12.7.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Apua saa ja sitä kannattaa hakea

Onnettomuuspaikalla käytiin jättämässä jäähyväisiä ja ottamassa osaa suruun.

Onnettomuuspaikalla käytiin jättämässä jäähyväisiä ja ottamassa osaa suruun.

Mirja Linnemäki

image

Eura pysähtyi suruun ja järkytykseen viikonloppuna, mutta nopeasti saatiin pystyyn myös auttamisen kanavia traagisesta onnettomuudesta ahdistuneille ihmisille.

Suru-uu­ti­nen pai­kal­li­sen nuo­ren kuo­le­mas­ta le­vi­si jo sun­nun­taik­si laa­jal­le ja moni ha­lu­si käy­dä ko­la­ri­pai­kal­la jät­tä­mäs­sä hy­väs­te­jä. Eri­tyi­sen pal­jon siel­lä kävi nuo­ria, jois­ta mo­net oli­vat me­neh­ty­neen kou­lu­to­ve­rei­ta, ys­tä­viä tai ai­na­kin tut­ta­via. Äi­dit ja isät nuor­ten per­heis­sä ot­ti­vat osaa su­ruun.

Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin kou­lu­te­tut aut­ta­jat oli­vat pe­las­tus­lai­tok­sen ja po­lii­sin kans­sa pai­kal­la jo yöl­lä ko­la­ri­pai­kal­la ja jat­koi­vat ih­mis­ten tu­ke­mis­ta sun­nun­tai­na tien var­res­sa. He­reil­lä oli no­pe­as­ti myös Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut, mis­sä nuo­ri­so-oh­jaa­jat kat­kai­si­vat lo­man­sa ja kii­reh­ti­vät avaa­maan Kaut­tu­an hei­nä­kuuk­si sul­je­tun Nuok­ka­rin, jot­ta nuo­ret pää­si­si­vät sin­ne pur­ka­maan miel­tään tai vain ole­maan yh­des­sä.

Psy­ki­at­ri­set sai­raan­hoi­ta­jat Eu­ran so­te­kes­kuk­ses­sa ovat myös val­mii­na aut­ta­maan, seu­ra­kun­ta ava­si kir­kon hil­jen­ty­mi­seen ja loh­dun ha­ke­mi­seen ja kou­lul­le lai­tet­tiin su­ru­li­pu­tus ja alet­tiin val­mis­tau­tua op­pi­las­huol­lon täy­si­mit­tai­siin pal­ve­lui­hin kou­lun al­ka­es­sa.

Jär­jes­tel­mä osoit­ti toi­mi­vuu­ten­sa ja ky­kyn­sä re­a­goi­da no­pe­as­ti: apua saa, yk­sin ei tar­vit­se jää­dä. Myös ih­mis­ten yh­tei­söl­li­syys on nous­sut loh­duk­si: on­net­to­muus­pai­kal­la käy­neet ja muut­kin, tu­tut ja tun­te­mat­to­mat, ovat yh­tei­sen su­run yh­dis­tä­mi­nä saa­neet tu­kea toi­sil­taan­kin.

Ah­dis­tus­ta voi­daan nyt tun­tea muu­al­la­kin kuin las­ten ja nuor­ten per­heis­sä. Eu­raa koh­ta­si ly­hy­en ajan si­säl­lä jo toi­nen jär­kyt­tä­vä on­net­to­muus, sil­lä me­lo­jan kuo­le­maan joh­ta­nees­ta on­net­to­muu­des­ta Eu­ra­jo­es­sa Kaut­tu­al­la on ku­lu­nut vain pari kuu­kaut­ta.

Vaik­ka koh­ta­lok­kai­ta on­net­to­muuk­sia ei voi kä­sit­tää, ei ta­pah­tu­mien kul­kua muut­taa ei­kä rak­kai­ta saa­da ta­kai­sin, elä­mää pi­tää jat­kaa. Sii­nä voim­me kaik­ki ol­la tu­ke­na toi­sil­lem­me.

Ota kantaa