10.1.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Ei anneta valtaa pelolle

Varautuminen ja suojautuminen ulkopuolelta tuleviin häiriöihin on entistä tärkeämpää.

Varautuminen ja suojautuminen ulkopuolelta tuleviin häiriöihin on entistä tärkeämpää.

Mirja Linnemäki

image

Hybri­di­vai­kut­ta­minen, kyberhyökkäys, kriittinen infrastruktuuri... Arkeemme on tullut kummallisia sanoja. Kyberhyökkäys elettiin todeksi Säkylässä ennen joulua.

Ky­ber­hyök­käyk­sel­lä tar­koi­te­taan tie­to­jär­jes­tel­miin koh­dis­tet­tua is­kua, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on häi­ri­tä tai tu­ho­ta tie­to­jen­kä­sit­te­lyä tai va­ras­taa tie­to­ja. Se on yk­si hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen kei­no.

Hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sel­la py­ri­tään hor­jut­ta­maan tois­ta osa­puol­ta il­man suo­raa voi­man­käyt­töä.

Sä­ky­läs­sä ko­et­tiin ky­be­ris­ku va­jaa viik­ko en­nen jou­lua ja se on eh­ti­nyt näi­hin päi­viin saak­ka hai­ta­ta kun­nan ar­ki­sia toi­min­to­ja, ku­ten vaik­ka­pa kir­jas­to­a­si­oin­tia tai ham­mas­huol­toa, mis­sä ai­ko­ja jou­dut­tiin pe­ru­maan. Ai­na­kaan tois­tai­sek­si ei ole tie­dos­sa, et­tä kun­nan tie­to­ja oli­si vuo­ta­nut ul­ko­puo­li­sel­le.

Kun­nat ovat ylei­ses­ti va­rau­tu­neet ja suo­jau­tu­neet täl­lais­ten va­ral­ta. Sä­ky­läs­sä tut­ki­muk­sis­sa sel­vi­si­kin pian, et­tä hyök­käys ei tul­lut kun­nan val­vo­mas­ta ver­kos­ta, vaan ul­ko­puo­li­sen pal­ve­lun­tar­jo­a­jan vir­heen vuok­si. Pal­jon muu­ta ei asi­as­ta ole voi­tu tie­dot­taa; avoi­muus pal­ve­li­si täs­sä vain hyök­kää­jää.

Kai­kes­ta pää­tel­len se on am­mat­ti­mai­nen toi­mi­ja, joka va­lit­si koh­teek­seen ni­me­no­maan Sä­ky­län. Spe­ku­laa­ti­ois­sa on vii­tat­tu itä­naa­pu­riin ja to­det­tu, et­tä Sä­ky­läs­sä on osa Po­rin pri­kaa­tia eli maa­voi­mien suu­rin­ta jouk­ko-osas­toa ja myös yk­si maa­voi­mien val­miu­syh­ty­mis­tä. Epäi­lyt ovat epäi­ly­jä – var­muut­ta tus­kin saa­daan.

Tär­kei­tä toi­min­to­ja häi­rit­se­vä ja es­tä­vä ky­ber­hyök­käys näyt­tää käy­tän­nös­sä, kuin­ka riip­pu­vai­sia olem­me tie­to­tek­nii­kas­ta ja al­le­vii­vaa en­ti­ses­tään suo­jau­tu­mi­sen tär­keyt­tä. Luon­nol­li­ses­ti se vai­kut­taa myös tur­val­li­suu­den tun­tee­seem­me; jo­kin ni­me­tön ja nä­ky­mä­tön pää­see pa­han­suo­pai­ses­ti vai­kut­ta­maan elä­määm­me. Usein hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on­kin epä­var­muu­den, huo­len ja pe­lon nos­tat­ta­mi­nen. Sik­si niil­le ei saa an­taa val­taa.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram