19.7.2022 8.05
Pääkirjoitukset
 
Iida Rissanen-Vatja

Ohi on -ajattelua kannattaa varoa

Koronatesti, kotona tai ammattilaisten ottamana, kannattaa edelleen tehdä oireitten ilmetessä herkästi.

Koronatesti, kotona tai ammattilaisten ottamana, kannattaa edelleen tehdä oireitten ilmetessä herkästi.

Pia Mattila-Lonka / arkisto

image

Koronan odotettu viides aalto näyttäisi nostavan päätään myös Pyhäjär­vi­seu­dulla. Maskit, kotitestit ja käsidesit on jälleen syytä kaivaa esiin.

Nii­tä­kin pa­rem­min va­ka­val­ta ko­ro­na­tau­dil­ta suo­jaa THL:n mu­kaan kui­ten­kin suo­si­tel­tu­jen ko­ro­na­ro­kot­tei­den ot­ta­mi­nen sitä mu­kaan, kun paik­ka ro­ko­te­jär­jes­tyk­ses­sä au­ke­aa. Sä­ky­läs­sä ro­ko­te­rat­taat läh­ti­vät­kin pyö­ri­mään voi­mal­la heti maa­nan­tai­na, kun THL tie­dot­ti laa­jen­ta­van­sa suo­si­tuk­sia nel­jän­sis­tä ro­ko­te­an­nok­sis­ta por­tait­tain en­sin kaik­kiin 70 vuot­ta täyt­tä­nei­siin, sitä nuo­rem­piin ris­ki­ryh­mä­läi­siin ja kol­man­te­na kaik­kiin 60 vuot­ta täyt­tä­nei­siin.

Pää­tös­tä oli Sä­ky­läs­sä toi­vot­tu ja odo­tet­tu, ja ro­kot­ta­jat – use­at heis­tä eläk­keel­lä ole­via hoi­ta­jia – oli­vat ol­leet jo viik­ko­ja val­miu­des­sa. Sä­ky­läs­sä toi­vo­taan, et­tä pii­kil­le läh­det­täi­siin nyt reip­paas­ti, ja 60-vuo­ti­ai­den­kin ro­ko­tuk­sia saa­te­taan kun­nas­sa aloi­tel­la jopa heti en­si vii­kol­la. Eu­ras­sa laa­jen­ne­tut ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät hi­taam­min, sil­lä sa­man­lais­ta va­paa­eh­tois­ten re­ser­viä ei kun­nas­ta löy­dy.

It­ses­tään sel­vää on, et­tä kun­ta­ra­jois­ta riip­pu­mat­ta sote-hen­ki­lös­tö on vuo­si­lo­man­sa an­sain­nut – ta­ka­na on jo use­am­pia ke­siä, kun se on jou­tu­nut niis­tä­kin jous­ta­maan. Hei­dän li­säk­seen hat­tua täy­tyy nos­taa Sä­ky­län elä­ke­läi­sil­le, jot­ka hei­nä­kuun lu­pail­les­sa taas hel­tei­tä ovat val­mii­ta ryn­tää­mään apuun. He ovat ko­ro­na­vuo­si­na ol­leet kun­nal­le mel­koi­nen kim­pa­le kul­taa.

Ro­ko­tus­suo­si­tus­ten li­säk­si näyt­tä­vät va­li­tet­ta­vas­ti laa­je­ne­van jäl­leen ko­ro­na­tar­tun­nat. Enää edes sel­vät oi­reet, ku­ten kuu­me ja kurk­ku­ki­pu, ei­vät vält­tä­mät­tä muis­tu­ta mie­leen, et­tä ta­ka­na on rei­lut pari vuot­ta yh­tei­se­loa vie­raan ja ar­vaa­mat­to­man­kin vi­rus­tau­din kans­sa. Maa­il­ma on au­ki ja ot­si­kois­sa mui­ta­kin mur­hei­ta, mut­ta va­ro­vai­suut­ta ja va­ro­toi­mia kan­nat­tai­si jo­kai­sen jäl­leen nou­dat­taa myös ko­ro­nan suh­teen, ai­van eri­tyi­ses­ti al­tis­tus­ti­lan­teis­sa tai oi­rei­si­na.

Ne ovat kui­ten­kin pie­nin paha.

Ota kantaa