20.6.2022 13.03
Lukijan juttu
 

Raikun A-tytöille kultaa Power Cupista – ovat olleet turnauksen kestomenestyjiä

04-syntyneiden A-tyttöjen joukkue voitti kultaa tämän vuoden Power Cupissa. Kuvassa vasemmalta: Laura Liikanen, Peppi Lehtomäki, Petra Muuvila, Pasi Tuiskunen, Heini Ahtola, Nette Leija, Henna Huuki ja Emma Haavisto. Edessä Miisa Väisänen.

04-syntyneiden A-tyttöjen joukkue voitti kultaa tämän vuoden Power Cupissa. Kuvassa vasemmalta: Laura Liikanen, Peppi Lehtomäki, Petra Muuvila, Pasi Tuiskunen, Heini Ahtola, Nette Leija, Henna Huuki ja Emma Haavisto. Edessä Miisa Väisänen.

image

Maa­il­man suu­rin ju­ni­o­rien ul­ko­len­to­pal­lo­tur­naus Po­wer Cup käy­tiin tänä vuon­na Kau­ha­val­la Po­wer Par­kin yh­tey­des­sä 9.–12. ke­sä­kuu­ta. Tur­nauk­seen osal­lis­tui lä­hes 1 000 jouk­ku­et­ta 6 000 pe­laa­jan voi­min. Eu­ran Rai­kun jouk­ku­ei­ta tur­nauk­seen osal­lis­tui kah­dek­san.

Rai­kun me­nes­tys oli taas ker­ran mai­ni­o­ta. A-tyt­tö­jen kul­ta­mi­ta­lin li­säk­si D-ty­töt oli­vat su­per­sar­jas­sa kah­dek­sas toi­sek­si par­haa­na suo­ma­lais­jouk­ku­ee­na. D-tyt­tö­jen toi­nen jouk­kue oli tsemp­pi­sar­jas­sa 48. E-ty­töt oli­vat su­per­sar­jan 28. ja tsemp­pi­sar­jan 46. F-tyt­tö­jen kak­si jouk­ku­et­ta oli­vat mo­lem­mat su­per­sar­jan ja­e­tul­la nel­jän­nel­lä ti­lal­la.

2004 syntyneet tytöt Power Cupin kestomenestyjiä

Rai­kun 2004 syn­ty­neet ty­töt ovat ol­leet kes­to­me­nes­ty­jiä. Jouk­kue on osal­lis­tu­nut Po­wer Cu­piin kah­dek­san ker­taa, ja nel­jä ker­taa ko­tiin tuo­mi­si­na on ol­lut mi­ta­li.

En­sim­mäi­sen ker­ran jouk­kue osal­lis­tui F-tyt­tö­jen sar­jaan kol­men jouk­ku­een voi­min Mik­ke­lis­sä 2013. Jo sil­loin kak­si jouk­ku­et­ta oli 10:n jou­kos­sa si­joil­la 4 ja 7. E-ty­töis­sä Raa­hes­sa 2014 vie­lä har­joi­tel­tiin, mut­ta Vaa­sas­sa 2015 rä­väh­ti sit­ten kun­nol­la. E-tyt­tö­jen sar­jas­ta jouk­ku­eet sai­vat ho­pe­aa ja prons­sia. Li­säk­si vie­lä kak­si muu­ta jouk­ku­et­ta oli si­joil­la 10 ja 21, kun mu­ka­na oli 68 jouk­ku­et­ta.

Vuonna 2013 Mikkelin Power Cupissa 2004 syntyneet tytöt osallistuivat F-tyttöjen sarjaan.

Vuonna 2013 Mikkelin Power Cupissa 2004 syntyneet tytöt osallistuivat F-tyttöjen sarjaan.

Lou­nai­sel­la alu­eel­la D-tyt­tö­jen sar­ja pe­la­taan muus­ta maas­ta poi­ke­ten jo isol­la ken­täl­lä, kun taas Po­wer Cu­pis­sa pe­la­taan vie­lä pie­nel­lä ken­täl­lä. Täs­tä joh­tu­en jouk­kue pe­la­si D-ikäi­se­nä C-tyt­tö­jen tsemp­pi­sar­jas­sa. En­sim­mäi­se­nä vuon­na Hä­meen­lin­nas­sa 2016 vas­tas­sa oli kol­me­kin vuot­ta van­hem­pia pe­laa­jia, mut­ta seu­raa­va­na vuon­na Van­taal­la toi­nen 2004 syn­ty­nei­den jouk­ku­ei­den jouk­ku­eis­ta oli hie­nos­ti prons­sil­la C-tyt­tö­jen tsemp­pi­sar­jas­sa.

D-ikäisinä 2004 syntyneiden joukkue pelasi C-tyttöjen tsemppisarjassa.

D-ikäisinä 2004 syntyneiden joukkue pelasi C-tyttöjen tsemppisarjassa.

C-ikäi­se­nä en­sim­mäi­se­nä vuon­na Kuo­pi­os­sa ei tul­lut me­nes­tys­tä su­per­sar­jas­sa, mut­ta Ro­va­nie­mel­lä 2019 taas toi­nen jouk­ku­eis­ta nap­pa­si ho­pe­aa par­haa­na suo­ma­lais­jouk­ku­ee­na. Toi­nen­kin jouk­kue oli hie­nos­ti kym­me­nes.

C-ikäisenä toinen 2004 syntyneiden joukkueista nappasi hopeaa parhaana suomalaisjoukkueena.

C-ikäisenä toinen 2004 syntyneiden joukkueista nappasi hopeaa parhaana suomalaisjoukkueena.

B-ikäi­se­nä Po­wer Cu­pit jäi­vät ko­ro­nan ta­kia vä­liin, mut­ta nyt ty­töt tais­te­li­vat hie­nos­ti A-tyt­tö­jen mes­ta­reik­si.

Al­ku­loh­kos­sa vas­taan tu­li­vat Nur­mon Jymy ja naa­pu­ri Nar­vi Pal­lo, mo­lem­mis­ta 2–0 voit­to. Puo­li­vä­lie­räs­sä vas­taan tuli KLP-86 Ke­ri­mä­el­tä, jos­ta 2–0 voit­to. Vä­lie­räs­sä vas­taan aset­tui SM-sar­jan ho­pe­a­jouk­kue Ori­ve­den Pon­nis­tus. Ty­töt vään­si­vät tiu­kan tais­te­lun jäl­keen 2–1 voi­ton. Fi­naa­lis­sa vas­taan aset­tui jo al­ku­loh­kos­ta tut­tu Nur­mon Jymy. Fi­naa­lin voit­to Eu­raan 2–0.

Rami Leh­to­mä­ki

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram