14.2.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Mainio lasten tammikuu

Lasten tammikuun juliste on vuosien saatossa tullut tutuksi. Tammikuu 2023 meni, mutta seuraavan ohjelmaa voi jo ideoida.

Lasten tammikuun juliste on vuosien saatossa tullut tutuksi. Tammikuu 2023 meni, mutta seuraavan ohjelmaa voi jo ideoida.

Alasatakunta /arkisto

image

On tapahtumia, jotka elävät vuodesta toiseen, selättävät koronan, uudistuvat, kiinnostavat aina uusia ihmisiä. Sellainen on esimerkiksi Lasten tammikuu Eurassa.

Se jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1999. Ta­pah­tu­mia tai­si ol­la seit­se­män tai kah­dek­san. Tänä vuon­na elet­tiin 25. Las­ten tam­mi­kuu. Nyt ta­pah­tu­mia oli yli 50 ja jär­jes­te­lyis­sä mu­ka­na kym­me­niä ja kym­me­niä ih­mi­siä.

Las­ten tam­mi­kuu syn­tyi tar­jo­a­maan oh­jel­maa lap­sil­le ja nos­ta­maan esiin las­ten­kult­tuu­rin mer­ki­tys­tä. Tämä on aja­tus ny­ky­ään­kin, mut­ta sii­nä rin­nal­la on kul­ke­nut toi­nen tär­keä ta­pah­tu­man luon­tee­seen kuu­lu­va jut­tu: Las­ten tam­mi­kuun si­säl­lön tuot­ta­vat pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set, seu­rat, yh­tei­söt, yri­tyk­set ja yk­si­tyi­set. Kun­nan kult­tuu­ri­pal­ve­lut koor­di­noi ja mark­ki­noi, mut­ta to­teu­tus hoi­de­taan va­paa­eh­toi­sin tal­koo­voi­min.

Kon­sep­ti on ol­lut il­mei­sen toi­mi­va. Sa­mal­la sys­tee­mil­lä koo­taan pa­ras­ta ai­kaa oh­jel­maa myös maa­lis­kui­seen Se­ni­o­ri-ikäis­ten kuu­kau­teen. Täl­lä ta­val­la to­teu­tet­tu­na ison ta­pah­tu­man jär­jes­te­ly­vas­tuu ja­kaan­tuu le­veil­le har­ti­oil­le, oh­jel­ma on mo­ni­puo­lis­ta ja ta­voit­taa laa­jal­ti. Se an­taa toi­mi­joil­le ti­lai­suu­den tuo­da tar­jon­taan­sa esiin nä­ky­väl­lä ta­val­la, ja sa­mal­la kuu­kau­si on kuin ik­ku­na paik­ka­kun­nan mah­dol­li­suuk­siin.

Las­ten tam­mi­kuu tuot­taa iloa, eloa ja te­ke­mis­tä pit­kään, hil­jai­seen ja har­maa­seen al­ku­tal­veen. Ta­pah­tu­mat ovat avoin­na muil­le­kin kuin eu­ra­lai­sil­le ja val­ta­o­sa on il­mai­sia. Joka vuo­si oh­jel­mas­sa on jo­tain uut­ta, mut­ta myös jo tut­tua suo­sit­tua, ku­ten tä­nä­kin vuon­na muun mu­as­sa nuut­ti­puk­ki­ta­paa­mi­nen ja nal­le­sai­raa­la. Jo­kai­sen yk­sit­täi­sen ta­pah­tu­man ei tar­vit­se koo­ta kym­me­nit­täin osal­lis­tu­jia – ta­voi­te täyt­tyy, jos lap­si löy­tää elä­myk­sen ja kek­sii uut­ta.

Ai­nut­laa­tuis­ta eu­ra­lais­ta las­ten tam­mi­kuu­ta kan­nat­taa to­del­la­kin jat­kaa. Vaik­ka ta­pah­tu­ma iäl­tään jo lä­hes­tyy var­hais­ta kes­ki-ikää, ovat sii­tä naut­ti­mas­sa ai­na uu­det su­ku­pol­vet.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram