20.12.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kannattavia satsauksia nuoriin

Nuorisotyöntekijöitä tarvitaan kentälle, nuorten pariin. Kuva Kauttuan nuokkarin ikkunataiteesta muutaman vuoden takaa.

Nuorisotyöntekijöitä tarvitaan kentälle, nuorten pariin. Kuva Kauttuan nuokkarin ikkunataiteesta muutaman vuoden takaa.

Liisa Nykänen / arkisto

image

Euran ja Säkylän kunnat ovat tänä syksynä tehneet nuorten hyvinvointiin liittyviä päätöksiä, joiden tarpeellisuutta tuskin kukaan voi kyseenalaistaa.

Sä­ky­län kun­ta päät­ti pal­ka­ta nuo­ri­so- ja va­paa-ajan oh­jaa­jan ja Eu­ran kun­ta va­ki­nais­ti toi­sen et­si­vän nuo­ri­so­työn­te­ki­jän.

Pää­tök­set ovat oi­kea-ai­kai­sia ja toi­voa an­ta­via – lä­hes päi­vit­täin kuul­laan uu­ti­sia nuor­ten pa­hoin­voin­nis­ta, jota ko­ro­na-ai­ka vie­lä en­nes­tään kas­vat­ti. Val­ta­kun­nan kor­keim­man po­lii­si­joh­don ter­vei­si­nä on ol­lut yhä kas­va­va huo­li syr­jäy­ty­neis­tä nuo­ris­ta, ja vä­ki­val­ta­ri­kol­li­suu­den tiel­le ajau­tu­neis­ta jopa al­le 15-vuo­ti­ais­ta.

Sä­ky­läs­sä lu­et­tiin vii­me ke­vää­nä huo­les­tut­ta­via tut­ki­mus­tu­lok­sia kou­lu­ter­veys­ky­se­lys­tä, jon­ka mu­kaan esi­mer­kik­si kou­lu­kiu­saa­mi­nen ja nuor­ten ko­ke­ma sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä oli­vat vuon­na 2021 kas­va­neet hä­lyt­tä­väs­ti. Jo sil­loin yh­dek­si rat­kai­su­kei­nok­si eh­do­tet­tiin ko­ko­ai­kais­ta nuo­ri­so­työn­te­ki­jää kun­taan. Tänä vuon­na sitä esi­te­tiin myös de­ma­rien val­tuus­to­a­loit­tees­sa. Lop­pu­vuo­des­ta bud­jet­ti­ra­hat saa­tiin. Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta on li­säk­si eh­dot­ta­nut han­ke­ra­hal­la pal­kat­ta­vaa kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jää.

Eu­ras­sa on kak­si et­si­vää nuo­ri­so­työn­te­ki­jää, joi­den työ­hön sat­sat­tiin tänä syk­sy­nä va­ki­nais­ta­mal­la toi­nen­kin teh­tä­vä. Tämä on tär­ke­ää var­sin­kin nuor­ten kan­nal­ta: nuo­ri­so­työn kon­tak­tit nuo­riin py­sy­vät, jos työn­te­ki­jä ei vä­hän vä­liä vaih­du.

Eu­ras­sa toi­mii myös nuor­ten työ­pa­ja, jon­ka pii­ris­sä on tä­nä­kin syk­sy­nä yli 30 nuor­ta, val­ta­o­sa kun­tout­ta­vas­sa työ­toi­min­nas­sa. Nuo­ri­so­tut­ki­mus­ver­kos­ton pari vuot­ta sit­ten te­ke­mä tut­ki­mus osoit­ti, et­tä sekä et­si­vä nuo­ri­so­työ et­tä työ­pa­jat hyö­dyt­tä­vät ni­me­no­maan syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­via nuo­ria, esi­mer­kik­si hei­tä, jot­ka ovat pu­do­neet kou­lun ja työ­e­lä­män vä­liin. Oli­si tär­ke­ää, et­tä myös kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ai­kaan­kin voi­si kes­key­tyk­set­tä jat­kua työ­pa­jas­sa – joko kun­nan tai alu­een hoi­ta­ma­na.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram