2.3.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Merkittävä mahdollisuus aukeaa

Seudun elintarviketeollisuus tarvitsee ammattilaisia, myös korkeakoulutettuja. Haku insinöörikoulutukseen on alkamassa.

Seudun elintarviketeollisuus tarvitsee ammattilaisia, myös korkeakoulutettuja. Haku insinöörikoulutukseen on alkamassa.

Elli-Mari Ahola / arkisto

image

Satakunnassa alkaa kaivattu elintar­vi­kein­si­nöörien koulutus, jonka toteuttamisessa on mukana useita alan keskeisiä yrityksiä Pyhäjär­vi­seu­dulta.

Ky­sees­sä on tär­keä pää­na­vaus tä­kä­läi­sel­le elin­tar­vi­ke­a­lan kor­ke­a­kou­lu­tuk­sel­le. Mer­kit­tä­vää sii­nä on myös se, et­tä ha­et­ta­vik­si tu­le­vat 20 kou­lu­tus­paik­kaa ovat ni­me­no­maan tääl­lä – lä­hel­lä alan yri­tyk­siä ja yh­des­sä maan tär­keim­mis­tä elin­tar­vi­ke­maa­kun­nis­ta.

Uu­si lin­ja al­kaa Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­as­sa en­si syk­sy­nä, ja sii­hen voi ha­kea 15. maa­lis­kuu­ta au­ke­a­vas­sa yh­teis­haus­sa. En­sim­mäi­set in­si­nöö­rit val­mis­tu­vat 3,5–4 vuo­des­sa. Opin­to­ja voi suo­rit­taa mo­ni­muo­to-opis­ke­lu­na verk­ko- ja lä­hi­o­pis­ke­lun yh­dis­tel­mä­nä ja myös työn ohes­sa. Koko ajan ol­laan lä­hel­lä työ­e­lä­mää, kun esi­mer­kik­si har­joit­te­lu-, opin­näy­te- ja ke­sä­työ­paik­ko­ja on seu­dun yri­tyk­sis­sä ja opin­toi­hin kuu­luu vie­rai­lu­ja ja tu­tus­tu­mi­sia.

Opin­not so­pi­vat niin nuo­ril­le kuin jo työ­e­lä­mäs­sä ole­vil­le. Nii­hin voi poh­jak­si hyö­dyn­tää vaik­ka Win­No­van pe­rus- ja am­mat­ti­tut­kin­to­ja – ei­kä kor­ke­a­kou­lu­tus tie­ten­kään mi­ten­kään pois­ta osaa­ja­tar­vet­ta myös elin­tar­vi­ke­a­lan am­ma­til­li­sen toi­sen as­teen tut­kin­non suo­rit­ta­neis­ta.

Kou­lu­tuk­sen avaa­mi­sen taus­tal­la on en­nen­kaik­kea se, et­tä elin­tar­vi­ke­a­lan yri­tyk­set tar­vit­se­vat osaa­jia. Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuut­ti teki taus­ta­kar­toi­tus­ta, joka toi sel­väs­ti esiin kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen puut­teen tääl­lä. Se on tie­dos­tet­tu myös seu­dun yri­tyk­sis­sä. Seit­se­mäs­tä kou­lu­tus­hank­kees­sa mu­ka­na ole­vas­ta yri­tyk­ses­tä vii­si on tääl­lä eli Ape­tit Oyj, HKScan, Län­si-Kalk­ku­na Oy, Ki­vi­ky­län Ko­ti­pal­vaa­mo Oy ja Suc­ros Oy. Muut ovat Hon­ka­jo­ki Oy ja Lan­de­li Oy. Hank­kees­sa on mu­ka­na myös Rau­man Kaup­pa­ka­ma­ri.

Pait­si et­tä kou­lu­tus pal­ve­lee elin­tar­vi­ke­a­laa tääl­lä, se nos­taa osal­taan myös kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen mää­rää. Sa­ta­kun­nas­sa nuo­ris­ta ikä­luo­kis­ta 26,5 pro­sent­tia suo­rit­taa ny­ky­ään kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non, mikä on vä­hem­män kuin maas­sa kes­ki­mää­rin.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram