7.6.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Saavutuksia kriisien varjoista

Ylioppilaat ovat matkalla kohti tulevaisuutta. Toivottavasti se on valoisampi kuin tämä päivä.

Ylioppilaat ovat matkalla kohti tulevaisuutta. Toivottavasti se on valoisampi kuin tämä päivä.

Alasatakunta / arkisto

image

Viikonlopun valmis­tu­jais­juhlien nuorilla on syytä olla todella ylpeitä saavutuksistaan, jotka on tehty rankkojen kriisien varjossa poikkeuk­sel­li­sissa oloissa.

Ikä­luo­kan opis­ke­lut mul­lis­ti ko­ro­na­pan­de­mia, ja sa­mal­la se muut­ti pal­jon muu­ta­kin kuin etäyh­teyk­sien va­raan siir­ty­neen kou­lun. Se vei ison osan nuo­ruu­teen kuu­lu­vis­ta tär­keis­tä ta­pah­tu­mis­ta, kon­tak­teis­ta, har­ras­tuk­sis­ta. Ja pe­rään is­ki Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan jär­kyt­tä­mään yleis­tä tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Su­ku­pol­vi­ko­ke­muk­se­na nyt val­mis­tu­nei­den nuor­ten ko­ke­muk­set ovat var­mas­ti tut­ki­joi­den mie­len­kiin­non koh­tee­na pit­kään.

Tut­ki­mus­lai­tos E2 sel­vit­ti vii­me lo­ka­kuus­ta tä­män vuo­den maa­lis­kuu­hun nuor­ten ai­kuis­ten eli 20–29-vuo­ti­ai­den aja­tuk­sia Nuor­ten hyvä elä­mä -ra­por­tis­sa. Yli puo­let heis­tä kan­taa huol­ta jak­sa­mi­ses­taan ja hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­taan. He toi­vo­vat mie­le­käs­tä työ­tä, toi­meen­tu­loa, ys­tä­viä, mut­ta tu­le­vai­suu­den us­ko on ko­e­tuk­sel­la.

Pää­syy­nä pa­hoin­voin­nil­le ovat mie­len­ter­vey­son­gel­mat. Pa­hoin­voin­tia on li­sän­nyt ko­ro­na ra­joi­tuk­si­neen. Nuo­ret tun­te­vat pär­jää­mi­sen pak­koa ja elä­vät vaa­ti­mus­ten ris­ti­tu­les­sa. He ko­ke­vat, et­tei hei­tä ole kuul­tu ko­ro­na-ajan pää­tök­sen­te­os­sa ja et­tä maa­ta ra­ken­ne­taan van­hem­pien su­ku­pol­vien sekä val­lan­käyt­tä­jien eh­doil­la.

Ra­port­ti on huo­les­tut­ta­vaa lu­et­ta­vaa, ja muut­tuu ran­kem­mak­si vie­lä, kun sii­hen yh­dis­te­tään tie­to, et­tä nuo­rem­pien eli lu­ki­o­lais­ten kou­lu-uu­pu­muk­sen ja kuor­mi­tuk­sen on to­det­tu ra­jus­ti kas­va­neen.

Mikä on men­nyt pie­leen? Si­tä­kin oli­si syy­tä tut­kia.

Tut­ki­joi­den mu­kaan nyt tar­vi­taan ai­na­kin ma­ta­lan kyn­nyk­sen en­nal­ta­eh­käi­se­vää tu­kea nuo­ril­le sekä li­sää mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta. Ko­ro­nan vai­ku­tuk­sia on seu­rat­ta­va, jot­ta yk­si­näi­syys ja eris­täy­ty­mi­nen ei­vät jää pääl­le. Nuo­ret tar­vit­se­vat va­loi­saa us­koa sii­hen, et­tä elä­mä kan­taa. Sen ovat an­sain­neet kaik­ki nuo­ret, ja eri­tyi­ses­ti näi­den ai­ko­jen läpi elä­neet.