park­ki­la. Satu Vä­hä­ta­lo-Vir­ta­sen ja Sari Min­ko­vitsc­hin va­ra­hen­ki­löik­si va­lit­tiin Mer­ja Num­mi ja Mer­ja Mik­ko­la.

Sa­mu­li Vah­te­ris­to

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram