19.1.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Osaajapula ei saa olla kasvun este

Seudun elintarviketeollisuus on huolissaan osaavan työvoiman riittävyydestä. Kuva Apetitin Räpin koetilalta.

Seudun elintarviketeollisuus on huolissaan osaavan työvoiman riittävyydestä. Kuva Apetitin Räpin koetilalta.

Esa Viippola / arkisto

image

Yrityselämä on jo pitkään viestinyt, että osaavien tekijöiden puute on pullonkaulana kehitykselle. Vähenevän väen alueilla, kuten Satakunnassa, ongelma on todellinen.

Vii­mek­si täl­lä vii­kol­la ai­hees­ta pu­hut­tiin Sä­ky­läs­sä Ape­tit Oyj:llä jär­jes­te­tys­sä ti­lai­suu­des­sa. Sa­maa vies­tiä toi­vat niin Elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus­liit­to val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin Ape­ti­tin joh­to pai­kal­li­ses­ti. Ruo­ka-ala on työ­voi­ma­val­tais­ta ja iso työl­lis­tä­jä; Sa­ta­kun­nas­sa on seit­se­män pro­sent­tia toi­mi­a­lan työ­pai­kois­ta ja enem­män­kin voi­si ol­la.

Sa­ta­kun­nan ely-kes­kus jul­kai­si tiis­tai­na sa­ta­kun­ta­lai­sy­ri­tyk­siin teh­dyn ky­se­ly­tut­ki­muk­sen tu­lok­sia: suu­rin osa yli 200 vas­tan­nees­ta yri­tyk­ses­tä ha­lu­aa kas­vaa ja rek­ry­toin­ti­tar­pei­ta on, mut­ta yli puo­lel­la on ol­lut vai­keuk­sia löy­tää työ­voi­maa.

Kun ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät, työ­e­lä­mäs­sä on enem­män läh­ti­jöi­tä kuin tu­li­joi­ta. Alu­e­ke­hit­tä­mi­sen kon­sult­ti­toi­mis­to MDI, joka vii­me vuo­den puo­lel­la esit­te­li hyy­tä­viä vä­es­tö­en­nus­tei­ta Sa­ta­kun­taan, on ra­por­tis­saan sitä miel­tä, et­tä muut­to ul­ko­mail­ta pi­täi­si kak­sin- tai kol­min­ker­tais­taa, jot­ta vä­es­tö­ka­to ta­sa­pai­not­tui­si tu­le­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä.

Osaa­ja­pu­lan vuok­si kan­sain­vä­li­nen työ­voi­ma var­mas­ti li­sään­tyy. Työl­lis­tä­misp­ro­ses­si­a­kin var­mas­ti vii­la­taan. Ai­ka näyt­tää, vai­kut­taa­ko tämä rat­kai­se­vas­ti myös vä­ki­lu­kuun.

Elin­kei­no­e­lä­mä toi­voo mui­ta­kin rat­kai­su­ja, ku­ten am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta aloil­le, joil­la työ­voi­maa ei tah­do löy­tyä. Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa al­kaa syk­syl­lä elin­tar­vi­ke­a­lal­le rää­tä­löi­ty in­si­nöö­ri­kou­lu­tus, joka on hyvä esi­merk­ki pai­kal­li­ses­ta re­a­goin­nis­ta asi­aan: op­pi­lai­tos on suun­ni­tel­lut kou­lu­tus­ta alu­een yri­tys­ten, Rau­man kaup­pa­ka­ma­rin ja Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin kans­sa.

Uu­det kou­lu­tus­pai­kat lä­hel­lä työ­tä tar­jo­a­via yri­tyk­siä tar­jo­a­vat mah­dol­li­suu­den tä­kä­läi­sil­le, mut­ta voi­vat hou­ku­tel­la vä­keä muu­al­ta­kin, ja ovat osal­taan si­tout­ta­mas­sa ih­mi­siä tän­ne.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram