5.7.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Positiivisia kuulumisia yrityselämästä

Muuan muassa raudoiteverkkoja valmistava Pintos on yksi seudun yrityksistä, joka on kertonut lähiaikojen investoinneistaan.

Muuan muassa raudoiteverkkoja valmistava Pintos on yksi seudun yrityksistä, joka on kertonut lähiaikojen investoinneistaan.

Mirja Linnemäki

image

Maail­man­ti­lanteen epävarmuudesta huolimatta on tältä seudulta päästy viime aikoina kertomaan useita positiivisia yrityselämän uutisia.

Eu­ra­lai­nen Pin­tos Oy ker­toi pari viik­koa sit­ten his­to­ri­an­sa suu­rim­mas­ta yk­sit­täi­ses­tä in­ves­toin­nis­ta Eu­raan. Uu­den te­hok­kaan rau­doi­te­verk­ko­lin­jas­ton pe­rus­ta­mis­työt on jo aloi­tet­tu. Vii­den mil­joo­nan in­ves­toin­ti on osa kaik­ki­aan kah­dek­san mil­joo­nan eu­ron in­ves­toin­tip­ro­jek­tia, joka en­si vuon­na nä­kyy myös La­pis­sa.

Myös eu­ra­lai­ses­sa Bi­o­lan Oy:ssä on me­nos­sa mer­kit­tä­vä in­ves­toin­ti, yri­tys­his­to­ri­an kal­leim­mak­si ku­vat­tu noin kuu­den mil­joo­nan bi­o­kui­tu­teh­das­han­ke.

Sä­ky­lä­läi­nen Aal­tek Oy ker­toi vas­ti­kään ajan­koh­tai­sis­ta kuu­lu­mi­sis­taan. Su­ku­pol­ven­vaih­dos "isäl­tä lap­sil­le" on on­nis­tu­nees­ti to­teu­tet­tu ja uu­si toi­mi­tus­joh­ta­ja jat­kaa työ­tä ti­lan­tees­sa, jos­sa ti­laus­kir­jat ovat täyn­nä ja uu­sia työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan.

Köy­li­ö­läi­nen Eme­ca Oy on puo­les­taan voi­nut tar­jo­ta use­al­le nuo­rel­le mah­dol­li­suu­den työl­lis­tyä tänä ke­sä­nä, vaik­ka alun­pe­rin ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä ei edes ha­et­tu. Yri­tys an­sait­see tun­nus­tuk­sen eri­tyi­ses­ti sii­tä, et­tä on pal­kan­nut myös alai­käi­siä, joil­le se en­sim­mäi­nen työ­paik­ka on tui­ki­tär­keä jat­ko­so­pi­mus­ten kan­nal­ta.

Yk­si­tyi­ses­sä tai per­he­o­mis­tuk­ses­sa ole­vien yri­tys­ten rin­nal­la in­ves­toi­daan myös pörs­siyh­tiö HKSca­nin Eu­ran teh­taas­sa, mis­sä val­mis­tau­du­taan vä­li­pa­la- ja val­mi­sa­te­ri­a­tuo­tan­non käyn­nis­tyk­seen.

Nämä kaik­ki lu­paa­vat hy­vää jo en­nes­tään vah­val­le seu­dun työl­li­syy­del­le. Sa­ta­kun­nas­sa työt­tö­myy­den las­ku jat­kuu ja sa­mal­la uu­sia avoi­mia työ­paik­ko­ja il­moi­te­taan ene­ne­väs­ti. Aal­te­kis­sa ti­laus­kas­vun pul­lon­kau­lak­si ei muo­dos­tu­nut osaa­ja­pu­la, sil­lä yri­tys löy­si hy­viä te­ki­jöi­tä muun mu­as­sa so­dan ja­lois­ta pa­en­neis­ta uk­rai­na­lai­sis­ta. Vä­es­tö­ka­don ja pai­kal­li­sen väen ikään­ty­mi­sen paik­kaa­mi­seen maa­han­muut­toa tar­vi­taan­kin – sa­moin täs­mä­kou­lu­tus­ta aloit­tain ja alu­eit­tain.

Ota kantaa