27.10.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Paluu lähipalveluun olisi tervetullut

Riittävän nopea paikalletulo ja resurssit tutkia rikoksia vaikuttavat luottamukseen poliisia kohtaan.

Riittävän nopea paikalletulo ja resurssit tutkia rikoksia vaikuttavat luottamukseen poliisia kohtaan.

Mirja Linnemäki

image

Paikal­lis­leh­ti­väkeä viime viikolla tavannut polii­siy­li­johtaja Seppo Kolehmainen myönsi, että polii­si­hal­lin­nossa on mietitty jonkinasteista kyläpo­lii­si­mallia.

Taus­tal­la on muun mu­as­sa se, et­tä po­lii­si on huo­lis­saan luot­ta­muk­sen­sa säi­ly­mi­ses­tä kan­sa­lais­ten mie­lis­sä. Var­sin­kin maa­seu­dul­la po­lii­si nä­kyy har­voin ei­kä pie­nem­piä ri­kok­sia, ku­ten pol­ku­pyö­rä­var­kauk­sia ole re­surs­se­ja tut­kia. Sa­maan ai­kaan mo­net po­lii­sin toi­mi­ti­lat ovat ai­kan­sa elä­nei­tä ja vuok­rat syö­vät niuk­ke­ne­via bud­jet­te­ja.

Ky­lä­po­lii­si ei po­lii­si­mie­tin­nöis­sä tar­koit­ta­ne ihan sitä, mitä kan­sa muis­te­lee eli kaik­kien tun­te­maa ai­na ta­voi­tet­ta­vis­sa ole­vaa kons­taa­pe­lia, joka piti ky­län ku­ris­sa ja nuh­tees­sa ja tun­si alu­een­sa ja vä­ken­sä. Pa­hin­kaan ide­a­lis­ti ei tuol­lai­sen pa­luu­seen us­ko.

Mut­ta se voi­si tar­koit­taa kun­nas­sa ole­vaa py­sy­vää toi­mi­pis­tet­tä, jos­sa par­tio kir­joit­tai­si ri­ko­sil­moi­tuk­sen tai te­ki­si tark­kuu­sal­ko­met­ri­pu­hal­luk­sen. Täl­lai­sia ti­lo­ja kun­nat sai­si­vat tar­jo­ta po­lii­sil­le, ja niis­tä voi­si saa­da mui­ta­kin val­ti­on pal­ve­lui­ta, vaik­ka Ke­lan, Ve­ro­hal­lin­non ja Maan­mit­taus­lai­tok­sen.

Py­hä­jär­vi­seu­dul­la on vie­lä hy­väs­sä muis­tis­sa po­lii­si­pal­ve­lui­den hi­das, mut­ta vää­jää­mä­tön ala­sa­jo, joka joh­ti sii­hen, et­tä en­sin hä­ly­tyk­siin läh­te­vät po­lii­sit, sit­ten myös tut­ki­vat po­lii­sit ja lo­pul­ta yh­teen päi­vään vii­kos­sa su­pis­te­tut lu­pa­pal­ve­lut­kin lop­pui­vat. Vii­mei­nen ovi meni kiin­ni vuon­na 2016. Ei aut­ta­nut, vaik­ka sekä Eu­ra et­tä Sä­ky­lä lu­pa­si­vat toi­mi­ti­lo­ja.

Sii­tä as­ti tääl­lä ol­laan ol­tu kum­mal­li­ses­sa vä­li­maas­tos­sa: po­lii­sil­la kes­tää tul­la tän­ne, tääl­tä on mat­kaa lu­pa­pal­ve­lui­ta ha­ke­maan. Po­lii­siin kui­ten­kin sil­ti luo­te­taan yhä, vaik­kei pa­hit­teek­si oli­si hei­tä tääl­lä enem­män näh­dä­kin. Sil­lä pal­ve­lui­den tar­ve ei ole lop­pu­nut, päin­vas­toin. Eri­tyis­tä huol­ta kan­taa po­lii­siy­li­joh­ta­ja­kin uu­sis­ta il­mi­öis­tä, nuor­ten syr­jäy­ty­mi­ses­tä ja al­le 15-vuo­ti­ai­den vä­ki­val­ta­ri­kol­li­suu­des­ta.

Näh­tä­väk­si jää pa­la­taan­ko muu­ta­ma as­kel taak­se­päin, koh­ti lä­hi­pal­ve­lu­ja.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram