25.10.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Oli jo aika hyödyntää vanha tarina

Ruukkimiljöön kummituskierrokset toivat uudenlaisen tapahtuman Kauttualle. Valkea neito nähtiin taas.

Ruukkimiljöön kummituskierrokset toivat uudenlaisen tapahtuman Kauttualle. Valkea neito nähtiin taas.

Pia Mattila-Lonka

image

Pyhäjärviseudun Nuorkauppakamari toteutti sen, mille on ollut tilausta jo pitkään: tuotteisti vanhan tarinan Kauttuan kummituksesta elämys­kier­rok­siksi.

Kaut­tu­an kar­ta­non Val­ke­as­ta nei­dos­ta on ker­rot­tu kum­mi­tus­jut­tua vuo­si­kym­me­nien ajan. On­pa ol­lut hei­tä­kin, jot­ka var­moi­na ovat ker­to­neet tä­män olen­non näh­neen­sä tai kuul­leen­sa tai vaik­ka to­dis­ta­neen­sa ovien ja ik­ku­noi­den au­ke­a­mi­sia.

Vas­taa­via ta­ri­noi­ta ovat kar­ta­not ja lin­nat vää­räl­lään niin Suo­mes­sa kuin maa­il­mal­la. Mo­nis­sa pai­kois­sa mie­li­ku­vi­tus­ta ruok­ki­vat ker­to­muk­set on myös tuot­teis­tet­tu eri ta­voin. On kum­mi­tus­kier­rok­sia, roo­li­pe­le­jä, sa­la­po­lii­si­teh­tä­viä ja mo­nen­lais­ta muu­ta.

Esi­mer­kik­si naa­pu­ri­pi­tä­jäs­sä Eu­ra­jo­el­la on Kaut­tu­an Ruu­kin­kar­ta­noa ul­koi­ses­ti­kin hie­man muis­tut­ta­va uusk­las­si­nen Vuo­jo­en kar­ta­no, jos­sa on jo kau­an voi­nut osal­lis­tua haa­mu­kier­rok­sil­le. Lap­sia var­ten on jär­jes­tet­ty pik­ku­haa­mu­kier­rok­sia ja ai­kui­sil­le mur­ha­mys­tee­ri-il­lal­li­sia.
Kaut­tu­an iki­ai­kai­nen ta­ri­na on vain odot­ta­nut hyö­dyn­tä­mis­tä ja nyt nuor­kaup­pa­ka­ma­ri teki sen suu­rel­la ylei­sö­me­nes­tyk­sel­lä vii­me lau­an­tai­na: 11 kier­ros­ta plus yk­si yli­mää­räi­nen myy­tiin lop­puun. Yh­teis­työ­kump­pa­nei­na oli­vat kar­ta­non li­säk­si Vil­la Ma­ja­ta­lot, Jujo Ther­mal, Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu ja kun­ta.

Kai­kes­ta pää­tel­len his­to­ri­an elä­vöit­tä­mi­nen kiin­nos­taa suu­res­ti. Vaik­ka ta­ri­na on ta­ri­naa, se on kui­ten­kin kult­tuu­ri­pe­rin­töä – ja Kaut­tu­al­la­kin ta­ri­nan ke­hys on tot­ta ruu­kin­pat­ruu­noi­neen ja ra­ken­nuk­si­neen. Kum­mi­tus­kier­rok­sil­la his­to­ri­aan pää­see het­kek­si "si­sään" hie­nos­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Elä­vöit­tä­mis­tä työs­tä­vät myös Ala-Sa­ta­kun­nan Op­paat, joil­la on suun­ni­tel­mia käyn­nis­tää roo­li­o­pas­tuk­sia Ruu­kin­puis­tos­sa ja hyö­dyn­tää niis­sä en­ti­sai­ko­jen vä­keä kar­ta­non ym­pä­ril­tä.

Toi­vot­ta­vas­ti elä­myk­sel­li­set kier­rok­set saa­vat jat­koa. Ruu­kin­puis­toon ne so­pi­vat kuin pis­te iin pääl­le osa­na alu­een muu­ta­kin ke­hit­tä­mis­tä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram