29.12.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Historiallinen muutos on ovella

MIssä mitäkin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tulevaisuudessa on? Vaihtoehtoja punnitaan ensi vuoden loppupuolella.

MIssä mitäkin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tulevaisuudessa on? Vaihtoehtoja punnitaan ensi vuoden loppupuolella.

Mirja Linnemäki

image

Vuosi vaihtuu ja tuo mukanaan historiallisen muutoksen: uudet hyvin­voin­ti­a­lueet aloittavat toimintansa ja sotepalvelut siirtyvät kunnilta niiden hoidettaviksi.

Tätä uu­dis­tus­ta on teh­ty kau­an, ai­na­kin 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­ta as­ti, to­sin kul­loin­kin hie­man eri ni­mi­se­nä. Ky­sees­sä on val­ta­va muu­tos jo pel­käs­tään sen pe­rus­teel­la, kuin­ka mon­taa ih­mis­tä se kos­kee. Sa­ta­kun­nas­sa hy­vin­voin­ti­a­lue vas­taa noin 220 000 ih­mi­sen so­te­pal­ve­luis­ta ja pe­las­tus­toi­mes­ta ja sen pal­ve­luk­seen siir­tyy noin 10 000 työn­te­ki­jää.

On sa­not­tu, et­tä vuo­den vaih­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta pal­ve­lut löy­ty­vät edel­leen sa­mas­ta pai­kas­ta, sa­moil­ta ih­mi­sil­tä eli et­tä heti ei mi­kään muu­tu. Mie­les­sä pyö­rii sil­ti pal­jon ky­sy­myk­siä riip­pu­en vaik­ka sii­tä, kum­paan ryh­mään it­se enem­män kuu­luu. Ne, joi­den työ­nan­ta­ja vaih­tuu, ap­ri­koi­vat eh­kä, mis­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­een kol­kas­sa tu­le­vat työ­tään te­ke­mään tai mi­ten pal­kan­mak­su­jär­jes­tel­mät jat­kos­sa toi­mi­vat. Hoi­to­pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vat miet­ti­vät esi­mer­kik­si, kau­an­ko oma ter­veys­kes­kus on ole­mas­sa ja jos on, on­ko siel­lä lää­kä­ri pai­kal­la ruu­dul­la vai "li­ve­nä".

Muu­tok­sen taus­tal­la on ol­lut saa­da so­te­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen le­ve­äm­mät har­ti­at kuin yk­sit­täi­sil­lä kun­nil­la on. Väki ikään­tyy, hoi­ta­jia ja lää­kä­rei­tä ei ole tar­peek­si, hoi­to on kal­lis­ta, pal­ve­lut ei­vät ole tasa-ar­voi­ses­ti saa­ta­vil­la. Ta­voit­teek­si on ase­tet­tu hoi­don saa­ta­vuu­den ja jat­ku­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen. Sa­ta­kun­nan alu­e­val­tuus­ton hy­väk­sy­mäs­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­een stra­te­gi­as­sa ovat muun mu­as­sa ydin­sa­nat in­hi­mil­li­syys ja yh­den­ver­tai­suus.

Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la mer­kit­see eni­ten se, mis­sä ja kuin­ka no­pe­as­ti pää­see hoi­toon, kun tar­ve on – täs­sä pun­ni­taan hie­no­jen ta­voit­tei­den ja sa­no­jen is­tu­vuus to­del­li­suu­teen. Kos­ka ra­has­ta ja hoi­to­hen­ki­lös­tös­tä on pu­laa ja hoi­don tar­ve kas­vus­sa, on sel­vää, et­tä muu­tok­sia tu­lee en­nen pit­kää. Nii­den to­teut­ta­jil­ta odo­te­taan vii­sai­ta pää­tök­siä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram