13.5.2023 13.44
Lukijan juttu
 

Opintoretki ympäri Köyliön vanhojen koulujen

Retken päätöskohde oli Tuiskulan vanha koulu eli Pelimanninmäki, jonka rakennukset kiinnostivat oppilaita.

Retken päätöskohde oli Tuiskulan vanha koulu eli Pelimanninmäki, jonka rakennukset kiinnostivat oppilaita.

Juha Jalava

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Köy­liö-seu­ran jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut ret­ki yh­dis­ti täl­lä ker­taa Ke­po­lan kol­mos­luo­kan ja Lal­lin kou­lun kol­mos-ne­lo­sen op­pi­laat. Kou­lu­lai­set kuun­te­li­vat tark­kaa­vai­ses­ti bus­si­mat­kal­la Yt­ti­län, Kan­kaan­pään, Kak­ku­rin ja Vuo­ren­maan kaut­ta Huh­din­ky­län van­hal­le Ke­po­lan kou­lul­le. Pa­ju­lan en­ti­sen kou­lun mai­se­mis­sa opet Juha Ja­la­va ja Lau­ri Sa­vo­lai­nen otet­tiin mu­kaan ”vii­mei­nen pari uu­nis­ta ulos”-leik­kiin, jot­ta saa­tiin pa­ri­ton luku osal­lis­tu­jia – se­hän oli haus­kaa. Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­rin kat­so­mos­sa ol­tiin ul­ko­na syö­mäs­sä.

Au­rin­koi­nen keli hel­li ja suo­si ret­keä, jon­ka pää­tös­koh­de oli Tuis­ku­lan van­ha kou­lu eli Pe­li­man­nin­mä­ki. Ant­ti Tuo­men­non sir­ku­su­ran esiin­ty­mis­ver­meet kiin­nos­ti­vat op­pi­lai­ta. Pi­han ra­ken­nuk­set häm­mäs­tyt­ti­vät ja he­rät­ti­vät ute­li­ai­suu­den. Ne to­det­tiin kan­taa­ot­ta­vik­si tai­de­te­ok­sik­si.

Opin­to­mat­kan ide­oi­vat, val­mis­te­li­vat ja ai­ka­tau­lut­ti­vat Köy­liö-seu­ran hal­li­tuk­sen jä­sen Mirk­ka Thes­s­ler sekä Ke­po­lan kou­lun reh­to­ri Han­ne­li Mä­ke­lä. Bus­sie­män­tä­nä toi­mi An­ne Reu­na­nen ja avus­ta­ja­na mat­kal­la oli kou­lu­a­vus­ta­ja Vir­pi Vä­hä­ta­lo.

Pajulan koulun pihalla pelattiin Viimeinen pari uunista ulos -peliä.

Pajulan koulun pihalla pelattiin Viimeinen pari uunista ulos -peliä.

Juha Jalava

Opintomatkalla opittiin historiasta

Ret­ki Köy­li­ön kou­luil­le toi mie­tin­tään ti­lo­jen ny­kyi­sen käy­tön. Yri­tyk­se­nä, atel­jee­na, asun­to­na tai ihan kou­lu­käy­tös­sä niin kuin Ke­po­lan kou­lu ja Lal­lin kou­lu ra­ken­nuk­sis­ta huo­leh­di­taan ja nii­tä voi­daan käyt­tää yli sata vuot­ta! Poh­dit­tiin myös, mil­lä kou­lul­le kul­jet­tiin ja mitä kou­lu­päi­vän ai­ka­na syö­tiin. Köy­li­ön Va­lo­ku­vat -ar­kis­tos­ta löy­tyi kou­lu­ai­hees­ta­kin mu­ka­via ju­tu­nai­hei­ta.

Teh­tä­vä­päh­ki­nät jäi­vät van­hem­mil­le tar­kas­tet­ta­vik­si. Ja muis­te­loi­ta he­rä­tel­len vas­tat­ta­vak­si myös ky­sy­mys, mis­sä kä­vit kou­lun?

Vanhojen koulurakennusten nykyinen käyttö herätti keskustelua retkellä.

Vanhojen koulurakennusten nykyinen käyttö herätti keskustelua retkellä.

Juha Jalava

Kou­lu­ra­ken­nus­ten puu­haa­mi­nen läh­ti al­kuun 1800-lu­vun vii­mei­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä. Yt­ti­läs­sä kaup­pi­as Win­na­ri oli ak­tii­vi­nen kou­lun ra­ken­ta­mi­sen edis­tä­jä ja kar­ta­no tuli tu­ke­maan ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien muo­dos­sa niin kuin myö­hem­min muis­sa­kin ky­lis­sä. Van­ha Ke­po­lan kou­lu ja Vin­na­rin ky­län kou­lu aloit­ti­vat yk­si­tyi­si­nä kou­lui­na. Tuis­ku­lan kou­lun on ra­ken­nut­ta­nut sa­mal­la ton­til­la toi­mi­neen kier­to­kou­lun opet­ta­ja Aal­to. Vuo­si­sa­to­jen vaih­tees­sa kan­sa­kou­lu­lai­tok­sen va­kiin­tu­es­sa kou­lu­toi­min­ta kun­nal­lis­tet­tiin. Ala­kou­lu­ja ra­ken­net­tiin muun mu­as­sa Tuo­hi­nie­meen, Pa­ju­laan ja Voi­toi­siin. Myös Kan­kaan­pääs­sä opet­ta­ja El­ma Tuo­mo­la on saa­nut siir­tyä Ys­kin pir­tis­tä kier­to­kou­lun pi­dos­ta Kan­kaan­pään pik­ku­kou­luun 1920-lu­vul­la. Op­pi­las­mää­rän kas­vu ja so­dan jäl­keen siir­to­lais­ten­kin saa­pu­mi­nen li­sä­si­vät ti­la­tar­vet­ta, täl­löin Kak­ku­ris­sa­kin van­ki­lan tie­noil­le ra­ken­net­tiin ala­kou­lu. Vuo­ren­maal­la 1902 val­mis­tu­neen kou­lun tu­li­pa­lo vuon­na 1967 ak­ti­voi uu­den kou­lun ra­ken­ta­mi­seen. Tämä otet­tiin käyt­töön syk­sys­tä 1969. Vie­lä lap­sia riit­ti kou­lu­tiel­le.

Teks­ti: An­ne Reu­na­nen

Ota kantaa