To 16.11. Jouluaskartelua

klo 16–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­o­pe­rän­tie 2A). As­kar­rel­laan kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta kort­te­ja ja ko­ru­ja. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

To 16.11. Vapaa­eh­tois­toi­minnan info

klo 17–20 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tu­tus­tu­taan va­paa­eh­tois­toi­min­taa tar­jo­a­viin ta­hoi­hin ja -toi­min­nan mah­dol­li­suuk­siin. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut, Lou­nais-Suo­men Avus­ta­ja­kes­kus, Sa­ta­o­pis­to.

Pe 17.11. Satutuokio

klo 10 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 17.11. Päiväiltamat

klo 14 Työ­vä­en­ta­lo On­ne­las­sa (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). Oh­jel­maa, ar­pa­jai­set, tans­sia. Järj. Eu­ran Eläk­keen­saa­jat.

Pe 17.11. Elävän musiikin ilta

klo 19 al­ka­en Sä­ky­län Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23). Esiin­ty­vät Mirk­ka Lies­mä­ki, Timo Jun­ni­la, H2S ja Flash­back. Järj. Ka­na­la­sound.

Su 19.11. Joulumyyjäiset

klo 10–16 Eu­ran In­va­pir­tis­sä (Ant­ti­lan­tie 4). Lei­von­nai­sia, kä­sin teh­ty­jä tuot­tei­ta. Myy­ji­nä yk­si­tyi­siä ja yh­dis­tyk­siä. Järj. Oi­li Rin­ta­nen ja Ei­la Mak­ko­nen.

Su 19.11. Enkelikirkko

klo 18 La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23). En­ke­lei­nä La­pin kou­lun op­pi­lai­ta, lau­laa Jen­ni­ka Va­ta­ja. Järj. MLL Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Su 19.11. Syyskonsertti

klo 18 Kiu­kais­ten Seu­ro­jen­ta­los­sa (Kiu­kais­ten­tie 34, Eu­ra). So­lis­tei­na Ei­ja Kan­to­la, Nea Lam­pe­la, Ka­le­vi Kan­to­la, sä­es­tä­vät Ome­ga-or­kes­te­ri ja Timo Män­nis­tö. Järj. Kiu­kais­ten Seu­ro­jen­ta­lo­yh­dis­tys, Mu­sii­kiyh­dis­tys Ka­mut.

Ma 20.11. Miestenpäivä

klo 12 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­tie 6) ja klo 13 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1, Köy­liö). Muis­te­taan viit­tä en­sim­mäis­tä kir­jas­tos­sa asi­oi­vaa mies­tä. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ma 20.11. Puutarhaluento

klo 18–20 Eu­ran In­va­pir­tis­sä (Ant­ti­lan­tie 4). Joel Ro­sen­berg ker­too ai­hees­ta Is­tu­ta syö­tä­vä met­sä­puu­tar­ha. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Vi­her­peu­ka­lot.

Ti 21.11. Tarinatiistai

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa. Kir­jai­li­ja­vie­raa­na dek­ka­ris­ti Art­tu Tuo­mi­nen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram