2.6.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kohokohtia tarvitaan

Kun maailma on myllerryksessä, juhlan aiheet tuovat iloa ja toivoa.

Kun maailma on myllerryksessä, juhlan aiheet tuovat iloa ja toivoa.

Pasi Mennander / Suomen Jääkiekkoliitto

image

Jääkiekon MM-kulta sykähdytti monia heitäkin, jotka eivät normaalisti urheilusta innostu. Aika tällaiselle kohokohdalle oli juuri nyt otollinen.

Kul­ta­mi­ta­lin voit­ti jouk­kue taus­ta­voi­mi­neen, mut­ta sii­tä syn­tyi tun­ne: Me voi­tim­me!

Ur­hei­lu on yk­si voi­mak­kaim­min ih­mi­siä yh­dis­tä­vis­tä asi­ois­ta. Tam­pe­reel­la ot­te­lu­a­ree­nal­la tun­nel­ma oli var­mas­ti hui­kea, mut­ta pal­jon sii­tä vä­lit­tyi myös niil­le yli kol­mel­le mil­joo­nal­le, jot­ka te­le­vi­si­on vä­li­tyk­sel­lä lop­pu­tu­los­ta jän­nit­ti­vät. Kun voit­to­maa­li syn­tyi ja si­ni­val­koi­siin vä­rei­hin pu­keu­tu­nut laa­ja kat­so­mo rä­jäh­ti hur­raa­maan, oli ko­ti­soh­val­la­kin juh­lal­li­nen olo. Maam­me-lau­lua lau­let­tiin tu­han­sin ää­nin voi­mal­li­ses­ti – ja tun­tei­ta nos­ti pin­taan myös iki­vih­reä "Olen suo­ma­lai­nen" -is­kel­mä.

Kan­sal­lis­tun­ne on vah­va­na läs­nä it­ses­tään­sel­väs­ti ai­na it­se­näi­syys­päi­vän vie­tos­sa, mut­ta se syn­tyy myös esi­mer­kik­si juu­ri ur­hei­lu­me­nes­tyk­ses­tä. Tu­lee tun­ne yh­teen­kuu­lu­vai­suu­des­ta, ja voi­ma­kas ko­ke­mus suo­ma­lai­suu­des­ta, jos­ta juu­ri sil­lä het­kel­lä voi ol­la ra­jat­to­man yl­peä.

Tänä vuon­na tuo tun­ne ko­ros­tui kah­des­ta­kin syys­tä. Olem­me elä­neet ran­kan pan­de­mia-ajan ja kan­sa­kun­ta­na kui­ten­kin sel­vin­neet sii­tä koh­tuul­li­ses­ti – ai­na­kin tä­hän saak­ka. Al­ku­vuo­den olem­me elä­neet myös poik­keuk­sel­li­ses­sa Eu­roo­pan so­ta­ti­lan­tees­sa ja jou­tu­neet huo­maa­maan, et­tä oma tur­val­li­suu­sym­pä­ris­töm­me Ve­nä­jän naa­pu­ri­na on rat­kai­se­vas­ti muut­tu­nut.

Tä­hän vä­sy­myk­sen ja huo­len ai­kaan osui Lei­jo­nien voit­to tuo­maan suur­ta iloa: jo­tain hy­vää­kin voi ta­pah­tua. Ja: voim­me ol­la vah­vo­ja jos­sain muus­sa­kin.

Lei­jo­nien dra­maat­ti­seen ja jän­nit­tä­vään fi­naa­li­tais­te­luun on myös sym­bo­li­ses­ti yh­dis­tet­ty laa­jem­pi mer­ki­tys. Se on näh­ty osoi­tuk­se­na suo­ma­lai­ses­ta si­sus­ta, ko­vas­ta ja ku­ri­na­lai­ses­ta työs­tä, pe­rik­si­an­ta­mat­to­muu­des­ta, hen­ki­ses­tä kan­tis­ta, jouk­ku­e­hen­ges­tä ja lan­nis­tu­mat­to­muu­des­ta isom­man edes­sä.

Voit­to teki hy­vää suo­ma­lai­sel­le it­se­tun­nol­le – ol­laan siis vaan ihan rei­lus­ti yl­pei­tä.