21.6.2022 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Taas puhutaan kouluista

Mikä on paras kouluratkaisu lasten kannalta? Sen pitäisi ohjata päätöksentekoa.

Mikä on paras kouluratkaisu lasten kannalta? Sen pitäisi ohjata päätöksentekoa.

Mirja Linnemäki

image

Etelä-Euran eli Hinnerjoen ja Honkilahden koulu- ja päivä­hoi­to­pal­velut puhuttavat taas. Ratkaisua haetaan nytkin erilaisia vaihtoehtoja punnitsemalla.

Kun­nan val­mis­te­lus­sa asia kul­kee ni­mel­lä "Ete­lä-Eu­ran pal­ve­lu­ver­kon ke­hit­tä­mi­nen", mut­ta yk­sin­ker­tais­tet­tu­na kyse on sii­tä, mitä pal­ve­lu­ja ja mis­sä tu­lee jat­kos­sa ole­maan. Asi­an yti­mes­sä ovat kou­lut ja päi­vä­hoi­to, mut­ta esil­lä ovat myös neu­vo­la, kir­jas­to ja nuo­ri­so.

Rat­kai­su­ja läh­det­tiin ha­ke­maan jo vuon­na 2019, kun kun­nan huo­nos­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa et­sit­tiin sääs­tö­jä. Kon­sult­ti­sel­vi­tys lait­toi mut­kia suo­rik­si ja las­ki, et­tä edul­li­sin­ta oli­si kes­kit­tää kou­lu ja päi­vä­ko­ti Hon­ki­lah­del­le. Nou­si kii­vas kes­kus­te­lu, ja esi­mer­kik­si Hin­ner­jo­en kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys teki har­ti­a­voi­min töi­tä uu­sien sel­vi­tys­ten kans­sa.

Tuli ai­ka­li­sä, joka osal­taan joh­tui ko­ro­nas­ta­kin: ky­läin­fo­ja ei voi­tu jär­jes­tää. Asia ei kui­ten­kaan ole pyyh­kiy­ty­nyt mi­hin­kään, sil­lä väki vä­he­nee, ei­kä kun­ta­kaan tai­da äk­ki­ri­kas­tua.

Pie­ne­nä kou­lu­na pi­de­tään al­le 50 op­pi­laan kou­lua. Sa­ta­kun­nas­sa on tänä ke­vää­nä pu­hut­tu ai­na­kin Eu­ra­jo­en Ri­kan­ti­lan, Nak­ki­lan Rus­ki­lan ja Ul­vi­lan kou­luis­ta. Ri­kan­ti­la säi­lyy, vaik­ka op­pi­lai­ta on 12, Rus­ki­la me­nee kiin­ni 16 op­pi­laal­la. Ul­vi­las­sa osa luo­kis­ta siir­ty­nee toi­seen kou­luun. Kaik­ki­al­la kou­lu­muu­tok­set ovat pää­tök­siä, jois­ta on vai­kea löy­tää ai­no­aa oi­ke­aa kai­kil­le so­pi­vaa vaih­to­eh­toa. Kes­kus­te­lua käy­dään sekä fak­toil­la et­tä tun­teel­la.

On­ko pie­ni op­pi­mi­sym­pä­ris­tö hyvä vai huo­no? Näi­vet­tyy­kö kylä, jos kou­lua ei enää ole? On­ko pie­ni yk­sik­kö ai­na au­to­maat­ti­ses­ti isoa kal­liim­pi? Mi­ten kun­ta so­ten jäl­keen hoi­taa jäl­jel­le jää­vää sek­to­ri­aan, ku­ten si­vis­tys­tä ja elin­voi­maa?

Eu­ran kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li Ete­lä-Eu­ran pal­ve­lu­ja ei­len il­lal­la leh­den jo men­tyä pai­noon. Vaih­to­eh­to­ja oli lis­tat­tu­na usei­ta ja las­kel­mia tar­koi­tus teh­dä. Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin rat­kai­su löy­ty­nee fak­to­jen, kes­kus­te­lu­jen ja kuu­le­mis­ten kaut­ta.