4.4.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Iloja ja pettymyksiä – kuten vaaleissa aina

Äänestysvilkkaus laski hieman, vaikka kolmen suuren tiukan taiston ajateltiin houkuttelevan väkeä uurnille enemmän.

Äänestysvilkkaus laski hieman, vaikka kolmen suuren tiukan taiston ajateltiin houkuttelevan väkeä uurnille enemmän.

Elli-Mari Ahola

Eduskuntavaalit olivat jännitysnäytelmä, johon täkäläisittäin toi lisämaustetta köyli­ö­läis­läh­töisen Petteri Orpon johtaman kokoomuksen menestys.

Maan kär­ki­paik­ka keik­kui pit­kin il­taa pie­nin eroin ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten ja de­ma­rien kes­ken, mut­ta lop­pu­tu­los oli, et­tä Pet­te­ri Or­po, Vuo­ren­maan ky­län oma poi­ka, sai to­de­ta puo­lu­een­sa vaa­li­voit­ta­jak­si ja hal­li­tus­neu­vot­te­li­jak­si.

Toi­nen tääl­lä tär­keä nimi ai­heut­ti vä­hem­män sy­dä­men­ty­ky­tyk­siä – niin var­ma lä­pi­me­ni­jä oli eu­ra­lai­nen toi­sen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja, kes­kus­tan Ee­va Kal­li, joka sai toi­sek­si eni­ten ää­niä Sa­ta­kun­nas­sa. Luon­nol­li­ses­ti tääl­lä toi­vot­tiin tois­ta­kin kan­sa­ne­dus­ta­jaa, sil­lä Ari Reu­na­nen teki ko­vaa kam­pan­jaa ja jäi nel­jä vuot­ta sit­ten vain noin 300 ää­nen pää­hän pai­kas­ta. Vaik­ka ää­ni­mää­rä nou­si nyt roi­mas­ti, me­ni­vät mah­dol­li­suu­det ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten nou­sun mu­ka­na.

Pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta tuli Sa­ta­kun­nan, man­ner-Suo­men toi­sek­si pie­nim­män vaa­li­pii­rin, suu­rin, mut­ta Py­hä­jär­vi­seu­dul­la ol­laan us­kol­li­sia: kes­kus­ta on yhä Sä­ky­län suu­rin, vaik­ka­kin enää niu­kal­la erol­la, ja Eu­ras­sa SDP pi­tää edel­leen ase­mi­aan ja löy­tää ää­nes­tä­jiä var­sin­kin Kaut­tu­al­ta.

Pai­kal­li­set eh­dok­kaat nou­si­vat ää­ni­ha­ra­vik­si: Reu­na­nen oli yk­kö­nen ja Kal­li kak­ko­nen Eu­ras­sa – Sä­ky­läs­sä jär­jes­tys oli toi­sin päin. Maa­kun­nal­li­sen ää­ni­ha­ra­van Lau­ra Huh­ta­saa­ren ohit­ti Eu­ras­sa pe­rus­suo­ma­lais­ten Jyri Sa­rin. Va­sem­mis­to­lii­ton luo­pu­jal­ta Nak­ki­lan Jari Myl­ly­kos­kel­ta jää­nei­tä ää­niä ei tääl­lä­kään koot­tu, sil­lä puo­lue me­net­ti kan­na­tus­taan niin Eu­ras­sa kuin Sä­ky­läs­sä, vaik­ka Pet­ri Sal­mi­sen ää­ni­saa­lis hie­man kas­voi­kin. Ko­koo­mu­sää­niä Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta ke­rä­si rau­ma­lai­nen Ma­ti­as Mart­ti­nen, yh­teen­sä yli 700.

Lä­hi­vii­kot näyt­tä­vät, mil­lai­nen hal­li­tus­poh­ja maa­han lei­vo­taan. Maan ta­lou­den hoi­to tu­lee var­mas­ti ole­maan ykis tär­keim­mis­tä ky­sy­myk­sis­tä, ja Or­pon urak­kaa pi­de­tään iso­na ja vai­ke­a­na.