17.6.2022 15.10
Lukijan juttu
 

Säkylän Naisvoi­mis­te­lijat lähettivät matkakertomuksen ja paljon kuvia Gynmaestrada-tapahtumasta

Perheliikunnan ryhmä

Perheliikunnan ryhmä

image

Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat osal­lis­tui Tam­pe­reel­la jär­jes­tet­tyyn liik­keen ja voi­mis­te­lun su­per­ta­pah­tu­maan Gym­na­est­ra­daan 9.–12. ke­sä­kuu­ta. Kaik­ki­aan osal­lis­tu­jia seu­ras­tam­me oli 53.

Ta­pah­tu­ma al­koi juh­la­vas­ti Kes­kus­to­ril­la seu­ram­me kun­ni­a­jä­se­nen Tert­tu-Lii­sa Vir­ta­sen vas­taa­not­ta­es­sa ar­vok­kaim­man huo­mi­o­no­soi­tuk­sen: kul­tai­sen an­si­o­ris­tin. Ta­pah­tu­man ai­ka­na Kes­kus­to­rin kau­pun­ki­la­val­la esiin­tyi Gol­den Age ryh­mä oh­jel­mal­laan Ke­säi­siä tun­nel­mia sekä näy­tös­ryh­mä Sy­aa­ni oh­jel­mal­laan Mikä kesä?

Kent­tä­oh­jel­miin osal­lis­tut­tiin kol­men eri ryh­män voi­min. Per­he­lii­kun­nan ryh­mä Ro­bo­tit -oh­jel­mal­la, nuo­ret Sa­teen jäl­keen pais­taa au­rin­ko -oh­jel­mal­la ja nai­set Kirk­kaat ve­det oh­jel­mal­la. Ta­pah­tu­ma hui­pen­tui sun­nun­tain Unel­mia -pää­tös­juh­laan, jos­sa ryh­mät pää­si­vät esit­tä­mään oh­jel­man­sa au­rin­gon hel­lies­sä.

Juh­lan lo­pus­sa kaik­ki ko­koon­tui­vat nur­mel­le muo­dos­ta­en kak­si sy­dän­tä ja ison sa­teen­kaa­ren näi­den ym­pä­ril­le. Juh­la päät­tyi vie­lä yh­tei­seen ta­pah­tu­ma­tans­siin.

Ai­van mah­ta­va tun­ne ol­la yk­si, mut­ta hy­vin tär­keä osa suur­ta ko­ko­nai­suut­ta. Ta­pah­tu­ma tar­jo­si osal­lis­tu­jil­le upei­ta on­nis­tu­mi­sen ja hy­vän olon, ilon elä­myk­siä mm. har­joi­tuk­sis­sa ja näy­tök­sis­sä. Ja mikä pa­ras­ta saa­tiin vii­mein ol­la "li­ve­nä" yh­des­sä! Nämä voi­maan­nut­ta­vat ko­ke­muk­set tul­laan muis­ta­maan vie­lä pit­kään!

Kat­ja Kuu­la

pu­heen­joh­ta­ja

Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat