19.5.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Paikal­lis­his­toriat kansiin

Suomessa on paikallishistoriakirjoituksen perinteitä, ja näitä löytyykin monien kotien hyllyistä.

Suomessa on paikallishistoriakirjoituksen perinteitä, ja näitä löytyykin monien kotien hyllyistä.

Mirja Linnemäki

image

Lähitu­le­vai­suu­dessa ovat valmistumassa sekä Euran että Säkylän kuntien historiateokset. Todennäköisesti kuntien päätöksiä teosten kirjoittamisesta kiitetään vielä monet kerrat.

Sä­ky­län his­to­ri­an III-osa kes­kit­tyy pää­a­si­as­sa so­tien jäl­kei­seen ai­kaan – ai­em­mat ovat jo ole­mas­sa. Eu­ran his­to­ria päi­vi­te­tään kaut­taal­taan kun­nan pe­rus­ta­mi­ses­ta vuo­des­ta 1866 läh­tien. Kum­pi­kin teos il­mes­ty­nee jul­ki vie­lä tä­män vuo­den puo­lel­la. Ta­ka­na on use­am­man vuo­den iso työ, sil­lä kir­jo­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta teh­tiin pää­tök­siä al­kuun jo vuon­na 2016

Pai­kal­lis­his­to­ri­oi­den mer­ki­tys on kiis­ta­ton, ajat­te­lee nii­tä mil­tä kan­nal­ta ta­han­sa, sil­lä muis­ti­tie­toon ei voi luot­taa – se ka­to­aa tai ai­na­kin muut­tuu.

"Kan­sa, joka ei tun­ne his­to­ri­aan­sa, ei voi ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan". Juh­lal­li­set ja pal­jon si­tee­ra­tut sa­nat sa­noi ai­koi­naan jal­ka­vä­en­ken­raa­li Adol Ehrn­roth.

Hyvä pai­kal­lis­his­to­ria ve­tää ke­hi­tys­lin­jo­ja eli aut­taa nä­ke­mään, mis­tä olem­me tul­leet, mi­hin ja mik­si. No­pe­as­ti muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa se on tär­ke­ää, ja eri­tyi­sen tär­ke­ää var­sin­kin nyt, kun vii­me­ai­kais­ten ta­pah­tu­mien ta­kia eläm­me mer­kit­tä­vää­kin kään­ne­koh­taa.

Pai­kal­lis­his­to­ri­aa voi­daan myös hyö­dyn­tää mo­neen jo pel­kän tie­don haun kan­nal­ta. Sitä tar­vit­se­vat niin kou­lu­lai­set kuin tut­ki­jat­kin, niin kir­jai­li­jat kuin pu­hu­jat.

Sekä Sä­ky­län et­tä Eu­ran his­to­ri­a­kir­jois­ta ta­voi­tel­laan kun­ta­lais­ten, lu­ki­joi­den kä­sis­sä "ku­lu­vaa" te­os­ta. En­nak­koon tih­ku­nei­den si­säl­tö­tie­to­jen mu­kaan niis­tä on­kin tu­los­sa to­del­la mie­len­kiin­tois­ta lu­et­ta­vaa ja kat­sel­ta­vaa – kum­pi­kin si­säl­tää myös pal­jon ku­via.

En­nen­kaik­kea te­ok­set ovat­kin sä­ky­lä­läis­ten ja eu­ra­lais­ten ih­mis­ten his­to­ri­aa, tä­kä­läi­sen elä­män ja eli­nym­pä­ris­tön his­to­ri­aa. Sel­lai­se­na nämä kir­jat ovat suu­ria ko­ti­seu­tu­hen­gen ja -yl­pey­den­kin nos­tat­ta­jia ja pai­kal­li­sen iden­ti­tee­tin luo­jia.