24.1.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kesätyö auttaa nuorta eteenpäin

Kesätöiden hakusesonki on jo menossa.

Kesätöiden hakusesonki on jo menossa.

Mirja Linnemäki

image

Kun yritys tarjoaa kesätöitä nuorille, se hakee lomasijaisia. Kesätyöpaikkojen avaamisella on kuitenkin isompi merkitys: ne auttavat nuorta elämässä eteenpäin.

Mo­nis­sa yri­tyk­sis­sä ke­sä­töi­den ha­ku­ai­ka on pa­ras­ta ai­kaa me­nos­sa. Eri­tyi­ses­ti iso työl­lis­tä­jä, kau­pan ala, on jo kii­reh­ti­nyt tie­dot­ta­maan, kuin­ka mon­ta sa­taa, jopa tu­hat­ta nuor­ta se tänä ke­sä­nä palk­kaa. Kaik­ki­al­la ke­sä­si­jai­sia tar­vi­taan va­ki­tuis­ten loma-ai­kaan töi­hin, jot­ta ovet py­sy­vät au­ki, pal­ve­lut pe­laa­vat ja tuo­tan­to pyö­rii. Ei mi­kään tur­ha teh­tä­vä siis.

Ny­ky­ään mark­ki­noil­la on ris­ti­rii­tai­nen ti­lan­ne: On alo­ja, joil­la ke­sä­työ­pai­kois­ta kil­pail­laan ja alo­ja, jot­ka kil­pai­le­vat ke­sä­työn­te­ki­jöis­tä.

Moni rek­ry­toi­ja luot­taa edel­leen ha­ki­jan van­ha­nai­kai­siin valt­tei­hin: reip­paus, sel­keys, ah­ke­ruus, en­nak­ko­luu­lot­to­muus, oma-alot­tei­suus ovat hy­vei­tä, joil­la pää­see jo pit­käl­le. Ko­ke­muk­ses­ta on luon­nol­li­ses­ti hyö­tyä, mut­ta eri­tyi­ses­ti työ­nan­ta­ja­lei­ris­sä tu­li­si muis­taa, et­tä jo­kai­nen nuo­ri tar­vit­see jos­tain sen en­sim­mäi­sen työ­pai­kan eli jon­kun on ol­ta­va se "kas­vat­ta­ja­seu­ra".

En­sim­mäi­nen työ­paik­ka on­kin ken­ties ar­vok­kain. Siel­lä opi­taan työ­e­lä­mä­tai­dot ja saa­daan eh­kä suun­taa koko am­ma­tin­va­lin­nal­le. Nuor­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­sa oh­jaus, ope­tus, kan­nus­tus, ar­vos­tus ja pa­lau­te ovat tär­kei­tä. Ke­sän jäl­keen­kin nuo­ria kan­nat­taa kuun­nel­la: kun työn­te­koa on kat­sot­tu uu­sin, nuo­rin sil­min, on yri­tyk­sel­le ken­ties ke­hi­ty­si­de­oi­ta­kin saa­ta­va­na.

Ke­sä­työn tar­jo­a­mi­nen nuo­rel­le voi ol­la myös sat­saus omaan paik­ka­kun­taan. Tääl­lä ha­lu­am­me, et­tä nuo­ret jäi­si­vät tai tu­li­si­vat ta­kai­sin, jos syys­tä tai toi­ses­ta ovat läh­te­neet. Työ­paik­ka voi ol­la mer­kit­tä­vä paik­ka­kun­taan si­tout­ta­ja.

Nuor­ten te­ki­jöi­den soi­si muis­ta­van, et­tä me­nes­tyk­se­käs työ vaa­tii oi­ke­aa asen­net­ta ei­kä nir­soi­lu kan­na­ta: oli teh­tä­vä mikä hy­vän­sä, se opet­taa ja vie eteen­päin, kun par­haan­sa te­kee.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram