25.5.2022 18.11
Lukijan juttu
 

”Paljon järkeä me tarvitsemme ja pisaran hulluutta elääksemme huomiseen ja huomisen yli” – motto on siivittänyt Euran vuoden 1958 ylioppilaita

EYK-58 vieraili myös Kauttualla.

EYK-58 vieraili myös Kauttualla.

image

Eu­ra | Eu­ran Yh­teis­kou­lus­ta kir­joit­ti 66 vuot­ta sit­ten eli vuon­na 1958 yli­op­pi­laak­si 34 op­pi­las­ta. Heis­tä osa oli sitä juh­li­mas­sa Eu­ras­sa 19. tou­ko­kuu­ta.

Lu­ki­on reh­to­ri Juk­ka Pirt­ti­mäki ker­toi pe­rus­teel­li­ses­ti lu­ki­on ny­ky­mei­nin­gis­tä. Se­kin kävi sel­vil­le, et­tä Eu­ran lu­kio on vuo­si­kym­me­nien mit­taan saa­vut­ta­nut mai­net­ta mo­nin ta­voin. Reh­to­rin tar­jo­a­ma lou­nas. Lop­pu­päi­vä vie­tet­tiin Kaut­tu­al­la Ruu­kin­kar­ta­nos­sa.

Yli­op­pi­las­luok­ka on ko­koon­tu­nut mon­ta ker­taa. Aluk­si 10 vuo­den, sit­ten vii­den vuo­den ja vii­mek­si kah­den vuo­den vä­lein (pait­si nyt ko­ro­na pa­kot­ti pi­tä­mään 4 vuo­den paus­sin).

Nyt viih­dyt­tiin yh­des­sä – ei mal­tet­tu edes il­ta­päi­vä­u­nil­le nu­kah­taa – ker­rot­tiin kuu­lu­mi­sia ja muis­tel­tiin myös kou­lu­ai­ko­ja, si­tä­kin, kun äi­din­kie­le­no­pet­ta­ja "Mus­su" eli Ir­ja Mäk­ky­lä ja us­kon­non opet­ta­ja, pas­to­ri Jor­ma Ka­ta­ja kih­lau­tui­vat. Luo­kan "ty­töt" kir­joit­ti­vat on­nit­te­lu­kor­tin ja sii­hen sa­nat "Joka kuu­seen kur­kot­taa, se Ka­ta­jaan kap­sah­taa".

Yli­op­pi­las­luok­ka vuo­del­ta 1958 on an­si­oi­tu­nut eri ta­voin. Am­mat­te­ja ja tit­te­lei­tä on pal­jon. Sel­lai­sia kuin toh­to­ri, mais­te­ri, opet­ta­ja, reh­to­ri, pro­fes­so­ri, lää­kä­ri, ham­mas­lää­kä­ri, eko­no­mi, far­ma­seut­ti, sai­raan­hoi­ta­ja, muu­sik­ko, lau­la­ja, kir­jai­li­ja, ro­vas­ti, up­see­ri, toi­mit­ta­ja, in­si­nöö­ri.

Myös asuin­paik­ko­jen kir­jo on run­sas. Eu­ras­sa ei tai­da asua kuin kak­si. Muut ovat len­tä­neet Po­riin, Rau­mal­le, Tur­kuun, Kot­kaan, Imat­ral­le, Kuo­pi­oon, Es­poo­seen, Hel­sin­kiin, Sii­lin­jär­vel­le, No­ki­al­le, Pulk­ki­laan, Ylä­neel­le, Sau­voon, Ikaa­li­siin, Hie­ta­mä­el­le, Ko­ke­mä­el­le, Tuk­hol­maan, Sak­saan. Muu­al­la­kin Eu­roo­pas­sa on oles­kel­tu ja Af­ri­kan Na­mi­bi­as­sa ja USA:ssa.

Eu­ras­sa mo­nel­la oli mu­ka­na oma mot­to. Niis­sä oli pal­jon vii­saut­ta. ku­ten:

”Pal­jon jär­keä me tar­vit­sem­me ja pi­sa­ran hul­luut­ta elääk­sem­me huo­mi­seen ja huo­mi­sen yli.”

”Ko sais tä­män vä­hän jär­kes pit­tää.”

”Älä hau­doil­le elä­mää ly­myyn kul­je, ei kuo­le­ma sul­ta ovi­aan sul­je.”

”En­ke­lei­tä elä­mään”.

Yli­op­pi­las­luok­ka EYK-58 ko­koon­tuu jäl­leen kah­den vuo­den ku­lut­tua Tam­pe­reel­la tou­ko­kuun kol­man­nen vii­kon kes­ki­viik­ko­na 2024.

Tai eh­kä kui­ten­kin sil­loin tul­laan Eu­raan juh­li­maan 80 vuot­ta täyt­tä­vää kou­lua. Eu­ran yh­teis­kou­lu pe­rus­tet­tiin 5.5.1944. Sa­mal­la voi­daan juh­lia si­tä­kin, et­tä nämä yli­op­pi­laat ovat vie­lä van­hem­pia kuin kou­lu – nuo­rin­kin on jo nyt 82-vuo­ti­as ja van­hin täyt­tää pian 86 vuot­ta.

Ol­li Lai­ne

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram