7.7.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Lähiseutukin tarjoaa elämyksiä

Katismaan saari on yksi Pyhäjärven hienoista ja kehittyvistä kohteista.

Katismaan saari on yksi Pyhäjärven hienoista ja kehittyvistä kohteista.

Mirja Linnemäki

image

Matkailukesään lähdettiin keväällä odottavin, mutta hieman varovaisin tunnelmin: uskaltavatko ihmiset lähteä liikkeelle korona­ra­joi­tusten jälkeen?

Täs­sä koh­taa hei­nä­kuu­ta näyt­tää hy­väl­tä. 100 syy­tä mat­kail­la Suo­mes­sa -kam­pan­ja tie­dot­ti ei­len, et­tä ko­ro­na­ke­si­nä ar­voon­sa nous­sut ko­ti­maan­mat­kai­lu näyt­täi­si jat­ka­van suo­si­o­taan.

Kam­pan­jan ko­ko­a­mien tie­to­jen mu­kaan ta­pah­tu­mis­sa on ra­joi­tus­ten jäl­keen vi­lis­syt vä­keä, ryh­mä­mat­kat on va­rat­tu lop­puun ja tou­ko­kuun ma­joi­tus­ti­las­tot ylit­ti­vät ko­ro­na­pan­de­mi­aa edel­tä­neen ta­son.

Tie­dot­teen mu­kaan mat­kai­li­joi­ta kiin­nos­ta­vat nyt eri­tyi­ses­ti pie­net ja per­soo­nal­li­set koh­teet, ih­mis­lä­hei­set elä­myk­set, pai­kal­lis­ten suo­si­kit ja pii­le­vät hel­met. Sel­lai­sia on Py­hä­jär­vi­seu­dul­la, vaik­ka tääl­tä ei kam­pan­jan lis­taa­man 12 hel­men jouk­koon koh­tei­ta pääs­syt­kään.

Yk­si on Sä­ky­län Ka­tis­maan saa­ri, joka äs­ket­täin val­mis­tu­neen ase­ma­kaa­van suo­min mah­dol­li­suuk­sin voi nous­ta ny­kyis­tä pal­jon tun­ne­tum­mak­si­kin. Paik­ka on jo pel­käs­tään tä­tä­kin seu­tua aja­tel­len ek­soot­ti­nen: pie­ni saa­ri kau­niin sil­lan ta­ka­na, kah­vi­la-ra­vin­to­lan te­ras­si mel­kein ve­den par­taal­la, hie­no mai­se­ma aa­val­le jär­vel­le.

Toi­nen on Eu­ran Sie­ra­vuo­ri Hon­ki­lah­del­la. Laa­ja lo­ma­kes­kus si­säl­tää mo­ni­puo­li­sen kat­tauk­sen pal­ve­lui­ta ja ta­pah­tu­mia ur­hei­lus­ta ra­vin­to­la­e­siin­ty­jiin ja ma­joi­tuk­seen, ja bo­nuk­se­na tu­le­vat Py­hä­jär­ven hie­not kal­li­o­ran­ta­mai­se­mat. Paik­ka on ajan her­mol­la tar­jo­a­mal­la mah­dol­li­suu­den uu­siin ve­siur­hei­lu­la­jei­hin ja sat­saa­mal­la nyt eri­tyi­ses­ti fris­bee­gol­fiin.

Kol­mas nä­ky­vä koh­de on Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­to, joka vuo­si vuo­del­ta kas­vat­taa kä­vi­jä­mää­ri­ään. Sa­tun­nai­se­na sa­tei­se­na ar­ki­päi­vä­nä­kin siel­tä saat­taa bon­ga­ta vaik­ka hel­sin­ki­läi­siä tu­ris­te­ja ark­ki­teh­tuu­ria ja lä­hi­his­to­ri­aa tut­ki­mas­sa ja mil­jöö­tä ihas­te­le­mas­sa.

Pai­kal­li­sia pii­le­viä hel­miä on tääl­lä pal­jon mui­ta­kin. Ihan lu­val­la nii­tä saa mai­nos­taa ul­ko­puo­li­sil­le – ja hyö­dyn­tää it­se­kin.

Ota kantaa