13.12.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Kunnat historiansa vaalijoina

Uunituoreena painosta noin 1300 sivua paikallishistoriaa Eurasta ja Säkylästä.

Uunituoreena painosta noin 1300 sivua paikallishistoriaa Eurasta ja Säkylästä.

Mirja Linnemäki

image

Parahiksi joulumyyntiin ilmestyivät molemmat paikal­lis­his­to­ri­a­te­okset eli Euran ja Säkylän historiakirjat. Kaksi pitkää ja isoa prosessia on saatu valmiiksi ja lopputulokset ovat hienoja.

Uu­sien kun­ta­his­to­ri­oi­den tar­ve tun­nus­tet­tiin sekä Sä­ky­läs­sä et­tä Eu­ras­sa jo ai­na­kin kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten. Eu­ras­sa pää­tös his­to­ri­an kir­joit­ta­mi­ses­ta teh­tiin vuon­na 2016, kun­nan 150-vuo­tis­juh­la­vuo­den pää­tök­se­nä, ja sa­ma­na vuon­na myös Sä­ky­läs­sä kun­nan­hal­li­tus jo alus­ta­vas­ti kä­sit­te­li his­to­ri­a­te­ok­sen kir­joit­ta­mis­ta. Työt läh­ti­vät ete­ne­mään lä­hes yh­tä mat­kaa ja maa­liin on pääs­ty nyt lop­pu­vuo­des­ta, kun kum­pi­kin teos mo­nien vai­hei­den jäl­keen on saa­tu pai­nos­ta.

Eu­ran Vir­taa­va sy­dän on jo eh­ti­nyt muu­ta­man päi­vän ol­la myyn­nis­sä, ja kiin­nos­tus­ta on riit­tä­nyt. Kak­si­o­sai­nen Sä­ky­län his­to­ria III esi­tel­lään ylei­söl­le tä­nään.

Vaik­ka pu­hu­taan kun­ta­his­to­ri­ois­ta, te­ok­set ovat pal­jon muu­ta­kin. Ne ovat laa­jo­ja ja kat­ta­via pai­kal­lis­his­to­ri­oi­ta seu­dun elä­mäs­tä, ja tie­teel­li­siä, mut­ta myös ih­mis­ten kä­sis­sä "ku­lu­via" mie­len­kiin­toi­sia lu­ku­te­ok­sia ih­mi­si­neen ja ta­ri­noi­neen.

Mik­si näi­tä teh­dään? Tätä ky­sy­mys­tä on päät­tä­jien pi­tä­nyt poh­tia, kun kun­nat ovat kir­joi­tus­työ­hön in­ves­toi­neet, Eu­ra 330 000, Sä­ky­lä 230 000 eu­roa. Var­mas­ti on ol­lut nii­tä­kin, jot­ka oli­si­vat käyt­tä­neet ra­hat jo­hon­kin muu­hun.

Am­mat­ti­tai­toi­ses­ti teh­dyn pai­kal­lis­his­to­ri­an ar­voa ei voi tyh­jen­tä­väs­ti ku­va­ta. En­sik­si­kin ne tal­len­ta­vat tie­toa, joka pel­kän muis­tin va­ras­sa no­pe­as­ti ka­to­ai­si. Ne aut­ta­vat ym­mär­tä­mään, mis­tä ja mi­ten on tul­tu ny­ky­het­keen. Men­nei­syy­den valo voi an­taa suun­taa tu­le­vaan­kin. Ne pal­ve­le­vat kou­lu­lai­sia, opis­ke­li­joi­ta, tut­ki­joi­ta, kir­jai­li­joi­ta, päät­tä­jiä, pu­heen pi­tä­jiä, jot­ka tar­vit­se­vat fak­ta­tie­toa. Ne tuo­vat esiin oman seu­tun­sa omi­nais­piir­teet, ke­hi­tyk­sen vai­heet, elä­män ker­ros­tu­mat. Sa­nal­la sa­no­en: ne ra­ken­ta­vat pai­kal­li­si­den­ti­teet­tiä ja ko­ti­seu­tu­yl­peyt­tä. Kun­nis­sa teh­tiin hy­vät pää­tök­set ai­ka­naan.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram