15.9.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Ruoka ei kuulu roskikseen

Hävikkiviikko kehottaa hyödyntämään tähteeksi jääneen ruuan.

Hävikkiviikko kehottaa hyödyntämään tähteeksi jääneen ruuan.

Mirja Linnemäki

image

Parhaillaan vietetään valtakunnallista hävikkiviikkoa, joka kannustaa vähentämään arjen ruokahävikkiä eli etsimään keinoja olla heittämättä ruokaa roskiin.

Esi­mer­kik­si Eu­ras­sa on kun­ta vas­ti­kään käyn­nis­tä­nyt ruo­ka­hä­vi­kin seu­ran­nan ta­voit­tee­na puo­lit­taa hä­vi­kin mää­rä. Ruo­ka­hä­vik­ki­tie­tou­den li­sää­mi­nen si­säl­tyy kun­nan ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan ja seu­ran­tap­ro­jek­tin on suun­ni­tel­lut ym­pä­ris­tö­tek­nii­kan in­si­nöö­ri Satu Pa­lo­kan­gas.

Sekä lau­ta­sil­le jää­vää ruo­kaa et­tä keit­ti­öis­tä hä­vik­kiin me­ne­vää ruo­kaa seu­ra­taan syys­kuun ajan nel­jäs­sä koh­tees­sa. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da tie­toa, mis­tä hä­vik­ki syn­tyy. Kiu­kais­ten kou­lus­sa sekä yh­teis­kou­lus­sa, lu­ki­os­sa ja Ah­ma­so­jan kou­lus­sa seu­ra­taan lau­ta­sil­le jää­vää ruo­kaa. Päi­vä­ko­ti Eu­ran­rin­ki­läs­sä ja Kaut­tu­an kou­lul­la seu­ra­taan ruo­kai­lu­suun­nit­te­lua ja ti­lat­ta­van ruu­an mää­rää.

Mar­ras­kuus­sa seu­ran­ta uu­si­taan ja täs­sä vä­lis­sä hä­vik­ki­tee­maa pi­de­tään yl­lä mo­nin ta­voin. Se on käyn­nis­sä hy­vin oi­ke­aan ai­kaan, kun ruu­an hin­ta juu­ri nyt on ko­vas­sa nou­sus­sa. Pro­jek­tin an­si­os­ta hä­vik­ki nou­see konk­reet­ti­ses­ti esiin ja voi joh­taa esi­mer­kik­si uu­den­lai­seen suun­nit­te­luun tai ruo­ka­lis­to­jen muok­kauk­seen.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti eni­ten ruo­ka­hä­vik­kiä syn­tyy ko­deis­sa, yli 100 mil­joo­naa ki­loa ja 20–25 ki­loa hen­keä koh­ti vuo­sit­tain. Ku­lut­ta­ja­lii­ton tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan sa­ta­kun­ta­lai­sis­sa ko­ti­ta­louk­sis­sa hä­vik­ki tu­lee kah­vis­ta, he­del­mis­tä, vi­han­nek­sis­ta, juu­rek­sis­ta, lei­väs­tä, rii­sis­tä, pas­tas­ta ja pe­ru­nas­ta. Syö­mä­kel­pois­ta ruo­kaa huk­kaa­vat useim­min nuo­ret ai­kui­set, kun yli 50-vuo­ti­ai­den keit­ti­öis­sä hä­vik­ki on pie­nem­pää.

Me­neil­lään ole­val­la tee­ma­vii­kol­la ha­lu­taan nos­taa ruu­an ar­vos­tus­ta: ruo­ka on lii­an tär­ke­ää hu­kat­ta­vak­si. Pää­sa­no­ma on täs­sä: os­ta vain tar­pee­seen, ota sen ver­ran kuin syöt, hyö­dyn­nä täh­teet, säi­ly­tä ruo­ka oi­kein, ero­ta "pa­ras­ta en­nen"- ja "vii­mei­nen käyt­tö­päi­vä" -mer­kin­nät toi­sis­taan.

Ota kantaa