15.12.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Liikun­ta­mah­dol­li­suudet käyttöön

Euran urheilukeskuksen liikuntamahdollisuudet laajenivat huomattavasti, kun tekojää ja kuplahalli on saatu käyttöön.

Euran urheilukeskuksen liikuntamahdollisuudet laajenivat huomattavasti, kun tekojää ja kuplahalli on saatu käyttöön.

Liisa Nykänen

image

Perus­kou­lu­laisten kuntoa mittaavat uusimmat tutkimukset julkaistiin eilen. Niidenkin perusteella voi sanoa, että kannattaa käyttää hyväksi seudun liikun­ta­mah­dol­li­suuksia.

Val­ta­kun­nal­li­nen Move!-mit­taus on teh­ty vuo­des­ta 2016 vuo­sit­tain pe­rus­kou­lun 5.- ja 8.-luok­ka­lais­ten kes­kuu­des­sa. Tä­män syk­syn mit­tauk­sis­sa oli mu­ka­na yli 100 000 tyt­töä ja poi­kaa. Tu­los oli se, et­tä jopa noin 40 pro­sen­til­la op­pi­lais­ta fyy­si­nen toi­min­ta­ky­ky on niin puut­teel­li­nen, et­tä se voi ai­heut­taa on­gel­mia jak­saa ar­jes­sa. Ko­ro­na-ajas­ta huo­li­mat­ta tu­lok­set ei­vät edel­lis­vuo­des­ta ole kui­ten­kaan on­nek­si huo­non­tu­neet.

Eri­kois­ta ovat alu­eel­li­set vaih­te­lut: maa­seu­tu­mai­sis­sa kun­nis­sa on enem­män huo­no­kun­toi­sia lap­sia ja nuo­ria kuin kau­pun­geis­sa. Syyk­si on näh­ty se, et­tä kau­pun­geis­sa on enem­män lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja se, et­tä pit­kien etäi­syyk­sien maa­seu­dul­la lap­set is­tu­vat pal­jon au­tos­sa niin kou­lu- kuin har­ras­tus­mat­koil­la.

Mut­ta fak­ta on se, et­tä las­ten liik­ku­mi­nen on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä vä­hen­ty­nyt. Pi­ha­pe­lien ja ul­ko­leik­kien ti­lal­le on tul­lut pas­sii­vi­sem­pia ajan­ku­lu­ja. Ja vaik­ka ur­hei­lu­seu­rat lii­kut­ta­vat kii­tet­tä­väs­ti, har­joi­tuk­set pari, kol­me ker­taa vii­kos­sa ei­vät yk­sin rii­tä.

Move!-tu­lok­sis­sa Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een op­pi­laat edus­ta­vat ku­ta­kuin­kin kes­ki­ta­soa, vii­des­luok­ka­lai­set ovat pa­rem­pi­kun­toi­sia kuin kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ja ty­töt pa­rem­pi­kun­toi­sia kuin po­jat.

Ky­se­ly­kier­ros tä­män seu­dun tal­vi­lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sis­ta toi vas­tauk­sek­si sen, et­tä ai­na­kin luis­ti­mil­le on käyt­töä jo mo­nil­la jää­ken­til­lä – kii­tos kun­tien ja tal­koo­vä­en. Pe­rin­tei­sen la­tu­ja jou­du­taan vie­lä odot­ta­maan, mut­ta luis­te­lu­hiih­to on­nis­tuu. Jär­vien jäil­le sen si­jaan ei ihan vie­lä kan­na­ta men­nä. Sit­ten meil­lä on ui­ma­hal­lit ja kun­to­sa­lit ja seu­raur­hei­lua useis­sa si­sä­hal­leis­sa. Juu­ri nyt kan­nat­taa ot­taa tal­vi­lii­kun­nas­ta ilo ir­ti ja kan­nus­taa sii­hen myös lap­set.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram