25.3.2022 12.50
Lukijan juttu
 

Vuorenmaan ideanikkarille tunnustus: Liisa Yski sai ansiomerkin pitäaikaisesta kylätoiminnasta

Tunnustuksen toivat Liisa Yskille (vas.) SataKylien kyläasiamies Hanna Ruohola ja SataKylien puheenjohtaja Timo Lehtonen keskiviikkona Vuorenmaan Kylätalolle.

Tunnustuksen toivat Liisa Yskille (vas.) SataKylien kyläasiamies Hanna Ruohola ja SataKylien puheenjohtaja Timo Lehtonen keskiviikkona Vuorenmaan Kylätalolle.

Rauni Halonen

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tyk­sen pit­kä­ai­kai­nen pu­heen­joh­ta­ja Lii­sa Ys­ki on pal­kit­tu Suo­men Ky­lien kul­tai­sel­la an­si­o­mer­kil­lä.

Ky­lä­toi­mi­ja voi saa­da kul­tai­sen an­si­o­mer­kin eri­tyi­sen pai­na­vil­la an­si­oil­la pai­kal­lis­ke­hit­tä­mi­ses­sä. Nii­tä myön­ne­tään hy­vin sääs­te­li­ääs­ti. Myön­tö­oi­keus on Suo­men Ky­lät ry:n hal­li­tuk­sel­la ja ha­ki­ja­na voi ol­la maa­kun­nal­li­nen ky­läyh­dis­tys tai toi­min­ta­ryh­mä. Lii­sa Ys­kin an­si­o­merk­kiä ha­ki­vat yh­tei­ses­ti Sa­ta­Ky­lät ry ja Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu ry.

– Lii­san me­rii­tit kylä- ja pai­kal­lis­toi­min­nas­sa ovat kiis­tat­to­mat. Hä­net va­lit­tiin Vuo­ren­maan sil­loi­seen ky­lä­toi­mi­kun­taan vuon­na 1985 ja pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vät hän ot­ti hoi­taak­seen vuon­na 1993. Hä­nen lä­hes kol­me­kym­men­tä vuot­taan ky­läyh­dis­tyk­sen ide­a­nik­ka­ri­na ja vauh­dik­kaa­na asi­oi­den eteen­päin lait­ta­ja­na ovat mo­nin ta­voin nä­ky­neet Vuo­ren­maan ky­län toi­min­nas­sa, tun­nus­tuk­sen pe­rus­te­luis­sa to­de­taan.

Vuo­ren­maal­la to­teu­te­tut ra­han, ta­va­ran ja huo­ne­ka­lu­jen ke­räyk­set pa­los­sa ko­tin­sa me­net­tä­nei­den ja mm. syö­pä­sai­raan lap­sen hy­väk­si on teh­ty Lii­sa Ys­kinn aloit­tees­ta, sa­moin Rik­sa­pyö­rän han­kin­ta Sä­ky­län ikäih­mis­ten käyt­töön. Myös mo­ni­puo­li­nen kon­sert­ti­tar­jon­ta on hä­nen in­nos­tuk­sen­sa mu­ka­naan tuo­maa.

Lii­sa Ys­ki on mo­nis­sa, el­lei kai­kis­sa ky­län yh­dis­tyk­sis­sä mu­ka­na. Näin ol­len eri­lai­sia kah­vi­tuk­sia on kym­me­niä vuo­des­sa. Hän on keit­tä­nyt mo­nen jou­lun al­la jou­lu­puu­ron ja kah­vit Vuo­ren­maan VPK:n vä­el­le. Vuo­ren­maal­la jär­jes­te­tyis­sä tans­seis­sa Lii­sa Ys­ki on ol­lut tal­koo­lai­se­na lä­hes 30 vuot­ta. Ky­lä­ta­lon talk­ka­ri-sii­vo­ja­na­kin on men­nyt 20 vuot­ta.

– Vuo­ren­maan leik­ki­ken­tän ke­hit­tä­mi­nen on ol­lut hä­nel­le tär­keä asia. Pu­heen­joh­ta­jan ak­tii­vi­suu­del­la on ol­lut eteen­päin vie­vä vai­ku­tus. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­dun hank­kei­ta on to­teu­tet­tu lä­hi­vuo­si­na lu­kui­sia. Jos jos­sa­kin on tal­koot, on Lii­sa suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä mu­ka­na niis­sä. Kan­sa­lai­so­pis­ton kurs­se­ja Lii­sa on myös ky­sel­lyt ja ide­oi­nut ky­lä­ta­lol­le. Vuo­ren­maan ky­lä­läi­set ku­vai­le­vat Lii­saa muun mu­as­sa tar­mok­kaak­si ja ai­kaan­saa­vak­si pu­heen­joh­ta­jak­si, jol­la on sy­dän pai­kal­laan, Sa­ta­ky­lien ky­lä­a­si­a­mies Han­na Ruo­ho­la lu­et­te­lee.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram