5.5.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Iida Rissanen-Vatja

Missä he ovat?

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

SPR Eura on kalustanut kunnan vuokra-asunnon ukrainalaisille. Niiden kysynnän arvellaan kasvavan.

Iida Rissanen-Vatja

image

Euraan ja Säkylään on saapunut jo reilut 300 Ukrainan sodan pakolaista. Paras tieto heistä on vastaa­not­to­kes­kuk­sessa, jonne rekis­te­röi­ty­minen kannattaa.

Tie­dos­sa on, et­tä mo­net seu­dul­le saa­pu­neis­ta ma­joit­tu­vat kas­vi­vil­je­ly­ti­loil­la, joil­la on pit­kät pe­rin­teet ul­ko­mais­ten kau­si­työn­te­ki­jöi­den asut­ta­mi­ses­ta ja työl­lis­tä­mi­ses­tä. So­pi­via ma­joi­tus­ti­lo­ja on val­miik­si ole­mas­sa, ja kun mah­dol­li­suus työ­hön on by­rok­ra­ti­an jäl­keen kun­nos­sa, on uk­rai­na­lai­sil­le lä­hel­lä myös po­ten­ti­aa­li­nen työ­maa.

Se tuo mie­len­rau­haa myös heil­le, so­taa pa­en­neil­le – kuka ta­han­sa, joka jou­tui­si per­hei­neen jät­tä­mään ko­tin­sa, miet­tii akuu­tis­ta hä­däs­tä sel­vit­ty­ään, mi­ten it­sen­sä ja jäl­ki­kas­vun­sa voi vie­raas­sa maas­sa ja kiel­tä pu­hu­mat­ta elät­tää.

Se­kin tie­de­tään, et­tä Py­hä­jär­vi­seu­dul­la uk­rai­na­lai­sia on pal­jon ai­na­kin Pa­ne­li­an, Köy­li­ön ja Hin­ner­jo­en ky­lis­sä, osin juu­ri edel­lä mai­ni­tus­ta syys­tä. Toi­saal­ta taas seu­dul­la on asu­nut uk­rai­na­lai­sia va­ki­tui­ses­ti en­nes­tään­kin, ja su­ku­lai­sia ja tut­ta­via on kut­sut­tu tur­vaan. Li­säk­si ky­lis­sä ja pai­kal­li­sis­sa yh­dis­tyk­sis­sä on ol­tu muu­ten­kin ak­tii­vi­sia uk­rai­na­lais­ten suun­taan: jär­jes­tet­ty laa­ja­mit­tai­sia avus­tus­ke­räyk­siä, au­tet­tu asun­non ja työ­paik­ko­jen kans­sa ja jär­jes­tet­ty eri­lai­sia tem­pauk­sia.

Ti­la­päis­tä suo­je­lua ha­ke­neis­ta uk­rai­na­lai­sis­ta pa­ras tie­to on vas­taa­not­to­kes­kuk­sis­sa. Yh­teys­tie­dot osoit­tei­neen kir­ja­taan myös yk­si­tyis­ma­joit­tu­jil­ta, jol­loin he pää­se­vät kiin­ni pait­si vas­taa­not­to­pal­ve­lui­hin, ku­ten ter­vey­den­huol­toon, myös pa­rem­man suo­je­lun al­le. SPR on tu­le­vi­na kuu­kau­si­na jal­kau­tu­mas­sa maa­kun­taan sekä ker­to­maan pal­ve­luis­taan et­tä kar­toit­ta­maan asui­no­lo­ja – esi­mer­kik­si sitä, ovat­ko ne so­pi­vat lap­sil­le.

Vas­taa­not­to­kes­kuk­sen kaut­ta voi ha­kea myös omaa tu­et­tua vuok­ra-asun­toa. Nii­den tois­tai­sek­si erit­täin vä­häi­nen ky­syn­tä näyt­täi­si ole­van vä­hi­tel­len kään­ty­mäs­sä, osin eh­kä sik­si, et­tä yk­si­tyis­ma­joi­tuk­ses­sa on voi­tu asua jo tois­ta kuu­kaut­ta. Vaik­ka yh­tei­se­lo on voi­nut su­jua erit­täin hy­vin­kin, ko­ven­tu­neet ruo­an ja ener­gi­an hin­nat saat­ta­vat myös pai­naa.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram