14.7.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Luotto uutisiin on vahvaa

Uutisiin luotetaan Suomessa nyt enemmän kuin koskaan ennen, kertoo tutkimus.

Uutisiin luotetaan Suomessa nyt enemmän kuin koskaan ennen, kertoo tutkimus.

Mirja Linnemäki

image

Suomalainen luottaa yhä enenevästi uutisiin, kertoo äskettäin valmistunut tutkimus. Tulos myös velvoittaa huolehtimaan luotettavasta uutis­vä­li­tyk­sestä.

Tut­ki­muk­sen teki Ox­for­din yli­o­pis­ton Reu­ters-ins­ti­tuut­ti ja sii­tä tie­dot­ti Me­dia-alan tut­ki­mus­sää­tiö kuu­kau­si sit­ten.

Suo­mes­sa uu­ti­siin luot­ta­vien osuus on jat­ka­nut kas­vu­aan, vaik­ka useim­mis­sa mais­sa luot­ta­mus uu­ti­siin on las­kus­sa. Suo­mes­sa uu­ti­siin luot­ta­vien mää­rä on nous­sut en­nä­tys­kor­ke­al­le, sil­lä pe­rä­ti 75 pro­sent­tia ker­too luot­ta­van­sa it­se seu­raa­miin­sa uu­ti­siin. Mää­rä on edel­lis­vuo­des­ta nous­sut kah­del­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Li­säk­si useim­piin uu­ti­siin luot­ta­vien osuus kas­voi 69 pro­sent­tiin, mikä on nel­jä pro­sent­tiyk­sik­köä enem­män kuin vii­me vuon­na.

Suo­mes­sa uu­ti­siin luo­te­taan eni­ten kai­kis­ta ver­tai­lun mais­ta ja ero mui­hin on vain kas­va­nut. Meil­lä nai­set ovat vie­lä hie­man luot­ta­vai­sem­pia kuin mie­het, van­hem­mat enem­män kuin nuo­ret sekä hy­vä­tu­loi­set ja kor­ke­as­ti kou­lu­te­tut enem­män kuin pie­ni­tu­loi­set ja hei­kos­ti kou­lu­te­tut.

Tam­pe­reen yli­o­pis­ton tut­ki­ja Esa Reu­na­nen, joka on vas­tan­nut tut­ki­muk­sen Suo­men ra­por­tis­ta, löy­tää il­mi­öl­le usei­ta se­li­tyk­siä: ylei­nen luot­ta­muk­sen kult­tuu­ri on Suo­mes­sa kes­ki­mää­räis­tä vah­vem­pi, toi­mit­ta­ja­kun­nal­la on suh­teel­li­sen vah­va am­ma­til­li­nen kult­tuu­ri ja uu­tis­me­di­at ovat po­liit­ti­ses­ti si­tou­tu­mat­to­mia.

Toi­saal­ta uu­ti­sia myös väl­tel­lään, ja tä­mä­kin osuus on hie­man nous­sut. Syi­nä on näh­ty toi­saal­ta ko­ro­nan ja so­dan ai­heut­ta­ma ah­dis­tus, jota uu­ti­set voi­vat li­sä­tä, toi­saal­ta jat­ku­van säh­köi­sen uu­tis­vir­ran ai­heut­ta­ma uu­tis­vä­sy­mys. Lei­mal­lis­ta uu­tis­ten seu­raa­mi­sel­le on se­kin, et­tä nuo­rem­mat et­si­vät uu­ti­sen­sa yhä enem­män so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta, kun van­hem­mat käyt­tä­vät pe­rin­teis­tä me­di­aa.

Uu­tis­ten tuot­ta­jia kova luot­ta­mus vel­voit­taa huo­leh­ti­maan, et­tä luot­to säi­lyy. Va­le­me­di­at ja klik­ki­ot­si­kot ei­vät saa pääs­tä mu­ren­ta­maan tätä ke­hi­tys­tä.

Ota kantaa