25.5.2022 18.11
Lukijan juttu
 

”Paljon järkeä me tarvitsemme ja pisaran hulluutta elääksemme huomiseen ja huomisen yli” – motto on siivittänyt Euran vuoden 1958 ylioppilaita

EYK-58 vieraili myös Kauttualla.

EYK-58 vieraili myös Kauttualla.

image

Eu­ra | Eu­ran Yh­teis­kou­lus­ta kir­joit­ti 66 vuot­ta sit­ten eli vuon­na 1958 yli­op­pi­laak­si 34 op­pi­las­ta. Heis­tä osa oli sitä juh­li­mas­sa Eu­ras­sa 19. tou­ko­kuu­ta.

Lu­ki­on reh­to­ri Juk­ka Pirt­ti­mäki ker­toi pe­rus­teel­li­ses­ti lu­ki­on ny­ky­mei­nin­gis­tä. Se­kin kävi sel­vil­le, et­tä Eu­ran lu­kio on vuo­si­kym­me­nien mit­taan saa­vut­ta­nut mai­net­ta mo­nin ta­voin. Reh­to­rin tar­jo­a­ma lou­nas. Lop­pu­päi­vä vie­tet­tiin Kaut­tu­al­la Ruu­kin­kar­ta­nos­sa.

Yli­op­pi­las­luok­ka on ko­koon­tu­nut mon­ta ker­taa. Aluk­si 10 vuo­den, sit­ten vii­den vuo­den ja vii­mek­si kah­den vuo­den vä­lein (pait­si nyt ko­ro­na pa­kot­ti pi­tä­mään 4 vuo­den paus­sin).

Nyt viih­dyt­tiin yh­des­sä – ei mal­tet­tu edes il­ta­päi­vä­u­nil­le nu­kah­taa – ker­rot­tiin kuu­lu­mi­sia ja muis­tel­tiin myös kou­lu­ai­ko­ja, si­tä­kin, kun äi­din­kie­le­no­pet­ta­ja "Mus­su" eli Ir­ja Mäk­ky­lä ja us­kon­non opet­ta­ja, pas­to­ri Jor­ma Ka­ta­ja kih­lau­tui­vat. Luo­kan "ty­töt" kir­joit­ti­vat on­nit­te­lu­kor­tin ja sii­hen sa­nat "Joka kuu­seen kur­kot­taa, se Ka­ta­jaan kap­sah­taa".

Yli­op­pi­las­luok­ka vuo­del­ta 1958 on an­si­oi­tu­nut eri ta­voin. Am­mat­te­ja ja tit­te­lei­tä on pal­jon. Sel­lai­sia kuin toh­to­ri, mais­te­ri, opet­ta­ja, reh­to­ri, pro­fes­so­ri, lää­kä­ri, ham­mas­lää­kä­ri, eko­no­mi, far­ma­seut­ti, sai­raan­hoi­ta­ja, muu­sik­ko, lau­la­ja, kir­jai­li­ja, ro­vas­ti, up­see­ri, toi­mit­ta­ja, in­si­nöö­ri.

Myös asuin­paik­ko­jen kir­jo on run­sas. Eu­ras­sa ei tai­da asua kuin kak­si. Muut ovat len­tä­neet Po­riin, Rau­mal­le, Tur­kuun, Kot­kaan, Imat­ral­le, Kuo­pi­oon, Es­poo­seen, Hel­sin­kiin, Sii­lin­jär­vel­le, No­ki­al­le, Pulk­ki­laan, Ylä­neel­le, Sau­voon, Ikaa­li­siin, Hie­ta­mä­el­le, Ko­ke­mä­el­le, Tuk­hol­maan, Sak­saan. Muu­al­la­kin Eu­roo­pas­sa on oles­kel­tu ja Af­ri­kan Na­mi­bi­as­sa ja USA:ssa.

Eu­ras­sa mo­nel­la oli mu­ka­na oma mot­to. Niis­sä oli pal­jon vii­saut­ta. ku­ten:

”Pal­jon jär­keä me tar­vit­sem­me ja pi­sa­ran hul­luut­ta elääk­sem­me huo­mi­seen ja huo­mi­sen yli.”

”Ko sais tä­män vä­hän jär­kes pit­tää.”

”Älä hau­doil­le elä­mää ly­myyn kul­je, ei kuo­le­ma sul­ta ovi­aan sul­je.”

”En­ke­lei­tä elä­mään”.

Yli­op­pi­las­luok­ka EYK-58 ko­koon­tuu jäl­leen kah­den vuo­den ku­lut­tua Tam­pe­reel­la tou­ko­kuun kol­man­nen vii­kon kes­ki­viik­ko­na 2024.

Tai eh­kä kui­ten­kin sil­loin tul­laan Eu­raan juh­li­maan 80 vuot­ta täyt­tä­vää kou­lua. Eu­ran yh­teis­kou­lu pe­rus­tet­tiin 5.5.1944. Sa­mal­la voi­daan juh­lia si­tä­kin, et­tä nämä yli­op­pi­laat ovat vie­lä van­hem­pia kuin kou­lu – nuo­rin­kin on jo nyt 82-vuo­ti­as ja van­hin täyt­tää pian 86 vuot­ta.

Ol­li Lai­ne

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram