27.1.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Joka viikko on uutisten viikko

Uutisten viikon teemana on Perehdy paikalliseen. Siinä opettajien työtä auttavat myös Uutismedian liiton tuottamat tehtäväkortit.

Uutisten viikon teemana on Perehdy paikalliseen. Siinä opettajien työtä auttavat myös Uutismedian liiton tuottamat tehtäväkortit.

Mirja Linnemäki

image

Lehden arjessa joka viikko on uutisten viikko, mutta perinteistä koulujen ja uutismedian yhteistä mediakasvatuksen teemaviikkoa vietetään ensi viikolla.

Tänä vuon­na Uu­tis­ten viik­ko, en­ti­sel­tä ni­mel­tään Sa­no­ma­leh­ti­viik­ko, on siis 31.1.–4.2.

Viik­ko kan­nus­taa lap­sia, nuo­ria ja ai­kui­sia pe­reh­ty­mään oman ko­ti­kun­tan­sa uu­tis­me­di­an tar­jon­taan. Se in­nos­taa käyt­tä­mään uu­ti­sia hyö­dyk­si ope­tuk­ses­sa ja an­taa työ­ka­lu­ja me­di­a­kas­va­tuk­seen.

Uu­tis­ten vii­kon tee­ma on tänä vuon­na Pe­reh­dy pai­kal­li­seen. Vii­kol­la ko­ros­te­taan pai­kal­li­suu­den mer­ki­tys­tä kai­kil­le alu­een asuk­kail­le, yri­tyk­sil­le ja muil­le pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Kes­kei­siä nä­kö­kul­mia ovat luo­tet­ta­va pai­kal­lis­jour­na­lis­mi, ko­ti­seu­tu­tun­teen vah­vis­ta­mi­nen ja kaik­kien ot­ta­mi­nen mu­kaan – ihan pai­kal­lis­leh­den­kin ydi­na­si­oi­ta siis.

Ala­sa­ta­kun­ta ot­taa tä­nään jo vä­hän en­nak­koa Uu­tis­ten vii­kon tee­moi­hin ja aloit­taa Kou­lu­lai­sen ky­sy­mys -jut­tu­sar­jan. Sii­hen on kut­sut­tu mu­kaan kaik­ki alu­eem­me ala­kou­lut. Lap­set ovat miet­ti­neet, mitä ha­lu­ai­si­vat ko­ti­kun­nas­taan tie­tää ja lis­tan­neet ky­sy­myk­siä, joi­hin toi­mi­tus on ha­ke­nut vas­tauk­sia.

En­sim­mäi­nen ko­ko­nai­suus on leh­des­sä tä­nään ja jat­koa seu­raa tu­le­vis­sa leh­dis­sä. Kou­lu­lai­set ovat laa­ti­neet eri­no­mai­sia ky­sy­myk­siä! Ai­heis­sa on ajan­koh­tai­suut­ta, yh­teis­kun­nal­li­suut­ta, maan­tie­toa, ko­ti­seu­tuop­pia...

Ko­ro­na­ti­lan­teen ta­kia kou­luis­ta ei nyt pääs­tä vie­rai­le­maan Ala­sa­ta­kun­nas­sa ei­kä leh­des­tä voi­da vie­rail­la kou­luis­sa, mut­ta en­si vii­kol­la mo­net kou­lut vas­taa­not­ta­vat en­nak­ko­ti­laus­ten­sa mu­kaan leh­ti­nip­pu­ja Uu­tis­ten vii­kon kou­lu- ja luok­ka­koh­tais­ta to­teut­ta­mis­ta var­ten.

Ala­sa­ta­kun­ta on ja­ka­nut ja ja­kaa kou­luil­le myös Uu­tis­me­di­an lii­ton tuot­ta­maa opet­ta­jil­le tar­koi­tet­tua Pe­reh­dy pai­kal­li­seen -ide­a­pak­kaa, joka si­säl­tää kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu­ja teh­tä­vä­kort­te­ja käy­tet­tä­väk­si op­pi­ma­te­ri­aa­li­na yh­des­sä leh­den kans­sa.

An­toi­saa Uu­tis­ten viik­koa!