9.6.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Lähiruokaa kannattaa suosia

Köyliön Vanhankartanon parsa on uusin tulokas seudun lähiruokamarkkinoilla.

Köyliön Vanhankartanon parsa on uusin tulokas seudun lähiruokamarkkinoilla.

Ella Huhtanen

image

Lähiruoka on käsitteenä lyönyt itsensä jo läpi, sillä tuotantoa on ja saatavuus helpottanut. Lähiruuan suosiminen laittaa paikallisesti hyvän kiertämään.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön työ­ryh­mä on mää­ri­tel­lyt lä­hi­ruu­an: se on ruu­an­tuo­tan­toa ja -ku­lu­tus­ta, joka käyt­tää oman alu­een­sa raa­ka-ai­nei­ta ja tuo­tan­to­pa­nok­sia edis­tä­en oman alu­een­sa ta­lout­ta ja työl­li­syyt­tä.

Lä­hi­ruu­an käyt­tö myös edis­tää pai­kal­li­sen maa­ta­lous­tuo­tan­non säi­ly­mis­tä, huol­to­var­muut­ta, ken­ties pai­kal­lis­ta ruo­ka­ku­kult­tuu­ri­a­kin. Sen va­lin­ta on li­säk­si vas­tuul­li­nen teko: lä­hi­ruu­an mat­ka pel­lol­ta tai muus­ta tuo­tan­nos­ta tar­jol­le ku­lut­ta­jal­le on yleen­sä ly­hyt – kul­je­tus­kus­tan­nuk­sia sääs­tyy. Lä­hi­ruu­as­ta ku­lut­ta­ja myös tie­tää, mitä syö eli mis­sä ruo­ka on kas­va­nut tai tuo­tet­tu ja kuka sen on kas­vat­ta­nut ja mil­lä me­ne­tel­mil­lä.

Oli ai­ka, jol­loin lä­hi­ruo­kaa sai et­si­mäl­lä et­siä. Ket­ju­jen isois­sa ruo­ka­mar­ke­teis­sa sitä ei ol­lut lain­kaan. Piti näh­dä vai­vaa löy­täk­seen ti­lo­jen suo­ra­myyn­ti­pai­koil­le. Ny­ky­ään on on­nek­si toi­sin. Isot kau­pat mel­kein jo kil­pai­le­vat lä­hi­ruu­al­la, ja sel­ke­äs­ti nos­te­taan esiin, mis­tä pe­ru­nat on kuo­kit­tu tai val­ko­si­pu­lit kor­jat­tu. Suo­ra­myyn­ti­paik­ko­ja­kin on tul­lut pal­jon li­sää, on lä­hi­ruo­ka­puo­te­ja ja reko-rin­ke­jä pe­rin­teis­ten to­rien ja mark­ki­noi­den li­säk­si. Tämä on tär­ke­ää, sil­lä ku­lut­ta­jat ovat to­den­nä­köi­ses­ti val­mii­ta li­sää­mään lä­hi­ruu­an käyt­töä, jos sitä vain on hel­pos­ti saa­ta­vil­la. Täs­sä myös tuot­ta­jien yh­teis­työ ja ver­kos­toi­tu­mi­nen on hyvä.

Py­hä­jär­vi­seu­dun ruo­ka-ai­tas­sa lä­hi­tuot­tei­ta riit­tää, nii­tä on saa­ta­vil­la ja yh­teis­työ­tä­kin on. Uu­sim­pia tu­lok­kai­ta­va­li­koi­mas­sa on esi­mer­kik­si Köy­li­ön pel­loil­la kas­va­va par­sa, ja ver­kois­tu­mi­ses­ta esi­mer­kik­si käy Här­kä­län puu­tar­han ja neu­le-Hur­måk­sen yh­teis­työ Ke­sä­tuo­re­puo­din pe­rus­ta­mi­ses­sa Sä­ky­lään. Täl­lä seu­dul­la on myös pal­jon ti­la­myy­mä­löi­tä, jois­ta yk­si lis­taus löy­tyy tä­nään ja­koon läh­te­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nan Ke­sä­leh­des­tä­kin,