19.1.2023 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Osaajapula ei saa olla kasvun este

Seudun elintarviketeollisuus on huolissaan osaavan työvoiman riittävyydestä. Kuva Apetitin Räpin koetilalta.

Seudun elintarviketeollisuus on huolissaan osaavan työvoiman riittävyydestä. Kuva Apetitin Räpin koetilalta.

Esa Viippola / arkisto

image

Yrityselämä on jo pitkään viestinyt, että osaavien tekijöiden puute on pullonkaulana kehitykselle. Vähenevän väen alueilla, kuten Satakunnassa, ongelma on todellinen.

Vii­mek­si täl­lä vii­kol­la ai­hees­ta pu­hut­tiin Sä­ky­läs­sä Ape­tit Oyj:llä jär­jes­te­tys­sä ti­lai­suu­des­sa. Sa­maa vies­tiä toi­vat niin Elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suus­liit­to val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin Ape­ti­tin joh­to pai­kal­li­ses­ti. Ruo­ka-ala on työ­voi­ma­val­tais­ta ja iso työl­lis­tä­jä; Sa­ta­kun­nas­sa on seit­se­män pro­sent­tia toi­mi­a­lan työ­pai­kois­ta ja enem­män­kin voi­si ol­la.

Sa­ta­kun­nan ely-kes­kus jul­kai­si tiis­tai­na sa­ta­kun­ta­lai­sy­ri­tyk­siin teh­dyn ky­se­ly­tut­ki­muk­sen tu­lok­sia: suu­rin osa yli 200 vas­tan­nees­ta yri­tyk­ses­tä ha­lu­aa kas­vaa ja rek­ry­toin­ti­tar­pei­ta on, mut­ta yli puo­lel­la on ol­lut vai­keuk­sia löy­tää työ­voi­maa.

Kun ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät, työ­e­lä­mäs­sä on enem­män läh­ti­jöi­tä kuin tu­li­joi­ta. Alu­e­ke­hit­tä­mi­sen kon­sult­ti­toi­mis­to MDI, joka vii­me vuo­den puo­lel­la esit­te­li hyy­tä­viä vä­es­tö­en­nus­tei­ta Sa­ta­kun­taan, on ra­por­tis­saan sitä miel­tä, et­tä muut­to ul­ko­mail­ta pi­täi­si kak­sin- tai kol­min­ker­tais­taa, jot­ta vä­es­tö­ka­to ta­sa­pai­not­tui­si tu­le­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä.

Osaa­ja­pu­lan vuok­si kan­sain­vä­li­nen työ­voi­ma var­mas­ti li­sään­tyy. Työl­lis­tä­misp­ro­ses­si­a­kin var­mas­ti vii­la­taan. Ai­ka näyt­tää, vai­kut­taa­ko tämä rat­kai­se­vas­ti myös vä­ki­lu­kuun.

Elin­kei­no­e­lä­mä toi­voo mui­ta­kin rat­kai­su­ja, ku­ten am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta aloil­le, joil­la työ­voi­maa ei tah­do löy­tyä. Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa al­kaa syk­syl­lä elin­tar­vi­ke­a­lal­le rää­tä­löi­ty in­si­nöö­ri­kou­lu­tus, joka on hyvä esi­merk­ki pai­kal­li­ses­ta re­a­goin­nis­ta asi­aan: op­pi­lai­tos on suun­ni­tel­lut kou­lu­tus­ta alu­een yri­tys­ten, Rau­man kaup­pa­ka­ma­rin ja Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin kans­sa.

Uu­det kou­lu­tus­pai­kat lä­hel­lä työ­tä tar­jo­a­via yri­tyk­siä tar­jo­a­vat mah­dol­li­suu­den tä­kä­läi­sil­le, mut­ta voi­vat hou­ku­tel­la vä­keä muu­al­ta­kin, ja ovat osal­taan si­tout­ta­mas­sa ih­mi­siä tän­ne.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram