28.11.2022 11.39
Lukijan juttu
 

Tunnustusta kirjan tekijöille

Lukijan kuva

image

Rau­ma, Lap­pi | Kesällä jul­kais­tu La­pin ve­te­raa­ni­mat­rik­ke­li/his­to­ri­a­te­os Nar­vil­ta Kri­vil­le ja Käkimäkeen on saa­nut var­sin suur­ta huo­mi­o­ta myös val­ta­kun­nan ta­sol­la. Ko­dik­sa­min kou­lul­la jär­jes­te­tys­sä kah­vi­ti­lai­suu­des­sa 22. mar­ras­kuu­ta ja­et­tiin kir­jan­te­ki­jöil­le ja avus­ta­jil­le an­si­o­mi­ta­lei­ta, joi­ta on myön­tä­nyt moni eri jär­jes­tö.

Ti­lai­suu­des­sa so­ta­his­to­ri­oit­si­ja Mark­ku Vai­nio ker­ta­si vie­lä ker­ran, mikä hänen mie­les­tään kir­jas­sa on ar­vok­kain­ta an­tia sekä min­kälai­sia vai­keuk­sia it­se mat­rik­ke­li­o­san ko­ko­a­mi­ses­sa oli.

Ti­lai­suu­des­sa to­det­tiin myös, et­tä kir­jan myyn­ti on vas­tan­nut odo­tuk­sia ja jopa ylit­tänyt ne, ja näyt­tääkin sil­tä, et­tä jou­lu­lah­joik­si han­kit­ta­vat kir­jat mah­dol­li­ses­ti tyh­jen­tävät va­ras­ton.

Ti­lai­suu­den lo­puk­si ja­et­tiin an­si­o­ris­tit ja an­si­o­mi­ta­lit seu­raa­vil­le kir­ja­hank­keis­sa mu­ka­na ol­leil­le hen­ki­löil­le:

Mar­ja Heu­ru, Ul­la An­to­la, Las­si Uu­si-Pie­ti­lä, Aki Hei­ni­lä, Esa Ruo­ho­la, Rau­li An­to­la, Mark­ku Lai­ne, Mark­ku Vai­nio, Mart­ti Aro, Jar­mo Ala­kul­ju, Mat­ti Ant­ti­la, Timo Aro, Pert­ti Ar­ve­la, Sei­ja Hie­ta­pak­ka, Emil Hyväri­nen, Er­ja-Lee­na Jun­ni­la, Mart­ti Soi­ni, Juha Tee­ri­al­ho, Timo Uu­si-Pie­ti­lä, Simo Hei­ni­lä, Har­ri Lau­ko­la, An­te­ro Uo­lia, Heik­ki Huh­ta­mäki, Sep­po Ränkman, As­ko Ränkman, Pek­ka He­lin, Ei­no Vil­ja­nen, Juk­ka Ran­ta­la, Oi­va Mi­ko­la, Las­se Sulo, Pek­ka Hei­no, Jus­si Iso­ta­lo, Mik­ko Vuo­ren­pää, Un­ta­mo Yli-Roh­dai­nen, Jark­ko Ala- Roh­dai­nen, Ju­ha­ni Lei­no, Pek­ka Lem­pi­nen, Mark­ku Ta­ka­la, Rau­li An­to­la, Vil­le Per­to­la.

Las­si Uu­si-Pie­ti­lä

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram