15.11.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Arvokas tunnustus paikal­lis­leh­delle

Alasatakunnan Nuoren silmin -kolumnipalsta sai erityiskiitosta paikallislehtikilpailussa.

Alasatakunnan Nuoren silmin -kolumnipalsta sai erityiskiitosta paikallislehtikilpailussa.

Mirja Linnemäki

image

Alasatakunta palkittiin Lukijan valinta -palkinnolla Suurilla Lehtipäivillä Joensuussa viime torstaina. Palkinto on arvokas tunnustus – lukijoille lehteä teemme.

Ala­sa­ta­kun­ta on pal­kit­tu Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä ai­em­min­kin. Si­joi­tuim­me pai­kal­lis­me­di­a­kil­pai­lus­sa kol­man­nek­si vuon­na 2017, toi­sek­si vuon­na 2018 ja en­sim­mäi­sek­si vuon­na 2021. Vuon­na 2019 saim­me ho­pe­aa pai­kal­lis­leh­tien jut­tu­kil­pai­lus­sa. Myös men­neil­tä vuo­sil­ta leh­del­lä on kär­ki­si­joi­tuk­sia.

Ar­vos­tam­me pal­kin­to­ja, mut­ta Lu­ki­jan va­lin­ta -tun­nus­tus läm­mit­tää ai­van eri­tyi­ses­ti. Sit­ran joh­ta­ja Vee­ra Hei­no­nen luki liki 100 leh­teä ja va­lit­si Ala­sa­ta­kun­nan voit­ta­jak­si. Kil­pai­lu­nu­me­ros­sa, joka il­mes­tyi vain muu­ta­mia päi­viä Ve­nä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan jäl­keen, kes­ki­tyim­me ajan­koh­tai­ses­ti ja eri nä­kö­kul­mis­ta Uk­rai­naan, ja sii­tä saim­me kii­tos­ta. Voi­ton rat­kai­si kui­ten­kin tuon – ja mo­nen muun­kin leh­den – hel­mi eli Nuo­ren sil­min -ko­lum­ni leh­den mie­li­pi­de­si­vul­la. Tuo­ma­rin mu­kaan se osoit­taa, et­tä leh­ti pyr­kii ole­maan mer­ki­tyk­sel­li­nen kai­kil­le vä­es­tö­ryh­mil­le, ja ha­lu­aa tuo­da jour­na­lis­miin kai­vat­tua su­ku­pol­vien mo­ni­ää­ni­syyt­tä. Hy­vin sa­not­tu.

Ala­sa­ta­kun­nas­sa ovat Eu­ran ja Sä­ky­län lu­ki­o­lai­set äi­din­kie­len opet­ta­jien oh­jaa­mi­na kir­joit­ta­neet Nuo­ren sil­min -ko­lum­nia jo vuo­si­kau­sia. Nyt Vee­ra Hei­no­nen luki eu­ra­lai­sen Juho Mat­ti­lan il­mas­ton­muu­to­sai­hei­sen teks­tin. Täs­sä leh­des­sä on ylä­ne­läi­sen At­te Räi­hän kir­joi­tus jak­sa­mi­ses­ta krii­seis­sä. Tätä pals­taa ai­om­me edel­leen vaa­lia.

Lu­ki­jan va­lin­ta -pal­kin­to ki­teyt­tää työs­täm­me olen­nai­sen: Am­mat­ti­tai­toi­sel­la vä­el­lä, yh­teis­työl­lä, si­tou­tu­mi­sel­la ja sy­dä­mel­lä teh­ty pai­kal­lis­leh­ti pal­ve­lee lu­ki­joi­taan, il­moit­ta­ji­aan – ja koko pai­kal­lis­ta yh­tei­söä. Mi­kään muu me­dia sitä ei täl­lä alu­eel­la yh­tä kat­ta­vas­ti tee. Tämä pal­ve­lu­lin­jaus on leh­del­le luo­tu jo vuo­sia sit­ten – ja myös tu­le­vai­suu­des­sa ha­lu­am­me ol­la Lu­ki­jan va­lin­ta.

Vuoden lukijana toiminut Sitran johtaja Veera Heinonen luki lähes 100 paikallislehteä. Tämän Alasatakunnan 1.3. 2022 ilmestyneen lehden hän tuomaroi Lukijan valinta -kilpailun voittajaksi.

Vuoden lukijana toiminut Sitran johtaja Veera Heinonen luki lähes 100 paikallislehteä. Tämän Alasatakunnan 1.3. 2022 ilmestyneen lehden hän tuomaroi Lukijan valinta -kilpailun voittajaksi.

Mirja Linnemäki

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram