12.9.2023 7.35
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Paikal­lis­toi­mittaja on alueensa ystävä

image

On surullista, että hyvin­voin­ti­a­lueen mukana poliitikkojen epäluulo mediaa kohtaan on saavuttanut paikal­lis­ta­sonkin.

Tä­män­kin leh­den si­vuil­ta jou­dut­tiin lu­ke­maan Sa­ta­kun­nan alu­e­val­tuus­ton edel­li­ses­sä ko­kouk­ses­sa val­tuu­te­tun lau­su­mat sa­nat: ”Me­dia tun­ne­tus­ti ha­kee vain klik­ki­ot­si­koi­ta.” On­nek­si mai­nit­tu kom­ment­ti ei sen­tään vai­kut­ta­nut ole­van ko­kouk­sen ylei­nen hen­ki, vaan myös me­di­aa puo­lus­ta­via pu­heen­vuo­ro­ja kuul­tiin.

Sa­mas­sa ko­kouk­ses­sa tois­tel­tiin hy­vin­voin­ti­a­lu­een me­di­ayh­teis­työ­oh­jees­ta löy­ty­vää lau­set­ta: ”Toi­mit­ta­ja ei ole ys­tä­vä­si.” Mi­kä­li vir­ka­kun­ta ja po­lii­ti­kot al­ka­vat täy­den­tää lau­seen ”vaan vi­hol­li­nen”, ol­laan hy­vin su­rul­li­sel­la tiel­lä. Tätä tie­tä on kul­jet­tu val­ta­kun­nan jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, jos­sa po­lii­ti­kot ovat esit­tä­neet räi­ke­än epä­luu­loi­sia lau­sah­duk­sia me­di­as­ta. Kärk­kääs­ti on toki kir­joit­ta­nut myös me­dia. Val­ta­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri on muut­tu­nut yhä po­la­ri­soi­tu­neem­mak­si. Ke­hi­tys­kul­ku on va­hin­gol­li­nen, ja ti­lan­tees­sa on pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka niin po­liit­ti­sil­la toi­mi­joil­la kuin me­di­al­la it­sel­lään. Ja­ot­te­lu ys­tä­viin ja vi­hol­li­siin ei pal­ve­le yh­teis­kun­taa.

Ala­sa­ta­kun­nan le­vik­ki­a­lu­eel­la yh­teis­työ kun­tien kans­sa – niin päät­tä­jien kuin vir­ka­mies­ten – on ol­lut asi­al­lis­ta ja hy­vää, ei­kä täl­lai­nen epä­luu­lo ole kuu­lu­nut kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin puo­lin ei­kä toi­sin. Em­me hae klik­ki­ot­si­koi­ta, em­me­kä ole haas­ta­tel­ta­viem­me vi­hol­li­sia. Olem­me pai­kal­lis­ten ih­mis­ten puo­lel­la, ja se on syy, mik­si ha­lu­am­me tie­toa hy­vin­voin­ti­a­lu­een asi­ois­ta sil­loin­kin, kun sitä on vai­kea saa­da.

Toi­mit­ta­jan am­mat­tie­et­ti­seen pal­ve­lu­teh­tä­vään ja am­mat­ti­tai­toon kuu­luu tär­kei­den asi­oi­den saat­ta­mi­nen ih­mis­ten tie­toon ym­mär­ret­tä­väs­sä muo­dos­sa. Sik­si sote-uu­ti­soin­nis­sa ko­ros­tu­vat pie­net­kin konk­reet­ti­set tie­don­mu­rut, jot­ka kos­ke­vat alu­een pal­ve­lu­ja. Yleis­ta­son pe­ri­aat­teet ei­vät an­na lu­ki­jal­le vas­taus­ta sii­hen, mi­ten ja mis­tä hän to­del­la pal­ve­lun jat­kos­sa saa, ja sitä tie­toa kan­sa­lai­set ja si­ten myös me­dia tar­vit­se­vat.

Ota kantaa