31.10.2022 8.59
Pääkirjoitukset
 
Pia Mattila-Lonka

Helpotusta työvoimapulaan?

Pyhäjärviseudun marja- ja vihannestilat ovat työllistäneet ukrainalaisia marjanpoimijoita jo vuosia. (Arkistokuva)

Pyhäjärviseudun marja- ja vihannestilat ovat työllistäneet ukrainalaisia marjanpoimijoita jo vuosia. (Arkistokuva)

Jasmin Rikkonen

image

Ukrainalaisia pakolaisia työllistäneet yritykset ovat olleet kokemukseensa erittäin tyytyväisiä.

So­taa pa­en­nei­den uk­rai­na­lais­ten työl­lis­ty­mi­ses­tä Py­hä­jär­vi­seu­dul­la on vai­kea saa­da mi­tään ko­ko­nais­ku­vaa. Esi­mer­kik­si Rau­man seu­dul­la kaup­pa­ka­ma­rin teet­tä­män ky­se­lyn mu­kaan noin 9,1 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta oli työl­lis­tä­nyt uk­rai­na­lai­sia. Vas­tauk­sia oli Rau­man kaup­pa­ka­ma­rin alu­eel­ta, jo­hon myös Eu­ra ja Sä­ky­lä kuu­lu­vat, saa­tu yh­teen­sä 33. Otos ei ole suu­ri, ja vas­taa­ja­koh­tai­sia tie­to­ja ei ol­lut saa­ta­vil­la yri­tys­ten si­jain­ti­pai­kas­ta.

Mie­len­kiin­toi­sin vas­taus saa­tiin kui­ten­kin ky­sy­myk­seen, jos­sa vas­taa­ja­y­ri­tyk­set pyy­det­tiin ar­vi­oi­maan ko­ke­mus­ta uk­rai­na­lais­ten työl­lis­tä­mi­ses­tä. As­teik­ko tyy­ty­väi­syy­den mit­ta­ril­la oli nol­las­ta sa­taan, ja uk­rai­na­lais­ten työl­lis­tä­mi­ses­tä saa­tu ko­ke­mus ar­vi­oi­tiin sa­tap­ro­sent­ti­sen po­si­tii­vi­se­na.

Uk­rai­na­lai­set ovat ol­leet myös Py­hä­jär­vi­seu­dul­la tut­tua ja hy­väk­si ha­vait­tua kau­si­työ­voi­maa jo pit­kään. On­gel­ma­na on kui­ten­kin se, et­tä kau­si­työn pää­tyt­tyä ko­ti­maa kut­suu yleen­sä jäl­leen. Uk­rai­na­lai­set ovat hy­vin isän­maal­lis­ta kan­saa, ja nyt­kin moni Py­hä­jär­vi­seu­dul­le so­taa pa­koon tul­lut on pa­lan­nut sa­to­kau­den jäl­keen jo ko­tiin Uk­rai­naan.

Suo­ma­lai­set ot­tai­si­vat kui­ten­kin uk­rai­na­lai­set avo­sy­lin ja py­sy­väm­min vas­taan lu­kui­sil­le työ­voi­ma­pu­lan vai­vaa­mil­le elin­kei­no­e­lä­män alu­eil­le. Eten­kin suo­ma­lai­set rek­ry­toin­ti­fir­mat ovat on­nis­tu­nees­ti vä­lit­tä­neet työ­voi­maa kas­vi­huo­nei­siin, elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­teen ja esi­mer­kik­si eri­lai­siin tuo­tan­non töi­hin. Usein työl­lis­tä­mi­nen on ol­lut mah­dol­lis­ta juu­ri suu­rem­mil­le yri­tyk­sil­le, joil­la on ol­lut jo en­nen so­taa töis­sä uk­rai­na­lais­ta, Suo­meen ken­ties jo hiu­kan ko­tiu­tu­nut­ta työ­voi­maa. Nämä pys­ty­vät puo­les­taan pe­reh­dyt­tä­mään maan­mie­hi­ään uu­siin työ­teh­tä­viin ja aut­ta­maan myös muus­sa ko­tou­tu­mi­ses­sa. Ai­ka kui­ten­kin näyt­tää, saa­daan­ko uu­sis­ta tu­li­jois­ta py­sy­väm­pää hel­po­tus­ta Suo­men ai­na vain pa­he­ne­vaan työ­voi­ma­pu­laan. Täl­lä het­kel­lä ei to­sin sil­tä vie­lä näy­tä. Suu­rin osa uk­rai­na­lai­sis­ta ha­lu­aa pa­la­ta ko­tiin heti, kun sota lop­puu.

Ota kantaa