10.8.2023 12.37
Lukijan juttu
 

Pyhän Henrikin tien reittimerkinnät uudistetaan

Kankaanpäässä kylttiä pystyttävää Jorma Teppoa saapui kannustamaan kaksi Kankaanpään ryhmiksen reipasta pikkuista.  Hoitotätiäkin vähän ihmetytti. Kuva Kalevi Salmi.

Kankaanpäässä kylttiä pystyttävää Jorma Teppoa saapui kannustamaan kaksi Kankaanpään ryhmiksen reipasta pikkuista. Hoitotätiäkin vähän ihmetytti. Kuva Kalevi Salmi.

Kalevi Salmi

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Py­hän Hen­ri­kin tie elä­väk­si -han­ke lä­he­nee lop­pu­aan. Hank­keen ai­ka­na on han­kit­tu muun mu­as­sa uu­det reit­ti­mer­kin­tä­nau­hat sekä ris­tey­sa­lu­eil­le opas­te­kyl­tit. Kum­mas­sa­kin hyö­dyn­ne­tään Py­hän Hen­ri­kin Py­hiin­va­el­lu­syh­dis­tyk­sen uut­ta lo­goa.

Koko 140 ki­lo­met­rin reit­ti mer­ki­tään maas­toon uu­sin mer­kein ku­lu­van syk­syn ai­ka­na. Van­hat mer­kin­tä­nau­hat jää­vät pai­koil­leen, mi­kä­li ne ovat vie­lä hy­vä­kun­toi­sia.

Myös ris­tey­sa­lu­eil­la si­jain­neet van­hat va­el­ta­jil­le suun­taa osoit­ta­neet puu­pyl­väät puu­nuo­li­neen uu­si­taan. Uu­det kyl­tit ja suun­ta­nuo­let ovat alu­mii­ni­le­vyä. Pys­ty­tolp­pia le­vy­jen kiin­nit­tä­mi­sek­si ei enää lyö­dä suo­raan maa­han, vaan ne kiin­ni­te­tään maa­han upo­tet­ta­viin me­tal­li­siin pyl­väs­kär­kiin.

Kyllä tästä hyvä tulee, sanoi Taren suulin luona valokuvan ottanut Jorma Teppo.

Kyllä tästä hyvä tulee, sanoi Taren suulin luona valokuvan ottanut Jorma Teppo.

Jorma Teppo

Kes­ki­viik­ko­na 9. elo­kuu­ta iloi­nen tal­koo­po­ruk­ka ko­koon­tui Köy­li­öön Ta­ren suu­lin luo, jos­sa käy­tiin läpi oh­jeet ja otet­tiin työ­hön­läh­tö­ku­va. Mer­kin­tä­työ aloi­tet­tiin Ko­ke­mä­en-Köy­li­ön ra­jal­ta, ja työ jat­kui Kor­ven mu­se­o­myl­lyl­le as­ti. Työ­joh­ta­ja­na toi­mi erä­o­pas Sam­po Rou­hi­ai­nen, mut­ta rei­tin mer­kin­tä­työ hoi­de­taan kui­ten­kin pää­sään­töi­ses­ti tal­koo­voi­min.

Ka­le­vi Sal­mi

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram