2.8.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Porkkanasta tie tasa-arvoon

Pienet lapset saavat nyt olla entistä kauemmin vanhempiensa hoidossa kotona, jos erityisesti isät tarttuvat porkkanaan.

Pienet lapset saavat nyt olla entistä kauemmin vanhempiensa hoidossa kotona, jos erityisesti isät tarttuvat porkkanaan.

Ella Huhtanen

image

Olemme astuneet askeleen tasa-arvoisempaan aikaan, tai ainakin siihen eilen voimaan astunut perhe­va­paa­uu­distus pyrkii.

Uu­dis­tuk­sen myö­tä per­he­va­paat on mah­dol­lis­ta ja­kaa va­paam­min ja ta­sai­sem­min van­hem­pien vä­lil­lä. Enää ei ole erik­seen äi­tiys­ra­haa, isyys­ra­haa ja van­hem­pain­ra­haa vaan van­hem­pain­ra­haa, jota kum­mal­la­kin van­hem­mal­la on läh­tö­koh­tai­ses­ti yh­tä pal­jon, ja ras­kaus­ra­haa. Käy­tän­nös­sä uu­dis­tus ei ai­heu­ta yh­des­sä yös­sä sitä, et­tä va­paat ja­kau­tui­si­vat van­hem­pien kes­ken ta­san kuin veit­sel­lä lei­ka­ten, kos­ka uu­dis­tuk­seen si­säl­tyy mah­dol­li­suus luo­vut­taa päi­viä van­hem­mal­ta toi­sel­le.

Uu­dis­tus mah­dol­lis­taa sen­kin, et­tä va­paat voi käyt­tää myös jat­kos­sa täs­mäl­leen sa­moin kuin en­nen. Luul­ta­vas­ti mo­net näin toi­mi­vat­kin, kos­ka se on tut­tua ja tur­val­lis­ta. Käy­tän­nös­sä se on­nis­tuu niin, et­tä äi­ti pi­tää en­sin 40 päi­vää ras­kaus­va­paa­ta, sit­ten 160 päi­vää van­hem­pain­va­paa­ta ja saa isäl­tä vie­lä täy­det 63 päi­vää. Näin ko­ko­nais­va­paa­mää­rä on sama kuin en­nen­kin, mut­ta nyt jää 97 päi­vää kor­va­mer­kit­tyä van­hem­pain­va­paa­ta. Tii­viis­tet­ty­nä: per­heet saa­vat yh­teen­sä 43 päi­vää ai­em­paa enem­män per­he­va­pai­ta, mut­ta li­sä­päi­vät voi käyt­tää vain isä.

Toki myös äi­ti voi luo­vut­taa van­hem­pain­va­paan päi­viä isäl­le, mut­ta tämä on ol­lut mah­dol­lis­ta ai­em­min­kin. Uu­dis­tus on to­teu­tet­tu pork­ka­nan ide­al­la: vaik­ka muu­ten toi­mit­tai­siin sa­moin kuin en­nen­kin, per­hei­tä pal­ki­taan uu­sil­la va­pail­la, jos isä hoi­taa las­ta ai­em­paa enem­män.

Ke­lan ti­las­to­jen mu­kaan ai­em­mat isyys­va­paa­uu­dis­tuk­set ovat pi­den­tä­neet isyys­va­pai­ta, mut­ta sil­ti vuon­na 2018 syn­ty­nei­den las­ten isis­tä vain 79 pro­sent­tia yli­pää­tään piti va­pai­ta ja he­kin pi­ti­vät kes­ki­mää­rin vain 65 pro­sent­tia tar­jol­la ol­lees­ta va­paas­ta. Tä­mä­kään uu­dis­tus tus­kin saa sa­taa pro­sent­tia isis­tä jää­mään lap­sen kans­sa ko­tiin täy­dek­si ajak­si, mut­ta ta­lou­del­li­sen pork­ka­nan tie on sil­ti var­mas­ti var­tee­no­tet­ta­vin vaih­to­eh­to van­hem­pien tasa-ar­von van­kis­ta­mi­ses­sa.

Ota kantaa