12.1.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Luonnonvoimien armoilla

Kuplahalli paransi Euran talvisia liikuntamahdollisuuksia. Avajaisissa marraskuussa pelattiin jalkapalloa.

Kuplahalli paransi Euran talvisia liikuntamahdollisuuksia. Avajaisissa marraskuussa pelattiin jalkapalloa.

Esa Viippola / arkisto

image

Tällä viikolla tuli uutinen, jota kukaan ei olisi halunnut kuulla: vastikään täyteen käyttöön saatu Euran monitoimihalli repesi lumesta ja voi olla pitkään poissa "pelistä".

Uu­ti­nen ei si­näl­lään ole lain­kaan "uu­si": joka tal­vi olem­me saa­neet lu­kea ja kuul­la siel­lä tääl­lä lu­men pai­nees­sa re­ven­neis­tä tai alas pääs­te­tyis­tä pres­su­hal­leis­ta. Esi­mer­kik­si en­nen jou­lua pää­kau­pun­ki­seu­dun san­kois­sa lu­mi­sa­teis­sa tuli pai­nu­maa ai­na­kin Töö­lön kup­laan ja re­pe­ä­mää Tik­ku­ri­lan ja Es­poon­lah­den hal­lei­hin.

Täl­le seu­dul­le nyt eteen tul­lut ti­lan­ne on kui­ten­kin uu­si ja erit­täin ikä­vä.

En­sik­si­kin Eu­ran Pal­lo, joka on teh­nyt uh­rau­tu­via ja mit­ta­via tal­koo-ope­raa­ti­oi­ta hal­lin saa­mi­sek­si, ei tätä oli­si mi­ten­kään kai­ken jäl­keen an­sain­nut. Toi­sek­si tätä ei oli­si suo­nut niil­le kai­kil­le kym­me­nil­le, ken­ties sa­doil­le nuo­ril­le hal­lin käyt­tä­jil­le, jot­ka jo eh­ti­vät sää­tää har­ras­tuk­sen­sa sii­hen asen­toon, et­tä tämä tal­vi saa­daan tree­na­ta ka­ton al­la. Kol­man­nek­si tätä on­net­to­muut­ta ei oli­si tar­vin­nut tul­la myös­kään kun­nan kus­tan­nuk­sia kas­vat­ta­maan.

Mut­ta ta­pah­tu­nut­ta ei voi pe­rua – ei­kä ke­nen­kään kan­na­ta nyt ryh­tyä syyt­tä­jäk­si sor­mel­la osoit­ta­maan tai tuo­ma­rik­si tuo­mi­oi­ta ja­ka­maan. Kup­la­hal­lin koh­ta­lok­si koi­tui lu­mi­my­räk­kä, joka sun­nun­tais­ta as­ti ko­van tuu­len saat­te­le­ma­na ka­sa­si lun­ta hal­lin ka­tol­le. Sää­en­nus­te ker­toi py­ryn ja tuu­len jat­ku­van pa­him­mil­laan kol­mat­ta päi­vää ja päät­ty­vän no­pe­aan lauh­tu­mi­seen ja ve­si­sa­tei­siin. Oli sel­vää, et­tä lun­ta oli saa­ta­va pois hal­lin pääl­tä. Näin myös teh­tiin, mut­ta ha­lut­tuun lop­pu­tu­lok­seen ei pääs­ty.

Eu­ran kup­lan an­si­os­ta eh­dit­tiin saa­da esi­ma­kua sii­tä, mil­lais­ta tal­vi­har­joit­te­lu voi­si ol­la ja myös sii­tä, mikä suo­jai­san ti­lan tar­ve seu­dul­la on: suu­ri. Tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta ei voi kuin toi­voa, et­tä täl­lais­ten hal­lien pys­tys­sä py­sy­mi­sek­si ja tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si löy­det­täi­siin hy­viä rat­kai­su­ja sää­o­loi­him­me.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram