23.2.2023 8.03
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Ei vain rahan takia

Sekä nuoret että työnantajat ovat uudenlaisessa valintatilanteessa.

Sekä nuoret että työnantajat ovat uudenlaisessa valintatilanteessa.

Pia Mattila-Lonka

image

Kesätyö­mark­ki­noiden uusi kysynnän ja tarjonnan asento on muuttanut peliä sekä työnantajan että nuorten kannalta.

Töi­tä vai­kut­tai­si ke­säl­lä ole­van tar­jol­la enem­män kuin te­ki­jöi­tä, ja tä­män­kin seu­dun työ­nan­ta­jil­le ke­sän vuo­ro­pa­let­ti on vai­kea pa­la­pe­li. Mo­nia työ­paik­ko­ja osaa­ja­pu­la vai­vaa ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti.

Täl­lai­ses­sa ha­ki­jan mark­ki­nas­sa ke­sä­töi­tä et­si­vil­lä nuo­ril­la on en­tis­tä enem­män val­taa omaan työ­e­lä­mään­sä näh­den. On va­lin­nan­va­raa. Sitä nuo­ret myös käyt­tä­vät, esi­mer­kik­si vaih­ta­mal­la ke­sä­työ­paik­kaa vii­me het­kel­lä pa­rem­man tar­jouk­sen sat­tu­es­sa koh­dal­le.

Oras­ta­va työ­voi­ma­pu­la ei vält­tä­mät­tä lii­ty pel­käs­tään sii­hen, et­tä työ­ky­kyis­tä vä­keä oli­si vä­hem­män. Nuo­res­ta työ­voi­mas­ta on myös tul­lut tie­dos­ta­vam­paa. Nyt ke­sä­työ­mark­ki­noil­la ole­vat nuo­ret ovat ko­ro­na-ajan opis­ke­lun ko­ke­nei­ta – ajan, jon­ka jäl­kiä op­pi­mis­tu­lok­sis­sa ja hen­ki­ses­sä hy­vin­voin­nis­sa kor­ja­taan yhä ja pit­kään. Nuo­ril­la oli ras­kas­ta. Sekä it­se ko­ke­mus et­tä sii­tä käy­ty laa­ja yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu on teh­nyt nuo­ris­ta tie­toi­sia oman hy­vin­voin­tin­sa tär­key­des­tä.

Hy­vin­voin­ti­nä­kö­kul­ma saat­taa nuor­ten työn­haus­sa­kin nä­kyä yhä use­am­min pe­rin­teis­tä ra­haa tär­ke­äm­pä­nä. On­ko pak­ko pel­kän työ­ko­ke­muk­sen vuok­si ot­taa työ­paik­ka, jos­ta ei ai­dos­ti kiin­nos­tu­nut, jos voi sääs­tää voi­mia seu­raa­van vuo­den opis­ke­luun? Luul­ta­vas­ti vas­taus on ei use­am­min nyt kuin kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Toki nuo­ril­la on edel­leen ra­hal­le käyt­töä ja työ­e­lä­män jat­kon kan­nal­ta tar­vet­ta työ­ko­ke­muk­sen kar­tut­ta­mi­sel­le. Vaa­ka­ku­pis­sa on vain ny­ky­ään en­tis­tä pai­na­vam­min mui­ta­kin asi­oi­ta.

Työ­nan­ta­jil­ta ihan­teel­li­nen ti­lan­tee­seen so­peu­tu­mi­nen vaa­tii asen­ne­muu­tos­ta: rek­ry­toin­tip­ro­ses­si on erään­lai­nen kil­pai­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen myös työ­nan­ta­jal­ta. Pro­ses­sin on­nis­tu­mi­ses­sa ei enää pai­na pel­käs­tään se, kuka on pa­ras ha­ki­ja, vaan myös se ko­ros­tuu, mil­tä työ­nan­ta­ja näyt­tää ha­ki­jan nä­kö­kul­mas­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram