7.3.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Matkailuvalttia pitää hoitaa yhdessä

Ilmaisen talvihuvin maine on kiirinyt kauas Köyliönjärveltä, missä on tarjolla huikeita elämyksiä maiseman ja liikunnan ansiosta.

Ilmaisen talvihuvin maine on kiirinyt kauas Köyliönjärveltä, missä on tarjolla huikeita elämyksiä maiseman ja liikunnan ansiosta.

Mirja Linnemäki

image

Valta­kun­nal­lis­takin positiivista huomiota kerännyt Köyliönjärven kelkkailurata on tänä talvena saanut myös toisenlaista julkisuutta. Se on ikävää.

Kelk­kai­lu­mah­dol­li­suus seu­dun yri­tys­ten os­ta­mil­la kel­koil­la ja au­ra­tul­la ra­dal­la au­ke­ni kym­me­nen vuot­ta sit­ten, kun ide­an isä Kari Hie­ta­la käyn­nis­ti toi­min­taa 32 kel­kan tur­vin Pis­pan ja Läh­teen­ky­län ran­noil­ta. Tal­vel­la 2017 suo­sio rä­jäh­ti ja kelk­ko­jen mää­rä nou­si sa­taan.

Tal­vel­la 2018 Hie­ta­la pys­tyt­ti yri­tys­ten kelk­ko­jen par­kin vain Läh­teen­ky­lään, ja Ris­to­lan ky­läyh­dis­tys hank­ki 41 omaa kelk­kaa Pis­paan. Käy­tän­nök­si tuli, et­tä käyt­tä­jien piti pa­laut­taa kel­kat läh­tö­pai­koil­leen. Rei­tin au­rauk­ses­ta­kin vään­net­tiin. Tänä tal­ve­na kelk­ko­ja ei ole ol­lut Läh­teen­ky­län ran­nas­sa lain­kaan. Hie­ta­la on jul­ki­suu­des­sa ker­to­nut ter­vy­e­son­gel­mis­ta ja ky­läyh­dis­tys hoi­ta­nut Pis­pas­sa 60 kel­kan va­rik­koa.

Yh­tä sel­vit­tä­vää syy­tä kelk­kai­lun jär­jes­tä­mi­ses­tä nous­sei­siin ris­ti­rii­toi­hin ei ky­sy­mäl­lä ir­toa, mut­ta niin ul­koi­li­joi­den kuin seu­dun mat­kai­lun ja mai­neen kan­nal­ta ti­lan­ne on val­ta­van har­mil­li­nen. On sel­vää, et­tä kelk­ka­rei­tin yl­lä­pi­to au­rauk­si­neen on työ­läs­tä ja ai­heut­taa kus­tan­nuk­sia. Sä­ky­län kun­ta on ra­hal­la tu­ke­nut au­raus­ta, hoi­ta­nut jät­tei­tä ja tar­vit­ta­es­sa nuo­ti­o­pui­ta. Ai­heut­ti­ko suu­ri suo­sio sen, et­tä yl­lä­pi­to ei tal­koil­la enää hoi­du? Nou­si­ko jos­sain ka­teus, jos rei­til­lä on myy­ty vir­vok­kei­ta? Mik­si yh­teis­työn si­jaan syn­tyi­kin kil­pai­lu­a­se­tel­ma?

Ai­ka ajoin poh­di­taan, mil­lä tän­ne saa­tai­siin kä­vi­jöi­tä eli ve­to­voi­maa, tai omal­le vä­el­le jo­tain uut­ta eli pi­to­voi­maa. Kelk­kai­lu­mah­dol­li­suus kan­sal­lis­mai­se­mas­sa on ol­lut mat­kai­lu­valt­ti, mai­nio lisä seu­dun tal­vi­la­jei­hin ja kai­kes­sa yk­sin­ker­tai­suu­des­saan ne­ro­kas: jär­vi ei sii­tä kär­si ja ih­mi­nen saa ter­veys­hyö­ty­jä. Täs­tä kan­nat­tai­si pi­tää kiin­ni, unoh­taa kah­nauk­set ja teh­dä yh­teis­työ­tä. Tai ot­taa yl­lä­pi­to laa­jem­mil­le har­ti­oil­le, kun­nal­le tai use­am­mal­le yh­dis­tyk­sel­le.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram