11.5.2023 8.11
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Jokainen viettää aikaa pihalla

Orvokit ovat monelle puutarhakevään ensimmäinen pihankaunistus.

Orvokit ovat monelle puutarhakevään ensimmäinen pihankaunistus.

Lenni Lehtonen

image

Piha on luonnon pikkusisar siinä mielessä, että se koskettaa tavalla tai toisella jokaista, vaikkei pihaa edes omistaisi.

Suo­ma­lais­ten luon­to­suh­de on vah­va: yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta pi­tää luon­toa tär­ke­ä­nä riip­pu­mat­ta sii­tä, kuin­ka pal­jon sen kans­sa konk­reet­ti­ses­ti on te­ke­mi­sis­sä. Tä­män ker­toi pari vuot­ta sit­ten Sit­ran tut­ki­mus. Vaik­ka puu­tar­ha­har­ras­tus miel­le­tään usein joko-tai-ky­sy­myk­sek­si – joko olet vi­her­peu­ka­lo tai et – vi­he­ra­lu­eet kos­ket­ta­vat kaik­kia.

Mi­kä­li omaa pi­haa ei ole, käyt­tää to­den­nä­köi­ses­ti jul­ki­sia vi­he­ra­lu­ei­ta, ja vaik­kei ko­ki­si nii­tä käyt­tä­vän­sä­kään, jo­kai­nen on vä­ki­sin­kin nii­den kans­sa te­ke­mi­sis­sä liik­ku­es­saan yh­teis­kun­nas­sa. Omal­la pi­hal­laan jo­kai­nen ei vält­tä­mät­tä ole ym­pä­ris­tön­sä en­si­si­jai­nen hoi­ta­ja, mut­ta sil­ti se toi­mii oman asu­mi­sen jul­ki­si­vu­na ja lä­hiym­pä­ris­tö­nä, jol­la on mer­ki­tys­tä. Sel­lai­nen­kin piha, joka ei vaa­di jat­ku­vaa hoi­toa ja har­ras­ta­mis­ta, saat­taa ol­la kau­nis ja omis­ta­jal­leen mie­len­rau­haa tuot­ta­va.

Mo­nel­le vi­her­har­ras­ta­mi­nen on tär­keä hen­ki­rei­kä, joka ren­tout­taa ja tuot­taa hy­vää miel­tä ja oloa sii­nä, mis­sä vaik­ka­pa lii­kun­ta­har­ras­tus, luon­nos­sa liik­ku­mi­nen tai kä­den­tai­dot jol­le­kin toi­sel­le. Puu­tar­ha­lii­ton ko­ti­puu­tar­ha­tut­ki­muk­sen mu­kaan ko­ro­na­vuo­det ovat en­ti­ses­tään li­sän­neet suo­ma­lais­ten kiin­nos­tus­ta puu­tar­ha­har­ras­tuk­seen. Tämä saat­toi ha­vai­ta pai­kal­li­ses­ti­kin alan tuot­tei­ta val­mis­ta­vien yri­tys­ten hy­väs­sä me­nes­tyk­ses­sä ai­ka­na, jona pe­rin­tei­nen te­ol­li­suus taas kär­si.

Sa­mai­sen tut­ki­muk­sen mu­kaan eri­tyi­ses­ti hyö­ty­kas­vit kiin­nos­ta­vat yhä enem­män nuo­ria. Tämä on po­si­tii­vis­ta, ja kul­kee käsi kä­des­sä ta­lou­del­li­sen ym­mär­ryk­sen ja luon­to­suh­teen edel­leen vah­vis­tu­mi­sen kans­sa. Opet­taa­han hyö­ty­kas­vi­har­ras­tus toi­saal­ta ruo­an­tuo­tan­non ja toi­saal­ta luon­non lai­na­lai­suuk­sia, ja sil­lä voi nous­sei­den tuo­re­ruo­an hin­to­jen kes­kel­lä no­pe­as­ti huo­ma­ta myös it­se te­ke­mi­sen hyö­ty­jä.

Ota kantaa