15.6.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kansalaistaitoa oppimaan

Euran hallissa opettelee vuosittain uimaan satoja lapsia niin omasta kuin lähikunnista.

Euran hallissa opettelee vuosittain uimaan satoja lapsia niin omasta kuin lähikunnista.

Henna Huila

image

Uimahallin olemassaolo ja koulujen sekä uimakoulujen toteuttama systemaattinen uintiopetus näkyvät selkeästi täkäläisten lasten hyvässä uimataidossa.

Suo­men Ui­ma­o­pe­tus- ja hen­gen­pe­las­tus­liit­to tut­kii sään­nöl­li­ses­ti ikä­luo­kan ui­ma­tai­toa poh­jois­mai­sel­la tes­til­lä, joka teh­dään ala­kou­lun kuu­des­luok­ka­lai­sil­le – se on ikä, jol­loin oli­si hyvä pys­tyä jo liik­ku­maan ve­des­sä ja pe­las­tau­tu­maan, jos jou­tuu ve­den va­raan.

Tai­toa mi­ta­taan kah­den vuo­den vä­lein. Kuu­des­luok­ka­lai­sen pi­täi­si pys­tyä py­säh­ty­mät­tä tai tu­kea ot­ta­mat­ta ui­maan 200 met­riä niin, et­tä sii­tä 50 met­riä on sel­kää. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti tä­hän pää­see 80 pro­sent­tia ikä­luo­kas­ta – Eu­ras­sa tu­los on 95,7 pro­sent­tia. Ja se on ol­lut yli 90 pro­sent­tia jo ai­na­kin vuo­des­ta 2015 läh­tien, jol­loin tes­te­jä on teh­ty.

Hy­vään tu­lok­seen on "syy­nä" se, et­tä on ole­mas­sa ui­ma­hal­li, jos­sa tai­toa voi har­joi­tel­la ja se, et­tä kaik­ki ikä­luo­kat saa­vat sys­te­maat­ti­ses­ti ope­tus­ta, joka al­kaa jo päi­vä­ko­dis­ta, ja läpi ala- ja ylä­kou­lun jat­ku­vien kou­lu-uin­tien pääl­le tu­le­vat vie­lä kun­nan jär­jes­tä­mät suo­si­tut ui­ma­kou­lut hal­lil­la ai­na al­ku­ke­säs­tä. Nii­hin osal­lis­tu­mis­ta aut­taa se, et­tä kun­ta jär­jes­tää myös kul­je­tuk­set. Kai­kis­sa kun­nis­sa ti­lan­ne ei ole näin hyvä, sil­lä ui­ma­o­pe­tuk­ses­ta ei ole ole­mas­sa vel­voit­ta­via vä­him­mäis­tun­ti­mää­riä.

Ui­ma­tai­to on tär­keä tai­to – sil­lä pe­las­te­taan hen­kiä. Tär­ke­ää se on tääl­lä tu­han­sien jär­vien maas­sa, mut­ta myös vaik­ka lo­ma­reis­suil­la ete­län ran­noil­la, ve­si­lii­ken­tees­sä tai ko­ti­maan kyl­py­löis­sä.

Ui­ma­tai­don opet­ta­mi­nen lap­sil­le ei saa ol­la pel­kääs­tään kun­nan ja kou­lun vas­tuul­la, vaan sii­hen tar­vi­taan myös ko­te­ja, ja uin­ti­reis­su­ja va­paa-ajal­la. Lap­sia ei kyl­lä yleen­sä tar­vit­se kah­ta ker­taa käs­keä ve­teen pu­li­koi­maan, mut­ta van­hem­mil­ta vaa­di­taan ai­kaa ja viit­se­li­äi­syyt­tä opet­ta­mi­seen – se kan­nat­taa, sil­lä yh­tei­nen ai­ka ran­noil­la tai hal­lis­sa mak­saa it­sen­sä kyl­lä ta­kai­sin.