25.5.2022 17.50
Lukijan juttu
 

Kylvöille siunaus – ja päivä oli kevään kaunein ja lämpimin

Pasi Ala-Hakula kylvää.

Pasi Ala-Hakula kylvää.

Vesa Ala-Hakula

image

Eu­ra | Kyl­vöt siu­nat­tiin tiis­tai­na Eu­ra­nii­tyn kult­tuu­ri­mai­se­mas­sa al­ku­ke­sän kau­neim­pa­na ja läm­pi­mim­pä­nä päi­vä­nä.

Asko Helminen siunaa viljan.

Asko Helminen siunaa viljan.

Vesa Ala-Hakula

Vil­jan siu­na­si Eu­ran uu­si pap­pi As­ko Hel­mi­nen. Pasi Ala-Ha­ku­la, jon­ka ti­lal­la ol­tiin, suo­rit­ti kyl­vön. Lau­le­tut vir­ret yh­tyi­vät pi­han lin­tu­jen kon­sert­tiin. Päät­teek­si juo­tiin eu­ran­rin­ki­lä- ja pul­la­kah­vit.

Kylvöjen siunaamistilaisuutta vietettiin Ala-Hakulan tilalla Euraniityllä.

Kylvöjen siunaamistilaisuutta vietettiin Ala-Hakulan tilalla Euraniityllä.

Vesa Ala-Hakula

Kyl­vö­siu­naus on van­ha kes­ki­ai­kai­nen tapa, jota Elä­ke­lii­ton Eu­ran yh­dis­tys on to­teut­ta­nut usei­ta vuo­sia.

– Iloi­set ih­mi­set, kau­nis vih­reä luon­to ja pa­pin puhe, joka her­kis­ti vie­raat. Ny­ky­päi­vä­nä tun­tuu en­tis­tä tär­ke­äm­mäl­tä ruo­ka ja et­tä sitä riit­täi­si kai­kil­le. Tär­ke­ää on myös, et­tä on ih­mi­siä, jot­ka viit­si­vät teh­dä työ­tä sen eteen. Vil­jel­lä ja var­jel­la maa­ta, to­te­aa Tar­ja Ala-Ha­ku­la.