28.7.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Jokaisella työntekijällä on elämä

Työntekijän elämän kokonaisuudesta muistuttavat usein työpaikoillakin perheenjäsenten valokuvat työpöydillä.

Työntekijän elämän kokonaisuudesta muistuttavat usein työpaikoillakin perheenjäsenten valokuvat työpöydillä.

Elli-Mari Ahola

image

Ihminen on työnsä ja yksityiselämänsä muodostama kokonaisuus. Tämän on tunnistanut Melan Välitä viljelijästä -hanke, mutta lähtökohta olisi oikea muillakin aloilla.

Me­lan hank­kees­sa on ha­vait­tu, et­tä maa­ti­lo­jen vai­keuk­sil­la ja sen omis­ta­jien pa­ri­suh­teel­la on usein yh­teys. Sen vuok­si hank­keen puit­teis­sa maa­ta­lou­sy­rit­tä­jiä au­te­taan yh­tä­läi­ses­ti ta­lou­sa­si­ois­sa kuin pa­ri­suh­tees­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä.

Maa­ti­loil­la työn ja yk­si­tyi­se­lä­män yh­teys ko­ros­tuu, kos­ka koti ja työ­paik­ka si­jait­se­vat fyy­si­ses­ti sa­mas­sa pai­kas­sa. Ko­ro­na-ajan etä­työ­buu­mis­sa tämä muut­tui to­del­li­suu­dek­si mo­nil­le muil­le­kin. Il­man pai­kan tuo­maa konk­re­ti­aa­kin, to­tuus on, et­tä ih­mi­nen on ko­ko­nai­suus, joka elää sekä töis­sä et­tä ko­to­na muut­tu­mat­ta toi­sek­si.

Sen vuok­si kaik­kien alo­jen työ­nan­ta­jien kan­nat­tai­si ol­la he­reil­lä työn­te­ki­jöi­den­sä hen­ki­sen hy­vin­voin­nin suh­teen. Kuin­ka­han moni työ­nan­ta­ja voi­si esi­mer­kik­si saa­vut­taa ta­lou­del­lis­ta etua in­ves­toi­mal­la työn­te­ki­jän­sä en­nal­ta­eh­käi­se­vään per­he­te­ra­pi­aan?

Mie­len­ter­vey­den ky­sy­myk­sis­tä on on­nek­si vii­me vuo­sien ai­ka­na tul­lut yhä vah­vem­min yh­teis­kun­nal­li­ses­ti hy­väk­syt­ty­jä pu­hee­nai­hei­ta, sii­nä mis­sä ne vie­lä pari vuo­si­kym­men­tä sit­ten oli­vat sel­väs­ti jon­kin­lai­nen tabu. On ai­no­as­taan hyvä, et­tä hy­vin­voin­nin ym­mär­re­tään koos­tu­van laa­jas­ti muus­ta­kin kuin fyy­si­ses­tä ter­vey­des­tä. Mi­kä­li tämä ale­taan yhä laa­jem­min si­säis­tää myös työ­e­lä­mäs­sä, se lu­paa hy­vää suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta.

Pait­si toi­mi­a­la­koh­tai­sil­le, myös alu­eel­li­sil­le edel­lä­kä­vi­jöil­le on ti­laa. Sa­ta­kun­nas­sa­kin mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen riit­tä­vä saa­ta­vuus on ol­lut yk­si mur­he käyn­nis­ty­vän hy­vin­voin­ti­a­lu­een edes­sä. Pal­ve­lu­jen ko­ko­nais­val­tai­sen tar­kas­te­lun etu­na on, et­tä mu­kaan on mah­dol­lis­ta ujut­taa uu­sia aja­tuk­sia. Näh­tä­väk­si jää, voi­si­ko yk­si sel­lai­nen ol­la työ­nan­ta­jien ja ter­vey­den­huol­lon laa­jem­pi yh­teis­työ mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa­kin.

Ota kantaa