14.5.2022
Mainos
 
Isla Oy

Isla on paljon muutakin kuin renkaita

image

"Kysy ihmeessä – vaikka ajattelisit, että jotain ei löydy"

Eu­ra­lai­nen Is­la Oy on rei­lus­sa 30 vuo­des­sa nous­sut alu­een mark­ki­na­joh­ta­jak­si ren­gas­myyn­nis­sä. Yri­tys­toi­min­ta ei kui­ten­kaan pyö­ri vain ren­kai­den ym­pä­ril­lä.

Myymälässä on esillä murto-osa tuotteista. Työkalupuoli alkoi laajentua kymmenisen vuotta sitten.

Myymälässä on esillä murto-osa tuotteista. Työkalupuoli alkoi laajentua kymmenisen vuotta sitten.

– Alun pe­rin myim­me nii­tä hen­ki­lö­au­toi­hin, ny­ky­ään meil­tä saa kai­ken­kat­ta­vas­ti ren­kaat ja van­teet – oi­ke­as­taan mi­hin ta­han­sa pyö­ril­lä liik­ku­vaan. Li­säk­si on muun mu­as­sa työ­ka­lu­vau­nu­ja, mo­nen­lai­sia työ­ka­lu­sar­jo­ja, pai­neil­ma­lait­tei­ta, puun- ja me­tal­lin­työs­tö­lait­tei­ta, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Walt­te­ri Ruos­tee­no­ja.

Työ­ka­luis­sa löy­tyy tuot­tei­ta niin au­to­tal­li­har­ras­ta­jil­le kuin te­ol­li­suu­den ja maa­ta­lou­den eri­kois­tar­pei­siin.

Käsityökaluja on iso valikoima eri merkkejä ja niitä löytyy eri hintaluokissa.

Käsityökaluja on iso valikoima eri merkkejä ja niitä löytyy eri hintaluokissa.

– Sekä ren­gas- et­tä kä­si­työ­ka­lu­puo­lel­la on suu­ri va­li­koi­ma usei­ta merk­ke­jä eri hin­ta­ka­te­go­ri­ois­sa, kos­ka ha­lu­am­me pi­tää asi­a­kas­sek­to­rim­me mah­dol­li­sim­man laa­ja­na ja vas­ta­ta ih­mis­ten eri­lai­siin tar­pei­siin ja miel­ty­myk­siin.

Nopea toimitusaika keskiössä

Is­lan ta­va­ran­toi­mit­ta­ja­ver­kos­to ei ra­joi­tu pel­käs­tään Suo­meen. Ita­li­as­ta tuo­daan pai­neil­ma­komp­res­so­re­ja ja -lin­jas­to­ja sekä eri­lai­sia kor­jaa­mo­lait­tei­ta. Hen­ki­lö­au­to­puo­lel­la taas enem­män kuin puo­let van­ne­va­li­koi­mas­ta tu­lee Hol­lan­nis­ta, ja uu­si so­pi­mus yh­des­tä van­ne­mer­kis­tä on teh­ty juu­ri Sak­saan.

– Erääl­lä asi­ak­kaal­la oli vä­hän eri­koi­sem­pia toi­vei­ta van­teis­ta, ne ti­lat­tiin hä­nel­le Rans­kas­ta as­ti, Walt­te­ri Ruos­tee­no­ja sa­noo.

Meil­lä on to­del­la laa­ja ta­va­ran­toi­mit­ta­ja­ver­kos­to ym­pä­ri Eu­roop­paa.

Walt­te­ri Ruos­tee­no­ja

– Py­rim­me sii­hen, et­tä toi­mit­ta­ja­ver­kos­tom­me si­jait­see ni­me­no­maan Eu­roo­pas­sa, jot­ta suun­ni­tel­mal­li­suus py­syy ai­sois­sa. Jos toi­sim­me vaik­ka­pa Ame­ri­kas­ta, mat­kan var­rel­la on pal­jon muut­tu­jia – dol­la­rin kurs­si, tul­laus, pit­kät rah­ti­a­jat…

– Ja kun ver­kos­tom­me tuot­tei­den han­kin­taan on laa­ja, saam­me ne no­pe­al­la­kin toi­mi­tu­sa­jal­la – jopa seu­raa­vak­si päi­väk­si. Jos on kyse te­ol­li­suu­des­ta, sil­lä on to­del­la suu­ri mer­ki­tys, on­ko toi­mi­tu­sai­ka päi­vä vai viik­ko, Ruos­tee­no­ja täh­den­tää.

Työkaluissa kohtaavat sekä hinta että laatu.

Työkaluissa kohtaavat sekä hinta että laatu.

Sydämenasiana palvelu

Mies­val­tai­sel­la toi­mi­a­lal­la Is­las­sa on otet­tu sy­dä­me­na­si­ak­si, et­tä myös nais­ten kyn­nys tul­la asi­oi­maan oli­si mah­dol­li­sim­man ma­ta­la.

– Kaik­ki asi­ak­kaat ovat sa­ma­nar­voi­sia, ke­tään ei kat­so­ta ne­nän­vart­ta pit­kin. Jois­sa­kin pai­kois­sa nai­sa­si­a­kas­ta saa­te­taan koh­del­la jopa ala-ar­voi­seen sä­vyyn tai ve­dät­tää, meil­lä pal­vel­laan kaik­kia niin hy­vin kuin osa­taan ja pys­ty­tään. Asi­ak­kaan ei tar­vit­se tie­tää esi­mer­kik­si ren­kais­ta mi­tään, sen ta­kia hän tu­lee pal­vel­ta­vak­si meil­le ja saa am­mat­ti­mai­sen avun, Ruos­tee­no­ja ko­ros­taa.

Is­lan va­li­koi­mis­sa on yli kak­si mil­joo­naa tuo­te­ni­mi­ket­tä.

Walt­te­ri Ruos­tee­no­ja

– Is­lan toi­min­ta on vah­vas­ti asi­a­kas­läh­töis­tä ja sii­hen myös pa­nos­tam­me. Va­li­koi­mam­me on kas­va­nut juu­ri hei­dän tar­pei­den­sa kaut­ta. Sik­si py­rim­me pal­ve­le­maan hy­vin sekä uu­det et­tä jo ole­mas­sa ole­vat asi­ak­kaat. Ha­lu­am­me löy­tää asi­oi­hin rat­kai­sun em­me­kä tar­jo­ta ei-oo­ta, jot­ta asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys oli­si pa­ras mah­dol­li­nen.

Sairaus nimeltä yrittäjyys

Walt­te­ri Ruos­tee­no­jaan on jo äi­din­mai­dos­ta tart­tu­nut yrit­tä­jyys, sii­hen on su­vus­sa pit­kät pe­rin­teet mo­nes­sa su­ku­pol­ves­sa.

– En ole kos­kaan edes har­kin­nut me­ne­vä­ni vie­raal­le töi­hin. Ha­lu­an työs­ken­nel­lä omas­sa yri­tyk­ses­sä ja ke­hit­tää sitä. Se tuo tie­tyn­lai­sia va­pauk­sia, ja kun on oman­lai­nen luo­vuu­den halu, pää­sen to­teut­ta­maan sitä näin. Sai­ras­tan­kin sai­raut­ta ni­mel­tä yrit­tä­jyys, Ruos­tee­no­ja nau­rah­taa.

Isla Oy on pikkuhiljaa muotoutunut vanhojen maatilarakennusten ympärille. Toiminnan alkuvaiheessa myytiin henkilöautojen renkaita ja vanteita, nykyään mihin tahansa pyörillä kulkevaan ajoneuvoon.

Isla Oy on pikkuhiljaa muotoutunut vanhojen maatilarakennusten ympärille. Toiminnan alkuvaiheessa myytiin henkilöautojen renkaita ja vanteita, nykyään mihin tahansa pyörillä kulkevaan ajoneuvoon.

Vuo­des­ta 2014 as­ti Is­lan osak­kaa­na ja vuo­des­ta 2017 toi­mi­tus­joh­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt mies seu­raa ak­tii­vi­ses­ti koko ajan, mitä ym­pä­ril­lä ta­pah­tuu.

– Ha­lu­an ol­la sel­vil­lä maa­il­man muut­tu­mi­ses­ta ja ih­mis­ten os­to­käyt­täy­ty­mi­ses­tä, jota pi­täi­si pys­tyä en­na­koi­maan­kin. Laa­jal­ti seu­raan oman ala­ni asi­oi­ta myös – mitä uut­ta on mil­lä­kin sek­to­ril­la ja mil­lai­sia uu­sia tuot­tei­ta on tu­los­sa.

Toi­mi­tus­joh­ta­jal­ta su­juu yh­tä lail­la myyn­ti- ja asen­nus­työ kuin ta­lous­hal­lin­to­kin.

– Mi­nun toi­men­ku­vaa­ni kuu­lu­vat kaik­ki yri­tyk­seen liit­ty­vät työt lai­das­ta lai­taan, ker­too Walt­te­ri Ruos­tee­no­ja.

Waltteri Ruosteenoja on toiminut Islan toimitusjohtajana vuodesta 2017.

Waltteri Ruosteenoja on toiminut Islan toimitusjohtajana vuodesta 2017.

Is­la Oy

Yri­tyk­sen on pe­rus­ta­nut Ol­li Ruos­tee­no­ja vuon­na 1987, mut­ta ren­gas­lii­ke­toi­min­ta, jos­ta Is­la par­hai­ten tun­ne­taan, sai al­kun­sa vuon­na 1999.

Va­li­koi­miin kuu­luu pait­si hen­ki­lö­au­to­jen ja ras­kaan ka­lus­ton ren­kaat ja van­teet, myös laa­ja kat­taus työ­ka­lu­ja sekä pai­neil­ma-, me­tal­lin- ja puun­työs­tö­lait­tei­ta.

Yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mi­va Walt­te­ri Ruos­tee­no­ja täh­tää eri­tyi­ses­ti asi­a­kas­tyy­ty­väi­syy­teen ja sii­hen, et­tä tuot­tei­den hin­ta ja laa­tu koh­taa­vat.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram