17.1.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Muuttajia tarvitaan

Muuttotappiosta kärsivät kunnat ottaisivat mieluusti vastaan tulijoiden muuttoilmoituksia.

Muuttotappiosta kärsivät kunnat ottaisivat mieluusti vastaan tulijoiden muuttoilmoituksia.

MIrja Linnemäki

image

Vähenevän väen Satakunta tarvitsee muuttajia muualta ja uusia keinoja heidän houkut­te­le­mi­sekseen. Euran kunta pestasi "koemuuttajan" kertomaan kokemuksistaan.

Hä­nes­tä ker­ro­taan leh­den si­sä­si­vuil­la. Tar­koi­tuk­se­na on, et­tä tur­ku­lai­nen Su­san­na Lah­ti­nen ku­vaa re­hel­li­ses­ti ko­ke­muk­si­aan ja nä­ke­myk­si­ään Eu­ras­sa asu­mi­ses­ta tam­mi­kuun ai­ka­na, ja päät­teek­si hän kes­kus­te­lee hil­jat­tain tän­ne muut­ta­nei­den kans­sa sel­vit­tääk­seen, mik­si Eu­raan on muu­tet­tu. Kun­nan tem­paus teh­dään yh­teis­työs­sä Know yo­ur hoods (Tun­ne juu­re­si) -pal­ve­lun kans­sa.

Sä­ky­läs­sä hie­man vas­taa­va on ol­lut jo muu­ta­man ker­ran to­teu­tet­tu kun­nan ja yh­teis­työ­ta­ho­jen Ke­sä­kämp­pä-kam­pan­ja eli edul­li­nen vuok­ra-asun­to, jos­sa voi ko­keil­la asu­mis­ta Sä­ky­läs­sä.

Ala­sa­ta­kun­nas­sa puo­les­taan käyn­nis­tyy al­ku­vuo­den ai­ka­na Pa­luu­muut­ta­jat-jut­tu­sar­ja, joka sel­vit­tää, mikä sai pa­laa­maan Py­hä­jär­vi­seu­dul­le Eu­raan tai Sä­ky­lään.

Usein on niin, et­tä lä­hel­le kat­so­en ei näe hy­vin, vaan tar­vi­taan muu­al­ta tu­le­va ker­to­maan seu­dun hy­vis­tä puo­lis­ta. Kau­pun­kei­hin ver­rat­tu­na tääl­tä ei eh­kä löy­dy myö­häi­seen il­taan au­ki ole­vaa las­ten lää­kä­ri­a­se­maa, kas­vis­ra­vin­to­laa, jul­kis­ta lä­hi­lii­ken­net­tä tai kaup­pa­kes­kus­ta kym­me­nen mi­nuu­tin mat­kan pääs­tä.

Mut­ta tar­jol­la on hy­viä "kor­vik­kei­ta". Var­sin­kin pa­luu­muut­ta­jil­le ken­ties su­kua ja ka­ve­rei­ta eli so­si­aa­lis­ta ver­kos­toa ar­kea hel­pot­ta­maan ja ri­kas­tut­ta­maan, ly­hyi­tä mat­ko­ja ruuh­kat­to­mas­sa lii­ken­tees­sä har­ras­ta­maan ja kaup­paan, tut­tu­ja reit­te­jä ja paik­ko­ja, luon­toa ja ti­laa, rau­hal­li­sem­paa elä­män­ryt­miä, tur­val­li­suut­ta.

Kun työ ei enää ny­ky­ään vält­tä­mät­tä mää­rää asuin­paik­kaa, vaan voi hoi­tua myös etä­nä, ovat eli­nym­pä­ris­tö, asu­mi­nen, si­jain­ti, luon­to sekä lap­si- ja per­heys­tä­väl­li­syys asi­oi­ta, jot­ka pai­na­vat vaa'as­sa, kun uut­ta osoi­tet­ta mie­ti­tään.

Kun­nas­sa nämä voi­si­kin näh­dä osa­na elin­kei­no­po­li­tiik­kaa: hy­vän elä­män mah­dol­li­suu­det työn ul­ko­puo­lel­la ovat sel­keä ve­to­voi­ma­te­ki­jä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram