Ke 27.9. Hyvin­voin­ti­a­lueen asukastilaisuus

klo 17–18.30 Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa (Ran­ta­tie 268, Sä­ky­lä). Mah­dol­li­suus vai­kut­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een tu­le­vai­suu­teen kes­kus­te­le­mal­la päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten kans­sa. Järj. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue.

To 28.9. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Op­pia verk­ko­a­si­oin­nis­ta ja säh­köis­ten pal­ve­lu­jen käy­tös­tä eri­tyi­ses­ti tie­don­haun nä­kö­kul­mas­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 28.9. Infotilaisuus sotilas­ko­ti­toi­min­nasta

klo 18 Sä­ky­län So­ti­las­ko­dis­sa (Po­ri­lais­tie 1, Sä­ky­lä). Tie­toa va­paa­eh­tois­toi­min­nas­ta. Järj. Sä­ky­län So­ti­las­ko­tiyh­dis­tys ry.

To 28.9. Pekka Simojoki konsertoi

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Hin­ner­jo­en kirk­ko­tie, Eu­ra) Lau­lu­jaan höys­tet­ty­nä kos­ket­ta­vil­la ta­ri­noil­la ja ko­ke­muk­sil­la elä­män var­rel­ta. Oh­jel­maan kuu­luu myös yh­teis­lau­lu­ja. Uran­sa al­ku­ai­koi­na Pek­ka Si­mo­jo­ki tun­net­tiin pa­rem­min nuor­ten kes­kuu­des­sa, mut­ta ny­ky­ään hä­nen kon­sert­tin­sa ve­tä­vät kai­ken ikäi­siä kuu­li­joi­ta. Va­paa pää­sy. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram