28.2.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Mystistä mennyttä on omasta takaa

Esimerkiksi Panelian Kuninkaanhauta on omaperäinen esihistorianähtävyys.

Esimerkiksi Panelian Kuninkaanhauta on omaperäinen esihistorianähtävyys.

Juhani Vihervuori / arkisto

image

Tällä seudulla monipuolinen ja arvokas esihistoria toimittaa matkailu- ja markki­noin­ti­valttina Kalevalan virkaa.

Tä­nään vie­te­tään Ka­le­va­lan ja suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin päi­vää. Var­si­nai­ses­ti Ka­le­va­la-ai­hei­sia ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään tääl­lä päin mel­ko vä­hän, mut­ta Ka­le­va­laa käy­te­tään mo­nes­sa muus­sa pai­kas­sa ak­tii­vi­ses­ti esi­mer­kik­si mat­kai­lu­mark­ki­noin­tiin. Ka­le­va­la kar­tal­le, Via Ka­le­va­la ja Ka­le­va­la – my­to­lo­gi­as­ta ar­voa lii­ke­toi­min­taan ovat esi­merk­ke­jä vii­me vuo­sien hank­keis­ta, jois­sa ka­le­va­lais­ta ku­vas­toa on hyö­dyn­net­ty eri puo­lil­la Suo­mea eri­tyi­ses­ti mat­kai­lun edis­tä­mi­seen.

Ala­sa­ta­kun­nan le­vik­ki­a­lu­eel­la on poik­keuk­sel­li­sen pal­jon esi­his­to­ri­al­li­sia koh­tei­ta. Sam­mal­lah­den­mä­ki, Luis­ta­ri tai Pa­ne­li­an ku­nin­kaan­hau­ta ve­tä­vät vä­keä pi­dem­mäl­tä­kin, ja Eu­ras­sa on pa­nos­tet­tu esi­his­to­ri­an opas­tus­kes­kuk­seen­kin. Omas­ta maa­pe­räs­tä nou­see ai­het­ta ker­rak­seen il­man Ka­le­va­lan hyö­dyn­tä­mis­tä.

Muul­la ta­voin kan­sal­li­see­pos on tois­tu­vas­ti ajan­koh­tai­nen. Ka­le­va­la­seu­ran uu­si va­ra­toi­min­nan­joh­ta­ja Maa­ri Kal­l­berg nos­ti Hel­sin­gin Sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa (HS 19.2.2023) esiin ajan­koh­tai­sen nä­kö­kul­man Ka­le­va­laan: et­tä sen pää­san­ka­ri Väi­nä­möi­nen on kiin­nos­ta­va poik­keus mies­san­ka­rien jou­kos­sa – ei so­tai­sa vaan sa­nan voi­mal­la on­gel­mia rat­ko­va. Nä­kö­kul­ma on olen­nai­nen juu­ri nyt, kes­kel­lä yhä jat­ku­vaa Uk­rai­nan so­taa. Rau­han san­ka­rin esit­te­le­mi­nen kes­kei­se­nä hah­mo­na on loh­dul­li­nen sa­no­ma myös uk­rai­na­lai­sil­le, jot­ka nyt ko­ti­maan­sa ti­lan­teen vuok­si ovat tääl­lä ja tu­tus­tu­vat suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin.

Ei­kä se mat­kai­lu­nä­kö­kul­ma­kaan ai­van kau­kaa ha­et­tu ole. Eu­ra­lai­nen ru­noi­li­ja Is­mo Vil­ja­nen kir­joit­taa Ala­sa­ta­kun­nas­sa­kin (22.3.22) jul­kais­tus­sa ru­nos­sa ni­mel­tä "Ku­nin­kaan hau­ta": "Ki­vi­nen kum­pu, kuu­ta­mo öi­nen, ken­ties ki­vien kät­kös­sä: Väi­nä­möi­nen." Seu­dul­lem­me ei oli­si hai­tak­si, vaik­ka Pa­ne­li­an Ku­nin­kaan­hau­ta oli­si­kin Väi­nä­möi­sen.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram