13.5.2023 13.08
Lukijan juttu
 

Säkylän maail­man­mat­kaajien muistelot ovat iloa ja riemua täynnä

Tunnelma tilaisuudessa oli riemukas, ja mukana olivat muun muassa Anne Starck-Antola (vas.), Päivi Thessler, Katri Salo, Satu Laurila ja Henna Tuominen.

Tunnelma tilaisuudessa oli riemukas, ja mukana olivat muun muassa Anne Starck-Antola (vas.), Päivi Thessler, Katri Salo, Satu Laurila ja Henna Tuominen.

image

Sä­ky­lä | Vuon­na 2000 pe­rus­tet­tu Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­joi­den Us­kol­li­suu­den Kil­ta kut­sui seu­ran­sa 60-vuo­tis­juh­lan yh­tey­des­sä Sä­ky­lää ja Suo­mea edus­ta­neet Maa­il­man­mat­kaa­jat muis­te­le­maan upei­ta ko­ke­mi­aan kan­sain­vä­li­siä voi­mis­te­lu­fes­ti­vaa­le­ja.

Ti­lai­suu­teen saa­pui 50 Sä­ky­läs­sä ja eri puo­lil­la Suo­mea asu­via ny­kyi­siä ja en­ti­siä voi­mis­te­li­joi­ta, joi­den kans­sa olem­me ko­ke­neet 20 iki­muis­tois­ta näy­tös­mat­kaa, 15 eri maas­sa ja kol­mes­sa eri maa­no­sas­sa.

”Hyp­py kan­sain­vä­li­syy­teen” ta­pah­tui vuon­na 1985, jol­loin Suo­men Nais­ten Lii­kun­ta­kas­va­tus­liit­to va­lit­si seu­ran näy­tös­jouk­ku­een edus­ta­maan Suo­mea kan­sain­vä­li­ses­sä Gym­nas­tic Fes­ti­val Osa­ka-ta­pah­tu­mas­sa.

Täs­tä al­koi ys­tä­vyys osa­ka­lai­sen jär­jes­tön MGLA:n (Mee­ting of Gym­nas­tic Le­a­ders for all) kans­sa. Ja­pa­ni­lai­set voi­mis­te­lu­noh­jaa­jat ovat vie­rail­leet Sä­ky­läs­sä kah­des­ti. Mil­joo­na­kau­pun­gin asuk­kail­le tu­tus­tu­mi­nen pie­neen Sä­ky­lään, ma­joit­tu­mi­nen ko­tei­him­me sekä yh­tei­nen lii­kun­ta­näy­tös oli­vat luon­nol­li­ses­ti val­ta­va elä­mys.

Niin­pä he kut­sui­vat näy­tös­jouk­ku­eem­me ja seu­ran joh­to­kun­nan Osa­ka fes­ti­vaa­lien 15. vuo­tis­juh­laan­sa ja Ja­pa­nin kan­sal­li­sen Sports Fes­ti­val-ta­pah­tu­man ava­jai­siin.

Yl­lä­tyk­sek­sem­me saim­me vie­lä kut­sun osal­lis­tua hei­dän vii­mei­seen Gym­nas­tic Fes­ti­val Osa­ka -ta­pah­tu­maan­sa vuon­na 2019 eli juu­ri en­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­tä. Näy­tös­jouk­kue, Sä­ky­lä Gym Team, muo­dos­tui Sä­ky­lä-vie­rai­lu­jen emän­nis­tä ja isän­nis­tä.

Seuran Sykkeessä -kirjassa käsitellään Säkylän Naisvoimistelijoiden kansainvälisiä näytösmatkoja.

Seuran Sykkeessä -kirjassa käsitellään Säkylän Naisvoimistelijoiden kansainvälisiä näytösmatkoja.

Säkylän Naisvoimistelijat

Toi­nen iki­muis­toi­nen näy­tös­mat­ka teh­tiin vuon­na 1990 Ka­na­daan Met­ro In­ter­na­ti­o­nal Ca­ra­van -ta­pah­tu­maan. To­ron­tos­sa Hel­sin­ki-pa­vil­jon­gis­sa voi­mis­te­li­jam­me esit­ti­vät ka­na­da­lais-suo­ma­lai­sil­le suo­ma­lais­ta nais­voi­mis­te­lua ja lau­loi­vat kan­san­lau­lu­ja. Ty­töt pää­si­vät jopa Ka­na­dan te­le­vi­si­oon.

Maa­il­man­laa­jui­set World Gym­na­est­ra­da -ta­pah­tu­mat ovat kuu­lu­neet seu­ran oh­jel­maan vuo­des­ta 1987 läh­tien, jol­loin osal­lis­tuim­me Tans­kan Her­nin­gin Gym­na­est­ra­dan tyt­tö­jen, nais­ten ja va­li­o­voi­mis­te­li­joi­den näy­tök­siin. Tätä en­sim­mäis­tä mie­leen­pai­nu­vaa maa­il­man voi­mis­te­lu­vä­en ta­pah­tu­maa seu­ra­si­vat Ams­ter­da­min (1991), Ber­lii­nin (1995), Gö­te­bor­gin (1999), Lis­sa­bo­nin (2003), Dorn­bir­nin (2007), Lou­san­nen (2011), Hel­sin­gin (2015) ja Dorn­bir­nin (2019) Gym­na­est­ra­dat.

Upea löy­tö oli­vat Gol­den Age Gym Fes­ti­vals -ta­pah­tu­mat, jot­ka oli tar­koi­tet­tu 50+-ikäi­sil­le har­ras­te­voi­mis­te­li­joil­le. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­joi­den, nai­sis­ta ja mie­his­tä koos­tu­va ryh­mä on osal­lis­tu­nut vii­teen eri ta­pah­tu­maan Por­tu­ga­lin Por­ti­ma­os­sa (2010), Ita­li­an Mon­te­ca­ti­ni Ter­mes­sä (2012), Rans­kan Tou­lou­ses­sa (2014), Slo­ve­ni­an Por­to­ro­zis­sa (2016) ja Ita­li­an Pe­sa­ros­sa (2018).

Kan­sain­vä­li­nen näy­tös­mat­ka on ol­lut vä­hin­tään koko toi­min­ta­kau­den kes­tä­vä pro­jek­ti, mikä on si­säl­tä­nyt ko­re­og­ra­fi­oi­den suun­nit­te­lua, oh­jel­ma­har­joi­tuk­sia, esiin­ty­mi­sa­su­jen ja yh­te­näis­ten mat­ka-asu­jen suun­nit­te­lua ja mat­ka-kas­san kar­tut­ta­mis­ta.

Jo­kai­nen näy­tös­mat­ka on liit­tä­nyt esiin­ty­jät ja huol­ta­jat tii­viis­ti yh­teen!

Pu­heen­so­ri­na oli ai­van val­ta­va, kun ko­koon­nuim­me Sä­ky­län Iso­ky­län kou­lun ruo­ka­sa­liin juh­la­näy­tök­sen jäl­keen! TV:n näy­töl­lä pyö­ri­vät ku­vat näy­tös­jouk­ku­eis­ta ja ruo­ka­sa­lin sei­nil­lä ole­vat ku­vat ja va­lo­ku­va-al­bu­mit he­rät­ti­vät upei­ta muis­to­ja maa­il­man est­ra­deil­ta!

Muis­te­lui­hin pääs­tiin heti ”kans­sa­mat­kaa­jien” kans­sa! Vuo­det hä­vi­si­vät! Osan Maa­il­man­mat­kaa­jien mat­kas­ta oli ku­lu­nut lä­hes 40 vuot­ta!

Muis­tot kan­ta­vat!

Tert­tu­li Vir­ta­nen

20 näy­tös­mat­kan oh­jaa­ja ja ko­re­og­ra­fi

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram